Hem / Kontrollverksamhet / Dopingkontroller / Föreningsbeställd kontroll

Föreningsbeställd kontroll

En idrottsförening kan beställa dopingkontroller som utförs i Svensk Antidopings regi. Detta under förutsättning att föreningen även vidtar andra åtgärder för att förebygga och förhindra dopingmissbruk inom föreningens verksamhet och att doping­kontroller endast utgör en av de åtgärder som ingår i en förenings antidopingprogram.

Därför kräver Svensk Antidoping att föreningen har genomfört webbutbildningen "Vaccinera klubben mot doping".

En förening kan beställa upp till fyra prov per tillfälle, under förutsättning att lokaler och andra faktiska omständigheter garanterar att dopingkontrollen kan genomföras med hög rättssäkerhet och integritet.

Vid beställning av dopingkontroll ska föreningen dels redogöra för sitt antidopingprogram, dels ange vad syftet med kontrollen är. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet avgör Dopingkommissionen (DopK) formerna för kontrollens genomförande.

En föreningsbeställd dopingkontroll kan endast omfatta klubbens egna medlemmar. DopK kan besluta att komplettera antalet prov med ytterligare prov, som då bekostas av Svensk Antidoping.

Dopingkontroll i samband med träning

Föreningen ska i beställningen ange minst tre alternativa tillfällen/platser för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. En representant för föreningen ska närvara vid kontrollen och bekräfta vilka av de tränande som är medlemmar i föreningen. Svensk Antidopings dopingkontrollansvarige funktionär (DKA) ansvarar sedan för urvalet av idrottsutövare som kallas till dopingkontroll. Efter särskild prövning kan DopK även medge kontroller av namngivna idrottsutövare.

Vid föreningsbeställd kontroll vid träning ska kallelse göras utan förvarning enligt DopK: s föreskrifter. Ingen annan än av Svensk Antidoping utsedd funktionär kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Dopingkontroll i samband med tävling

Förening kan beställa dopingkontroll i samband med tävling som föreningen arrangerar/ansvarar för.

Föreningen ska i beställningen ange dag, tid och plats för kontrollens genomförande samt antal idrottsutövare som ska kallas. Om möjligt ska även alternativa tävlingstillfällen anges.

Vid föreningsbeställd kontroll vid tävling ska kallelse göras utan förvarning enligt DopK:s föreskrifter. Ingen annan än en funktionär utsedd av Svensk Antidoping kan kalla idrottsutövare till dopingkontroll. I det fall DKA finner att kallelse ändå skett på något annat sätt eller genom annan person kommer kontrollen att avbrytas. I sådant fall kommer kontrollen att rapporteras som en bomkontroll och föreningen debiteras funktionärskostnaden.

Ekonomi

Beställande förening debiteras för analys-, funktionärs- och fraktkostnader enligt offert.

Vid bomkontroll debiteras föreningen 2 000 kr.

Beställning

När beställning inkommit kontaktar Svensk Antidoping föreningen för att gå igenom uppdragets omfattning och övriga förutsättningar. Beställningen accepteras om Svensk Antidoping har personella resurser för att genomföra uppdraget. Svensk Antidoping förbehåller sig rätten att avslå beställningar som inte uppfyller DopK:s allmänna krav.

Använd bifogad blankett vid beställning av dopingkontroll. Blanketten ska vara undertecknad av föreningens ordförande och beställning ska ske minst 30 dagar före första kontrolltillfället.

Blankett för beställning av dopingkontroll (ifyllnadsbar PDF)

Återrapportering

Analyssvar hanteras enligt Idrottens antidopingreglemente. Vid positivt analyssvar utreder DopK, efter en första underrättelse till idrottsutövaren, om ärendet ska anmälas till dopingnämnden (DoN). Klubben informeras om idrottsutövaren avstängs under utredning eller om DopK eller DoN tar kontakt under utredningen.

Bestraffningsbeslut om doping kungörs på RF:s officiella kungörelseorgan som är idrottenskungorelser.se.

Övrigt

Dopingkontroll genomförs i sin helhet enligt RF:s stadgar, dopingreglemente och föreskrifter.