Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och utveckla distriktets idrott.

Ökad tillgänglighet

RF:s bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer
 • Uppdaterad: 2016-06-07 15:48

OBS VIKTIG INFO OM SÖKTIDER 2016: Pga ett ovanligt stort söktryck 2014/2015 kommer vi under 2016 hålla ansökningsformuläret öppet under vissa tider. Obs läs om ny lag 2016 ang personalliggare vid byggen längst ner på denna sida!!

1. Januari (öppnar så snart vi kan, helst dec, stänger 31/1)

2. Våransökningar (14/3 - 10/4)

3. Tidig höst 15/8 - 11/9 

4. Höst (förutsatt att det finns medel kvar, dock mycket osannolikt, okt eller nov).

 

Det är viktigt att sökande förening är noggrann med sin ansökan, dvs skickar in den komplett, relativt kortfattad och tydlig..


Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter RF årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av respektive distriktsidrottsförbund.

 

RF:s allmänna bidragsförklaring här >> RF:s bidragsregler här >> 

 

Ansökan gör du i IdrottOnline (endast). Du loggar in på din förenings webbsida genom att klicka på hänglåset på startsidan. Därefter klickar du på fliken "Idrottslyftet". Läs anvisningar för hur en ansökan skall göras här >> 

 

Prata alltid med föreningens utvecklingskonsulent hos Skåneidrotten före ansökan (en övergripande diskussion om projektets syfte, hur det passar in i föreningens verksamhet, vad effekterna/mål förväntas bli och hurvida ni gemensamt skall koppla in andra utvecklingsinsatser för att skapa bästa tänkbara nytta). Är er skattning av barn och ungdomsverksamheten aktuell, om inte måste en ny göras och bifogas ansökan! Har ni ingen kontakt med en utvecklingskonsulent ordnas det enklast genom att ringa vår växel på 010 476 57 00. Ni är också välkomna med mer bidragstekniska frågor till Martin Edbladh (kontaktuppgifter under "kontakta oss") men börja gärna med att läsa igenom riktlinjer, anvisningar för ansökan.

Barnkonsekvensanalys
Alla ansökningar (dock ej energibesparande åtgärder) måste bifoga en barnkonsekvensanalys. Här (PDF) kan du läsa viktig information om analysen och här (WORD) finner du en mall att fylla i, spara ner och bifoga er ansökan.
Barnkonsekvensanalys (info pdf) VG LÄS FÖRST! Inte minst sid 8, felaktigt tolkade frågor förlänger handläggningstiden pga krav om kompletteringar.
Barnkonsekvensanalys (fyll i word) En engagerad och seriös barnkonsekvensanalys stärker föreningens chanser att beviljas medel.


Andra bidragsgivare
Det kan också finnas möjlighet att erhålla bidrag från Allmänna Arvsfonden samt Boverket när det gäller ny verksamhet, anpassning av anläggningar och lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler. Även kommunen brukar kunna hjälpa till (vilket vi ser som positivt i en ansökan). Det finns givetvis en uppsjö av andra möjligheter men möjligheterna beror mycket på satsningens syfte/målgrupp. Lokala företag och stiftelser brukar synas som medfinansiärer i ansökningarna vi får in.
Allmänna Arvsfonden
Boverket

Länsstyrelsen - Klimatsatsningar

Jordbrukets - Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

 

Var ute i god tid
Både vi och andra bidragsgivare har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande. Tidsåtgången från första kontakt med oss till färdig anläggning varierar kraftigt men mellan 6 och 18 månader är inte ovanligt. Själva handläggningstiden från helt komplett ansökan till beslut är sällan mer än 1-2 månader.

 

Slutredovisning
Sker numera i idrottonline men obs: Mall för slutredovisning av projektmedel beviljade före 2013-01-01

 

Ny lag påverkar idrottsföreningar som genomför byggnationer

Riksdagen har beslutat om en ny lag som innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Den nya lagen träder i kraft den 1/1-2016. Detta gäller alltså även föreningar som genomför byggen, men det finns undantag.

De nya reglerna gäller för byggverksamhet såsom ny-, till- eller ombyggnad och reparations-/underhållsarbeten mm med byggstart från och med 1 januari 2016 (i vissa fall även tidigare).

