Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Doping i stadgarna

  • Uppdaterad: 12 JAN 2015 18:01
Följande är utdrag från RF:s stadgar som relaterar till antidopingarbetet. Varje avsnitt anger kapitel och paragraf som källhänvisning.

8 kap Föreningarna

5 § Åligganden
Förening ska
1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
3. på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,
4. ...samt föra medlemsförteckning,
6. På begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.
 
11 kap Specialidrottsförbund (SF)
 
4 § SF:s åligganden

SF ska
5. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet,
6. på begäran av RS, RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden,

13 kap Antidopingverksamhet
1 § Nationell antidopingorganisation
RF är svensk idrotts nationella antidopingorganisation (NADO), i enlighet med
World Anti-Doping Code (WADC).
Antidopingverksamheten bedrivs i alla organisationsled inom RF, och leds och koordineras av DopK.
 
2 § Regler mot doping
RF:s regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande
rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare. Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

Antidopingreglementet har samma dignitet som RF:s stadgar och fastställs av RF-stämman. Reglementet är baserat på WADC. Vid konflikt mellan reglementet och WADC:s tvingande regler har de sistnämnda reglerna företräde. RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet efter av World Anti-Doping Agency fastställda ändringar i WADC. Sådan ändring ska underställas nästkommande RF-stämma för godkännande.
 
3§ Dopingkommissionen
DopK, som är ett av RS oberoende organ, ska bestå av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter, som väljs av RF-stämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. I DopK ska finnas juridisk och medicinsk sakkunskap. DopK har det övergripande ansvaret för idrottens
antidopingverksamhet. Verksamheten ska vara certifierad enligt vid var tid
gällande ISO-standard för kvalitetsledning. DopK:s ekonomiska förvaltning ska
årligen granskas av en av RF-stämman särskilt utsedd auktoriserad revisor.
Revisorns rapport ska senast den 1 mars överlämnas till RS.
 
4 § DopK:s åligganden
DopK ansvarar för att:
• reglerna mot doping efterlevs;
• utfärda anvisningar för antidopingverksamheten;
• leda den operativa antidopingverksamheten (Svensk Antidoping);
• underrätta RS om SF inte uppfyller sina åligganden enligt 11 kap 4 § p 5;
• årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten; och
• förvalta beviljade verksamhetsmedel.
DopK får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, ledamot eller annan
enskild person.
5 § Underrättelser
SF som av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt underrättats om ett positivt prov eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot dopingreglerna ska snarast underrätta DopK.
6 § Dopingnämnden
Dopingnämnden (DoN), som är ett från RS oberoende organ, ska bestå av ordförande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. DoN ska som första instans pröva bestraffningsärenden enligt Idrottens antidopingreglemente. Nämnden tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden om arbetsfördelningen dem emellan. Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när ordföranden och minst tre övriga ledamöter är närvarande. Vad som här sägs om ordföranden gäller även för vice ordföranden när denna inträder som ordförande.

7 § Jäv
Ledamot
av DopK och DoN får inte delta i handläggning och beslut i ärende,
• i vilket ledamoten själv eller dennes organisation är part;
• av vars utgång ledamoten eller dennes organisation kan vara beroende;
• i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit; eller
• i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.
 
8 § Sekretess
Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart
att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den person uppgiften gäller,
lider men. För andra uppgifter inom antidopingverksamheten gäller sekretess om
det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för DopK att lämna information till berört SF och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess. DopK får även besluta att lämna information till polis- och åklagarmyndighet samt Tullverket.
 

14 kap Bestraffningsärenden
1 § Bestämmelsernas omfattning
Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt IdrottsAB. Oavsett medlemskap omfattar reglerna även
  • idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller som av SF eller SF:s IdrottsAB kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling;
  • idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot doping, när utövaren bryter mot dessa regler;
  • tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller IdrottsAB.
För brott mot RF:s regler mot doping gäller vad som föreskrivs i Idrottens antidopingreglemente.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss