Hem / Antidopingarbetet / Organisation

Organisation

Antidopingarbetet inom idrotten är globalt organiserat vilket beskrivs ingående i WADA:s världsantidopingkod. I Sverige är RF utsedd att vara Nationell antidopingorganisation. Här förklaras hur det nationella arbetet organiseras och hur det hänger ihop med det internationella.

World Anti-Doping Agency (WADA)

Sedan 1999 leds och samordnas det internationella antidopingarbetet av WADA, en organisation som till lika delar består av företrädare för idrottsrörelsen och världens regeringar. WADA har utvecklat det globala regelverket "The World Anti-Doping Code" som vi kallar Världsantidopingkoden. WADA ansvarar även för dopinglistan, laboratoriernas utveckling och de satsar mycket på forskning. Man arbetar dessutom med att ta fram strategier för bland annat dopingkontroller, underrättelser, information och utbildning.

Riksidrottsförbundet (RF)

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Sedan 1980-talet har RF även styrt och samordnat det svenska antidopingarbetet. När den globala världsantidopingkoden infördes år 2004 var det naturligt att RF också blev utsedd att vara Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i koden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

Svensk Antidoping

Antidopingavdelningen på Riksidrottsförbundet ansvarar för antidopingarbetet i Sverige och verkställer Dopingkommissionens beslut. Det operativa antidopingarbetet bedrivs under namnet Svensk Antidoping.

Några av antidopingavdelningens uppgifter:

 • Genomföra verksamhetsplanen för antidopingarbetet.
 • Genomföra kontrollprogrammet och styra utläggningen av dopingkontroller.
 • Utreda och samla in underrättelser om dopingbruk.
 • Ge kontrollservice till SF och föreningar.
 • Ge kontrollservice till ISF och arrangörer av internationella tävlingar i Sverige.
 • Införa nya och reviderade regler.
 • Kontinuerligt uppdatera Röd-gröna listan över läkemedel.
 • Utveckla kvalitet och säkerhet i antidopingarbetet.
 • Handlägga bestraffningsärenden.
 • Handlägga dispensärenden.
 • Planera och genomföra utbildning av dopingkontrollfunktionärer.
 • Stödja SF och DF med rådgivning, information och utbildning.
 • Allmänt informera om antidopingfrågor.
 • Framställa och sprida informations- och utbildningsmateriel.
 • Samverka internationellt och nationellt med organisationer och myndigheter.

Mer om Svensk Antidoping går att läsa här. 

Dopingkommissionen

Det svenska antidopingarbetet leds och koordineras av Dopingkommissionen, som väljs av RF-stämman och består av ordförande plus fem ledamöter. Kommissionen ska vara operativt oberoende andra organ inom RF, inklusive Riksidrottsstyrelsen, vilket är ett krav i Världsantidopingkoden.

Några av Dopingkommissionens uppgifter:

 • Ansvara för att reglerna om doping efterlevs.
 • Utreda och anmäla förseelser enligt antidopingreglementet.
 • Underrätta RS om SF inte uppfyller sina åligganden enligt RF:s stadgar.
 • Samarbeta med WADA i utredningar.
 • Utfärda anvisningar för antidopingverksamheten.
 • Fastställa verksamhetsmål för den nationella antidopingorganisationen.
 • Årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten.
 • Förvalta beviljade verksamhetsmedel.
 • Besluta om dopingkontrollprogram.
 • Främja information, utbildning och förebyggande arbete.
 • Främja antidopingforskning.

Dopingkommissionen har utsett ett medicinskt råd med uppgift att vara expertorgan i medicinska frågor kopplade till dopingreglerna samt en dispenskommitté som beslutar om dispensansökningar.

Dopingnämnden (DoN)

Är ett särskilt bestraffningsorgan för ärenden som gäller dopingförseelser. DoN består av ordförande, vice ordförande och fyra ledamöter som väljs på RF-stämman.

