Hem / Om RIM

Om RIM

Riksidrottsmötet, som hålls vartannat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. 

Där samlas representanter för organisationernas 70 medlemsförbund och SISU Idrottsutbildarnas 3 medlemsorganisationer för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är vanligtvis öppet för allmänheten. Mötet 2021 kommer dock anpassas efter gällande coronarestriktioner och arrangeras därför helt digitalt.

Under Riksidrottsmötet tilldelas även cirka 100 idrottsledare RF:s förtjänsttecken i guld. Själva utdelningen av förtjänsttecknen kommer inte att kunna ske under RIM-helgen detta år.

Mötet 28-30 maj 2021 är det 13:e RF/SISU-gemensamma RIM i ordningen. 

Om RF-stämman

RF-stämman är Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ, idrottens "riksdag". Den hålls i maj/juni vartannat år och består av sammanlagt 200 ombud för specialidrottsförbunden (beroende på storlek).

RF-stämman beslutar bland annat om gemensam verksamhetsinriktning för idrotten och viktiga gemensamma policyfrågor. Stämman väljer också riksidrottsstyrelse och en del andra gemensamma organ.

Idrotter som vill komma in Riksidrottsförbundet som medlem ansöker till stämman. För medlemskap i RF krävs att det sökande förbundet

  • är en ideell förening
  • bedriver idrott i samklang med idrottsrörelsens ideologi
  • inte bedriver verksamhet besläktad med redan befintligt förbund i RF
  • har minst 25 medlemsföreningar
  • har minst 1 500 individuella medlemmar.

Förutom val till Riksidrottsstyrelsen (RS) ägnar sig stämman åt att lägga ut idrottens färdriktning för i första hand de närmaste två åren. Ombuden tar ställning till motioner i olika frågor och beslutar också om någon ny idrott ska tas upp i RF. De väljer revisorer och en revisionskommitté, ledamöter till riksidrottsnämnden samt valberedning, som ska ta fram kandidater till nästa RF-stämma.

För RF är stämman 2021 den 91:a genom åren.

Om SISU-stämman

SISU Idrottsutbildarnas stämma är organisationens högsta beslutande organ. Här tar medlemmarna, specialidrottsförbunden och övriga medlemsorganisationer, beslut om val av styrelse och fastställer riktlinjer för de kommande två årens verksamhet.

Förbundsstyrelsen (FS) är SISU:s beslutande organ. FS består av elva personer. Ordförande är Björn Eriksson som också är ordförande i SISU Idrottsutbildarna samt Riksidrottsförbundet.

SISU Idrottsutbildarnas generalsekreterare Stefan Bergh är föredragande i Riksidrottsstyrelsen.

Se film om RIM i korthet