Hem / Regler & Bestraffning / Doping i stadgarna

Doping i stadgarna

Följande är utdrag från RF:s stadgar relaterar till antidopingarbetet. Varje avsnitt anger kapitel och paragraf som källhänvisning. 
 
8 kap Föreningarna, 5 § Åligganden 

Förening ska: 

1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan, 

3. på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter, 

4. ...samt föra medlemsförteckning, 

6. på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden. 

11 kap Specialidrottsförbund, 4 § SF:s åligganden 
 
SF ska: 

5. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet, 

6. på begäran av RS, RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden. 
 

13 kap Antidopingverksamhet, 1 § Nationell antidopingorganisation 

RF är svensk idrotts nationella antidopingorganisation (NADO), i enlighet med 
World Anti-Doping Code (WADC). 

Antidopingverksamheten bedrivs i alla organisationsled inom RF, och leds och koordineras av DopK. 

13 kap Antidopingverksamhet, 2 § Regler mot doping 

RF:s regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande 
rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare. Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente. 

Antidopingreglementet har samma dignitet som RF:s stadgar och fastställs av RF-stämman. Reglementet är baserat på WADC. Vid konflikt mellan reglementet och WADC:s tvingande regler har de sistnämnda reglerna företräde. RS har rätt att mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet. 

13 kap Antidopingverksamhet, 3 § Dopingkommissionen 

DopK, som är ett av RS oberoende organ, ska bestå av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter, som väljs av RF-stämman. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. I DopK ska finnas juridisk och medicinsk sakkunskap. DopK har det övergripande ansvaret för idrottens 
antidopingverksamhet. Verksamheten ska vara certifierad enligt vid var tid 
gällande ISO-standard för kvalitetsledning. DopK:s ekonomiska förvaltning ska 
årligen granskas av en av RF-stämman särskilt utsedd auktoriserad revisor. 
Revisorns rapport ska senast den 1 mars överlämnas till RS. 

13 kap Antidopingverksamhet, 4 § DopK:s åligganden 

DopK ansvarar för att: 

• reglerna mot doping efterlevs; 

• utfärda anvisningar för antidopingverksamheten; 

• leda den operativa antidopingverksamheten (Svensk Antidoping);  
• underrätta RS om SF inte uppfyller sina åligganden enligt 11 kap 4 § p 5;  
• årligen lämna budgetframställan för antidopingverksamheten; och  
• förvalta beviljade verksamhetsmedel. 

DopK får delegera sin beslutanderätt till särskilda organ, ledamot eller annan 
enskild person. 

13 kap Antidopingverksamhet, 5 § Underrättelser 

SF som av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt underrättats om ett positivt prov eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot dopingreglerna ska snarast underrätta DopK. 

13 kap Antidopingverksamhet, 6 § Dopingnämnden 

Dopingnämnden (DoN), som är ett från RS oberoende organ, ska bestå av ordförande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. DoN ska som första instans pröva bestraffningsärenden enligt Idrottens antidopingreglemente. Nämnden tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden om arbetsfördelningen dem emellan. Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när ordföranden och minst tre övriga ledamöter är närvarande. Vad som här sägs om ordföranden gäller även för vice ordföranden när denna inträder som ordförande. 

 
13 kap Antidopingverksamhet, 7 § Jäv 

Ledamot av DopK och DoN får inte delta i handläggning och beslut i ärende, 

• i vilket ledamoten själv eller dennes organisation är part;  
• av vars utgång ledamoten eller dennes organisation kan vara beroende;  
• i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit; eller  
• i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig. 

13 kap Antidopingverksamhet, 8 § Sekretess 

Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift som avser planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten eller den personuppgiften gäller lider men. För andra uppgifter inom antidopingverksamheten gäller sekretess om det kan antas att verksamheten eller den uppgiften rör lider men om uppgiften röjs. Vad som nu sagts utgör inte hinder för DopK att lämna information till berört SF och ISF samt WADA. För sådan information gäller motsvarande sekretess. DopK får även besluta att lämna information till polis- och åklagarmyndighet samt Tullverket. 

   
14 kap Bestraffningsärenden, 1 § Bestämmelsernas omfattning 

Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt Idrotts AB. Oavsett medlemskap omfattar reglerna även 

  • idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller som av SF eller SF:s Idrotts AB kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling; 

  • idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot doping, när utövaren bryter mot dessa regler; 

  • tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller Idrotts AB. 

För brott mot RF:s regler mot doping gäller vad som föreskrivs i Idrottens antidopingreglemente.