Riksidrottsnämnden (RIN)

Prövar ärenden som högsta organ enligt Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. När DoN förkunnat sin dom i ett bestraffningsärende kan det överklagas till RIN av den dömde eller av Dopingkommissionen. När RIN förkunnat sin dom kan den normalt inte överklagas men idrottsutövare har ändå möjlighet överklaga ytterligare en nivå, till den internationella skiljedomstolen CAS, Court Of Arbitration For Sport. CAS kan dock avvisa ärendet.

Riksidrottsstyrelsen (RS)

RF:s beslutande organ som formellt fastställer föreskrifter som är kopplade till antidopingreglementet. RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om ändringar i reglementet. 

Dopingkontrollfunktionärer

För att utföra dopingkontroller har Svensk Antidoping 61 legitimerade dopingkontrollansvariga funktionärer (DKA) över hela Sverige. DKA är den person som leder utförandet av en dopingkontroll. Därutöver finns 84 biträden (DKB) som assisterar vid en dopingkontroll. Det är endast dessa legitimerade funktionärer som får utföra dopingkontroller på uppdrag av RF.

Distrikten

Distrikten (19 st) stödjer idrotter och föreningar i sina respektive distrikt med information och rådgivning i antidopingfrågor. Distrikten bedriver opinionsbildning och samverkar lokalt och regionalt med olika organisationer och myndigheter. Distrikten planerar även förebyggande dopingkontroller på lägre tävlingsnivå och bland motionärer.

Distriktens ansvar beskrivs mer omfattande i detta dokument:

Vägledning för distriktens antidopingarbete

Specialidrottsförbunden (SF)

Upprättar antidopingprogram enligt RF:s stadgar i samråd med Dopingkommissionen. Programmet ska vägleda och initiera ett aktivt antidopingarbete inom förbundet och dess föreningar.

SF väljer ut idrottare som kan ingå i den nationella dopingkontrollpoolen och ser till att Svensk Antidoping får aktuella uppgifter om prioriterade idrottsutövare och föreningar. De som ingår i kontrollpoolen är skyldiga att vistelserapportera för att möjliggöra effektiva dopingkontroller.

SF rapporterar också om gemensamma läger, samlingar och förändringar i det nationella tävlingsprogrammet.

SF:s ansvar i antidopingarbetet beskrivs mer omfattande i dessa dokument:

Vägledning för SFs antidopingarbete

Råd och instruktioner för SFs antidopingprogram

Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Dopinglaboratoriet i Huddinge är ett av WADA:s ackrediterade laboratorium. Verksamheten kontrolleras varje år av WADA genom en omfattande testkörning (reackreditering) som ska vara godkänd för att få fortsatt status som officiellt dopinglaboratorium.

Laboratoriet har varit ackrediterat sedan 1985. RF har ett avtal med dopinglaboratoriet om analyser av dopingprov inom idrotten.

Idrottsorganisationer och nationer tillsammans i det globala antidopingarbetet

Antidopingarbetet handlar om idrottsutövarnas rätt till en dopingfri idrott. I koden harmoniserar reglerna mellan olika internationella idrottsförbund (ISF), nationella antidopingorganisationer och olympiska och paralympiska kommittéer. I förlängningen handlar det även om en harmonisering mellan stater. Regeringar världen över har medverkat i framtagandet av koden liksom till att utarbeta internationella konventioner som stödjer idrottens arbete enligt denna kod. De gemensamma globala dopingreglerna stärker rättssäkerheten både för enskilda idrottsutövare och idrottsorganisationer.

Det är närmare 700 aktörer som är signatärer till Världsantidopingkoden och som därmed följer dessa globala regler och bidrar i antidopingarbetet. Med några få undantag är alla internationella specialidrottsförbund, nationella antidopingorganisationer, nationella olympiska kommittéer och paraolympiska kommittéer signatärer.

Dessutom har 188 nationer anslutit sig till UNESCO:s konvention mot doping inom sport. Alla dessa länders regeringar har därmed lovat att stödja och underlätta för idrotten att leva upp till kraven och reglerna i Världsantidopingkoden.