Hem / Antidopingarbetet / Om Svensk Antidoping

Om Svensk Antidoping

Riksidrottsförbundet är Sveriges Nationella Antidopingorganisation och det operativa arbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping. Arbetet leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av RF-stämman och är operativt oberoende andra organ inom RF. Vill du veta mer om de organisatoriska förhållandena inom det nationella och internationella antidopingarbetet inom idrotten, finns mer att läsa under rubriken Organisation

Vision och Syfte

Svensk Antidopings vision är en idrott fri från doping.

All idrott bygger på rent spel. Rent spel som betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.   

Svensk Antidoping ska försvara alla idrottsutövares och publikens självklara rätt att delta i, tävla i och uppleva en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från SF, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar.

Verksamhet

Vårt antidopingarbete bedrivs inom följande verksamhetsområden:

Dopingkontroller

Våra kontroller ska kännetecknas av hög rättssäkerhet och ha en avskräckande och upptäckande effekt. En dopingkontroll görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit, men även motionärer kan bli testade. Sedan 1981 har Svensk Antidoping tagit över 100 000 dopingprov. Under de senaste åren har doping påvisats i mindre än en procent av proven.

Svensk Antidoping har en kontrollservice där vi på beställning utför kontroller vid internationella tävlingar i Sverige. Även SF och föreningar kan beställa kontroller. Läs mer om förbunds- och föreningsbeställda kontroller här. Svensk Antidoping gör varje år en riskbedömning av olika idrottsgrenar och en strategisk dopingkontrollplan som styr hur tester och specialanalyser fördelas.

Utredningsverksamhet

För att avslöja de riktiga fuskarna och det mer organiserade dopingfusket räcker det inte med endast traditionell dopingkontrollverksamhet. Genom dopingkontroll avslöjas exempelvis inte personer som förser idrottsutövare med dopingpreparat. Sedan kravet om utredningsverksamhet infördes i Världsantidopingkoden 2015, har Svensk Antidoping succesivt utökat sin kompetens och resurserna på området. Genom systematisk insamling, sammanställning och analys av information från öppna källor, skapas underrättelseunderlag som kan leda till att en utredning startas. Insamlat underlag kan även leda till att man närmare uppmärksammar en utövare, en förening eller en särskild träningsanläggning. Inom utredningsarbetet ligger också att skapa kontakter med rättsvårdande myndigheter.

De senaste tillskotten i utredningsarbetet är dels en webbaserad tipsfunktion, dopingtips.se, där vem som helst anonymt kan lämna tips om dopingaktiviteter inom idrotten, dels en försöksverksamhet med Molly, världens enda dopingsökhund inom ramen för en antidopingorganisation. 


Juridisk verksamhet

Den juridiska verksamheten handlar bland annat om att se till att Världsantidopingkoden och de internationella standarderna efterlevs. Det innebär att vid behov revidera regler och uppdatera Dopinglistan varje år. Enligt reglerna har vi även en skyldighet att på ett rättssäkert sätt handlägga medicinska dispenser, utföra resultathantering vid misstänkt dopingförseelse samt kungöra bestraffningsärenden för svenska idrottsutövare.

Dopingkommissionen anmäler misstänkta dopingförseelser till Dopingnämnden som är den första dömande instansen. Därefter är det möjligt att överklaga till Riksidrottsnämnden som är andra dömande instans. Medicinska dispenser handläggs av Dispenskommittén som är utsedd av Dopingkommissionen.


Utbildning och kommunikation

Svensk Antidoping har en informationsservice i första hand för medlemsförbunden och deras föreningar, men även för andra intressenter, media och allmänhet.

Vi har uppgiften att utbilda och fortbilda dopingkontrollfunktionärer, antidopingansvariga inom SF och DF och andra nyckelpersoner i syfte att utveckla antidopingarbetet. Svensk Antidoping framställer och sprider informationsmaterial och tar fram utbildningar och verktyg som riktar sig direkt till föreningar och idrottsutövare. Läs om våra utbildningar här.


Forskning och utveckling

Svensk Antidoping utvärderar och utvecklar ständigt arbetsmetoderna i antidopingarbetet. Olika forsknings- och utvecklingsinsatser initieras och genomförs i syfte att öka kunskapen om dopingen inom idrotten, samt olika metoder att förebygga, minska och upptäcka doping. Svensk Antidoping följer forskningsläget och verkar för att medel ska beviljas för sådan forskning.


Internationell och nationell samverkan

Doping inom idrotten är ett internationellt problem som kräver internationella lösningar och bred samverkan. RF, som nationell antidopingorganisation, är medlem i iNADO (The Institute of National Anti-Doping Organisations), en internationell sammanslutning av nationella och regionala antidopingorganisationer. Inom iNADO arrangeras utbildning och seminarier för att skapa informationsutbyte, lyfta goda exempel och tillsammans verka för ett jämlikare antidopingarbete. I och med iNADO har de nationella antidopingorganisationen en möjlighet att tala med en enad röst.

Tillsammans med regeringen ingår RF även i IADA, ett multilateralt avtal mellan världens ledande nationer inom antidopingområdet. Vi medverkar även i andra specialist- och samverkansgrupper. Sedan lång tid tillbaka finns även ett starkt nordiskt samarbete och utbyte där de nordiska länderna i många stycken varit föregångare internationellt i antidopingfrågorna.

På ett nationellt plan samarbetar Svensk Antidoping med andra organisationer och myndigheter för att strategiskt verka mot spridning och bruk av dopingmedel.

Kvalitetssäkring

För att leva upp till kraven i Världsantidopingkoden samt idrottsutövares och andra intressenters förväntningar på en dopingfri tävlingsidrott, arbetar vi systematiskt med kvalitet för att riskreducera och ständigt förbättra vår verksamhet. Vårt kvalitetsledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är ISO-certifierat sedan 2002. Certifieringen omfattar såväl kontrollverksamheten, regelverket som antidopingorganisationen.

Vi arbetar målmedvetet med bland annat omvärldsbevakning, riskhantering, avvikelsehantering och kundklagomål. Vårt kvalitetsledningssystem genomgår kontinuerliga interna och externa revisioner för att garantera kvaliteten på våra tjänster. Här finner du vår kvalitetspolicy och certifikat.

Har du synpunkter på vår verksamhet eller vill lämna ett klagomål, är du välkommen att kontakta oss på This is a mailto link.

Vill du veta mer om vår verksamhet och aktuella händelser?

Prenumerera på Antidopingnytt
Alla idrottare och tränare är skyldiga att känna till dopingreglerna och riskerna med kosttillskott. Håll dig underrättad om allt sådant och om antidopingarbetet i Sverige och internationellt, genom att prenumerera på Antidopingnytt. Det digitala nyhetsbrevet från Svensk Antidoping skickas ut ungefär varannan månad. Anmäl dig till nyhetsbrevet här.

Följ Svensk Antidoping på Facebook
Genom att gilla oss på Facebook visar du ditt ställningstagande samtidigt som du tar del av viktig och intressant information som rör alla inom idrotten. 

Verksamhetsplan
Är du nyfiken på vad Svensk Antidoping har i görningen? Ta del av vår officiella verksamhetsplan, som finns i dokument-och mediearkivet.

Årsberättelse
Vill du veta om vad som har hänt under året kan du läsa Svensk Antidopings årsberättelse, som finns i dokument- och mediearkivet. 

Statistik
Vi har samlat statistik om dopingkontroller och bestraffning här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns våra kontaktuppgifter.