Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Vem gör vad?

 • Uppdaterad: 16 AUG 2017 10:26

Dopingkommissionen (DopK)

Det svenska antidopingarbetet inom idrotten leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av RF-stämman. Kommissionen ska vara operativt oberoende andra organ inom RF, inklusive RS, vilket är ett krav i världsantidopingkoden.

Dopingkommissionen består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga
ledamöter vars uppgift bland annat är att:

 • Ansvara för att reglerna om doping efterlevs
 • Utreda och anmälaförseelser enligt antidopingreglementet
 • Underrätta RS om SF inte uppfyller sina åligganden enligt 11 kap 4 § p 5-6
 • Samarbeta med WADA i utredningar som bedrivs av WADA enligt 20.7 i Koden.
 • Utfärda anvisningar för antidopingverksamheten
 • Leda den operativa antidopingverksamheten Svensk Antidoping
 • Årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten
 • Förvalta beviljade verksamhetsmedel
 • Samarbeta med andra nationella organisationer, myndigheter och andra antidopingorganisationer
 • Främja ömsesidiga dopingkontrollermellan nationella antidopingorganisationer
 • Planera, samordna, genomföra, övervaka och utveckla dopingkontrollprocessen
 • Planera, bedriva och främja information, utbildning och förebyggande arbete
 • Främja antidopingforskning

Dopingkommissionen har utsett ett Medicinskt råd vars uppgift är att vara expertorgan och bistå i medicinska frågor kopplade till dopingreglerna.

Dopingkommissionen har tillsatt en Dispenskommitté med uppgift att besluta över ansökningar om dispens.


RF:s antidopingavdelning

Avdelning på RF:s kansli som svarar för det operativa antidopingarbetet som bedrivs under namnet Svensk Antidoping. Antidopingavdelningen rapporterar till
och verkställer i första hand Dopingkommissionens beslut och sysslar
huvudsakligen med att:

 • Genomföra verksamhetsplanen för antidopingarbetet
 • Genomföra kontrollprogrammet och styra utläggningen av dopingkontroller
 • Ge kontrollservice till SF och föreningar
 • Ge kontrollservice till ISF och arrangörer av internationella tävlingar i Sverige
 • Införa nya och reviderade regler i kontrollarbetet
 • Kontinuerligt uppdatera röd-gröna listan över läkemedel
 • Utveckla kvalitet och säkerhet i antidopingarbetet
 • Handlägga bestraffningsärenden
 • Handlägga dispensärenden
 • Planera och genomföra utbildning av dopingkontrollfunktionärer
 • Stödja SF och DF med rådgivning, information och utbildning
 • Allmänt informera om antidopingfrågor
 • Framställa och sprida informations- och utbildningsmateriel
 • Samverka internationellt och nationellt med olika organisationer och myndigheter

Dopingkontrollfuktionärer

Det finns 70 av RF legitimerade dopingkontrollansvariga funktionärer (DKA). DKA är den person som leder utförandet av en dopingkontroll. Därutöver finns 70 biträden (DKB) som assisterar vid dopingkontroll. Det är endast legitimerade funktionärer som får utföra dopingkontroller. DKF utför dopingkontroller på uppdrag av RF.

Specialidrottsförbunden (SF)

Upprättar antidopingprogram enligt RF:s stadgar. Programmet som anpassas till den egna idrotten ska vägleda SDF och föreningar i antidopingarbetet.

SF väljer ut idrottare att ingå i den nationella dopingkontrollpoolen och ser till att RF:s antidopinggrupp får aktuella uppgifter om prioriterade idrottsutövare och föreningar. De som ingår i kontrollpoolen är skyldiga att vistelserapportera till RF för att möjliggöra effektiva dopingkontroller.

SF rapporterar också om gemensamma läger, samlingar och förändringar i det nationella tävlingsprogrammet.

 

SF:s ansvar i antidopingarbetet beskrivs mer omfattande i dessa dokument:
Vägledning för SFs antidopingarbete

Råd och instruktioner för SFs antidopingprogram

Förutsättningar för processutbildningsdag 2017Distriktsidrottsförbunden (DF)

Stödjer specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar med information och rådgivning.

Bedriver opinionsbildning och samverkar lokalt och regionalt med olika organisationer och myndigheter.

Planerar förebyggande dopingkontroller på lägre tävlingsnivå och bland motionärer.

DFs ansvar beskrivs mer omfattande i detta dokument:
Vägledning för distriktens antidopingarbete

Dopingnämnden(DoN)

Är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser. DoN består av ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter som väljs på RF-stämman. Införandet av DoN beslutades på RF-stämman 2007 och trädde i kraft 1 juli 2007. Tidigare dömde berört SF i första instans.

Riksidrottsnämnden (RIN)

Prövar som högsta organ ärenden enligt Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. När DoN förkunnat sin dom i ett bestraffningsärende kan det överklagas till RIN av den dömde eller av Dopingkommissionen. När RIN förkunnat sin dom kan den normalt inte överklagas. När det gäller dopingbestraffningar kan dock idrottsutövare på internationell tävlingsnivå i vissa fall överklaga ytterligare en nivå, till den internationella skiljedomstolen Court Of Arbitration For Sport (CAS).

Riksidrottsstyrelsen (RS)

RS är, då RF-stämma inte är samlad, RF:s beslutande organ. RS fastställer formellt föreskrifter som är kopplade till antidopingreglementet. RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet efter av World Anti-Doping Agency fastställda ändringar i världsantidopingkoden. Sådan ändring ska underställas nästkommande RF-stämma för godkännande.

Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Dopinglaboratoriet i Huddinge är ett av World Anti-Doping Agency (WADA) ackrediterat laboratorium. Verksamheten kontrolleras varje år av WADA genom en omfattande testkörning (reackreditering) som ska vara godkänd för fortsatt status som officiellt dopinglaboratorium.

Laboratoriet har varit ackrediterat sedan 1985. RF har ett avtal med dopinglaboratoriet om analyser av dopingprov inom idrotten. RF är laboratoriets största kund. Sammanlagt analyseras 3 000 till 4 000 dopingprover åt idrotten per år på laboratoriet.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss