GS-nätverket

Kompetensutvecklingsnätverk för generalsekreterare inom idrottens specialförbund

Syfte

Kompetensutvecklingsnätverket har till syfte att erbjuda ett eget rum för generalsekreterare inom svensk idrottsrörelse. Här finns plats för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte kring frågor gällande ledarskap och organisering samt att stärka individen i sin roll. Utgångspunkten för nätverket är ledarrollen. 

Ram

Nätverket träffas fyra gånger per år på eftermiddagar om tre timmar i Stockholm. I nätverket råder inbördes tystnadsplikt vilket innebär att det som avhandlas i rummet stannar där. Nätverksträffarna leds av Fredrik Kron, chef Bosön utbildningscentrum. 

Innehåll

Utgångspunkten för nätverket är ledarskapet. Rena verksamhetsfrågor hanteras i andra sammanhang. Idrottsnära verksamhetsfrågor kan dock utgöra utgångspunkt för samtal men då utifrån rastret: ledarskap och organisering. Tematiken för nätverket sker i överenskommelse mellan nätverket och processledaren. Under 2018 har bland annat följande teman behandlats:

  • Fyra perspektiv på ledarskap utifrån Bolman & Deal.
  • Framtidens färdigheter på arbetsmarknaden och framtida kompetensbehov inom idrotten.
  • Att leda under pågående maktkamp.
  • Att balansera mellan det kommersiella och ideella.
  • Anställd i det svenska civilsamhället - engagemang, ansvar och delaktighet.

Form

Formen är kollegial och bygger på allas aktiva deltagande och vilja att utbyta erfarenheter. Vid vissa tillfällen utgår samtalet utifrån en extern gästs inspel och vid andra tillfällen utifrån ett case av någon i gruppen eller läsning av en gemensam text. Processledaren ansvarar för att det finns en röd tråd mellan träffarna samt att det sker återkoppling till tema som avhandlats vid tidigare träffar.

Kostnad

SF betalar en avgift på 3 000 kr årligen för fyra träffar som faktureras.  

Plats och tid

Stockholms innerstad och Bosön med start i mars 2019.

Information och anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Fredrik Kron
Telefon: 08-699 61 76