Reglerna säger att byggherren (föreningen), dvs. den som beställer arbeten av en näringsidkare, är skyldig att föra en elektronisk personalliggare över samtliga som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Byggherren är också skyldig att anmäla byggarbetsplatsen, när bygget startar och beräknas avslutas, till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas.

Om inte ovanstående uppfylls kan kontrollavgifter utdömas efter att Skatteverket kommit på besök.

Ansvaret för att föra elektronisk personalliggare kan föras över från byggherren (föreningen) till en totalentreprenör genom ett skriftligt avtal. Då blir det totalentreprenörens ansvar att föra den elektroniska personalliggaren för samtliga som är verksamma på byggarbetsplatsen oavsett om det är totalentreprenörens personal eller underentreprenörer.

Om föreningen anlitar flera entreprenörer för bygget så måste den ena entreprenören ta på sig rollen som totalentreprenör för att detta ska vara möjligt. Det går alltså inte att skriva ett avtal med flera entreprenörer på samma byggarbetsplats.

Ett viktigt undantag från reglernas tillämpning är en beloppsgräns på fyra prisbasbelopp. D v s att om totala kostnader för anlitad arbetskraft och materialkostnader för byggverksamheten ifråga inte uppgår till fyra prisbasbelopp plus moms (4 x 44 300 x 125 %) – 221 500 kr (enligt 2016 års prisbasbelopp) föreligger inga skyldigheter enlig lagen.

Byggen som har startat före den 1 januari 2016 och förväntas pågå längre än till den 30 juni 2016 omfattas också av den nya lagen.

Undantag från den nya lagen:

 • Om kostnaderna för byggverksamheten inte överstiger 221 500 kr (enligt 2016 års prisbasbelopp). Kostnaderna som ska räknas in är både material- och personalkostnader.
 • Om föreningen genomför bygget helt och hållet med egen föreningskraft (ideell eller egen anställd personal), dvs. ingen extern näringsidkare används i byggverksamheten, omfattas inte bygget av lagen.
 • Om föreningen överlåter ansvaret att föra elektronisk personalliggare och övriga skyldigheter enligt lagen i ett skriftligt avtal till en totalentreprenör.

I alla andra fall omfattas föreningarna av lagen. Utrustning för att föra elektronisk personalliggare måste införskaffas och föreningen ansvarar för att alla vid byggverksamheten registrerar sig. Föreningen ansvarar också för att byggverksamheten anmäls till Skatteverket.

Du kan läsa mer om den nya lagen på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/personalliggare/personalliggarebyggbranschen.4.7be5268414bea0646949797.html

 

Exempel:

 • Om föreningen genomför byggverksamheten med egen arbetskraft och med hjälp av företag som utför arbete enbart i utbyte mot t.ex. en skylt, reklam vid ett evenemang eller liknande, (dvs. någon form av motprestation från föreningens sida) och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) gäller också lagen.
 • Om föreningen endast anlitar en entreprenör och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) kan föreningen föra över ansvaret för den elektroniska personalliggaren och övriga åligganden enligt lagen, i ett skriftligt avtal, på entreprenören. Avtalet måste skrivas före byggstarten.
 • Om föreningen själv anlitar flera entreprenörer vid byggverksamheten och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) måste föreningen ansvara för att tillhandahålla en elektroniska personalliggare, i vilken de anlitade entreprenörerna ska föra in sina uppgifter.
 • Om föreningen anlitar en totalentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) kan föreningen föra över ansvaret för den elektroniska personalliggaren och övriga åligganden enligt lagen, i ett skriftligt avtal, på totalentreprenören. Avtalet måste skrivas före byggstarten.
 • Om föreningen genomför bygget med egen kraft och den totala kostnaden för bygget överstiger 221 500 kr (2016) men föreningen anlitar t.ex. en elektriker för en mindre del av byggverksamheten måste föreningen ansvara för att föra den elektroniska personalliggaren på alla som är med i byggverksamheten, både egen personal och elektrikern (om inte elektrikern tar på sig ett ansvar som totalentreprenör, se ovan).
  (detta gäller även om det är en annan näringsidkare, alltså även om det bara är en mindre del av byggverksamheten.)
Skribent: Joakim Lindström, redigerad ML

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 010-476 57 00
Fax: +46 40 6005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss