Hem / Kontrollverksamhet / Dopingkontroller / Förbundsbeställd kontroll

Förbundsbeställd kontroll

Utöver Svensk Antidopings ordinarie kontrollprogram på drygt 3500 dopingprov per årerbjuds Specialidrottsförbund (SF) samt tävlingsarrangörer möjligheten att beställa extra kontroller.

Dessa kontroller kan göras 

a) utanför tävling (normalt i samband med träning), 
b) i samband med nationella tävlingar, eller 
c) i samband med internationella tävlingar. 

Kravet på dopingkontroller i samband med internationella tävlingar regleras ofta i de internationella tävlingsreglerna och ingår därmed som en av förutsättningarna för arrangemanget, medan extra nationella kontroller enligt a) och b) ger SF en möjlighet till frivilliga kompletteringar. 

Nationella dopingkontroller 

- i samband med eller utanför tävling 

Allmänt 
Avsett för SF som vill komplettera Svensk Antidopings ordinarie kontrollprogram med ett eget program. SF kan t ex beställa kontroller på en viss grupp aktiva, av idrottsutövare som vistas utomlands eller av utövare som slår svenska eller internationella rekord etc. Svensk Antidoping bistår gärna med erfarenheter av andra kontrollprogram.  

Planering 
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att beställningsunderlaget kommer in i god tid. Avser beställningen ett långsiktigt kontrollprogram ska kontakt tas minst 3 månader före första kontrolltillfället. I fråga om tillfälliga uppdrag minst en månad före, men helst mer (vid senare beställning debiteras en särskild akutavgift, om kontrollen över huvud taget kan genomföras). 

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar.  

Internationella dopingkontroller 

- i samband med eller utanför tävling 

Allmänt 
Avsett dels för nationella och internationella SF samt tävlingsarrangörer som ska arrangera internationella tävlingar i Sverige, dels för internationella SF vid genomförande av så kallade "out of competition" program i Sverige. Kontrollerna genomförs i enlighet med berört internationellt SF:s regler, eller enligt överenskommelse. 

Planering 
För att kunna tillmötesgå era önskemål är det viktigt att vi får in beställningsunderlaget i god tid. Normalt bör beställningen inkomma minst 3 månader före kontrolltillfället, helst mer. Vid större internationella uppdrag, eller om krav på 24-timmars analyser finns, krävs 6-12 månaders framförhållning beroende på omfattning.  

När beställningen inkommit kontaktar vi er för att närmare gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Därefter bekräftas beställningen skriftligen via ett uppdragsavtal, som skrivs med SF. 

Övrigt 

Ekonomi 

Beställaren debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert. Under förutsättning att beställningen inkommer i tid svarar Svensk Antidoping för planering och genomförande av kontrollen. 

Kvalitetsgaranti 

Kontrollerna genomförs i enlighet med WADA:s internationella standard för dopingkontroller och Svensk Antidopings kvalitetssystem. Testerna genomförs av Dopingkommissionen auktoriserade kontrollfunktionärer  

Beställning 
För beställning av kontroller används dessa blanketter:  

Blankett nationell beställning (ifyllnadsbar pdf) 

Blankett internationell beställning (ifyllnadsbar pdf) 

Ytterligare information 
För ytterligare information, kontakta: 

Peter Ström, 08-699 61 59 
Svensk Antidoping, 08-699 60 00