Hoppa till sidans innehåll

Örebro läns Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Örebro län. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Ökat förtroende för idrotten i integrationsfrågor

2015-04-17 13:35
I regeringens vårproposition ges idrotten ett ökat stöd på 32 miljoner för 2015 och 64 miljoner från 2016, primärt för fortsatt och ökat arbete inom integrationsfrågor. Ett område där Örebro läns idrott ligger långt fram!
  • Uppdaterad: 2015-04-17 13:46

Sverige är ett av världens rikaste länder och har som ambition att fortsatt bistå med hjälp och stöd till de som är på flykt.

Integrationsfrågan är viktig för Sverige och för våra nyanlända för att förstå och bli en del av samhället så snart som möjligt. Idrotten har visat sig vara en bra väg in, till såväl vänskap som förståelse och delaktighet. Regeringen avser att ge idrotten fortsatt och förstärkt förtroende (se utdrag ur propositionen) redan under 2015 med 32 miljoner kronor och med ett ökat anslag under resten av mandatperioden med 64 miljoner per år.

Örebro län är, och har varit, ett framgångsrikt län i frågor kring integration och idrott. Vi har nyligen avslutat inte mindre än två projekt med fokus i frågan samtidigt har vår projektledare Anton Olofsson under de senaste veckorna mött såväl oppositionens sakkunniga talesperson Erik Ullenhag (Fp) samt Noras kommunfullmäktige för att förtydliga och diskutera idrottens möjligheter och utmaningar i sitt arbete med integrationsfrågor.

Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna avser fortsätta arbetet tillsammans med våra medlemmar för att nyanlända skall hitta glädjen och gemenskapen i svensk idrott och för att svensk idrott skall få fler och vitaliserande aktiva och ledare.

Idrott är för alla. Tillsammans gör vi Sverige starkare!


Vill du veta mer om integrationsarbetet på ÖLIF/SISU?  - Kontakta distriktsidrottschef Charlotta Stenhem eller projektledare Anton Olofsson.
Läs mer om integrationsprojekten här.

 

Utdrag ur vårpropositionen:

13:1 Stöd till idrotten

I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 1 705 751 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 13:1 Stöd till idrotten ökas med 32 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Anslaget används för att stödja idrottsrörelsen och dess verksamhet. Det är av vikt att nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män som fått uppehållstillstånd i Sverige ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället och ett engagemang i idrottsverksamhet kan underlätta detta. Regeringen bedömer att ytterligare medel behöver tillföras för att idrottsrörelsen ska klara av att möta dessa behov.

Satsningen ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet samt rekrytera nya aktiva och ledare. Därtill ges idrottsrörelsen, genom distriktidrottsförbund och idrottsföreningar, möjlighet att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringen bedömer att insatserna behöver påbörjas snarast och i hela landet. Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget 13:1 Stöd till idrotten bör ökas med 32 000 000 kronor 2015. Finansiering sker genom att anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet minskas med motsvarande belopp 2015. För 2016 och framåt bedöms utgifterna öka med 64 000 000 kronor per år.

Postadress:Örebro Läns Idrottsförbund
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Besöksadress: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Kontakt:Tel: 019-175500
Fax: 019-102070
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss