Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Skatter

Idrottens kärnverksamhet är träning och tävling. Det är att utveckla och utmana barn och unga såväl fysiskt som psykiskt som driver de som engagerar sig ideellt. Det är på kärnverksamheten som idrottsrörelsen och samhället vill att så mycket som möjligt av resurserna inom idrottsrörelsen ska fokuseras. Därför har allmännyttiga ideella föreningar i allmänhet och idrottsföreningar i synnerhet sedan lång tid tillbaka haft en gynnad ställning vad gäller skatter och avgifter.
  • Uppdaterad: 25 JAN 2017 12:23

Idrottsrörelsens organisationer på alla nivåer ska självklart göra rätt för sig och följa svensk lagstiftning. Men det måste vara lätt att göra rätt, även för den ideella föreningskassören. Många av idrottsföreningarna är små, drygt två av tio har högst 50 medlemmar. Fyra av tio är medelstora med 50-200 medlemmar. Var tredje förening omsätter högst 100 000 kronor och 58 procent av de ideella kassörerna har ingen professionell erfarenhet av att arbeta med ekonomi. Samma krav kan inte ställas på ideella kassörer i mindre föreningar som på professionella ekonomer.

Sponsring och reklam står för 34 procent av idrottsföreningarnas inkomster och är den tredje största intäktskällan efter medlemsavgifter och kommunalt och statligt stöd. Föreningar betalar åtta procent i reklamskatt på intäkter från reklam på exempelvis affischer på idrottsanläggningar, annonser i program och tryck på tävlingskläder med mera. Det är en stor summa för en idrottsförening som drivs nästan uteslutande av ideella krafter. Dessutom tillkommer arbetstimmar för att hantera administra tionen kring reklamskatten.

Idrottsföreningars skatte- och avgiftssituation handlar inte bara om ekonomi utan lika mycket om administrativa bördor och tungt ansvar. För de mindre och mellanstora föreningarna är den oklara och betungande situationen en bidragande orsak till ökan de problem med att rekrytera ledare som är villiga att ta på sig styrelseuppdrag i allmänhet och uppdraget som kassör i synnerhet.

Regelverket kring moms (mervärdesskatt) påverkar idrottsrörelsen i stor utsträckning. På senare tid har ett flertal förändrade tolkningar kring enskilda momsregler fallit ut i negativ riktning för idrottsrörelsens del, vilket har inneburit ökade kostnader för medlemmarna. Vidare har EU-kommissionen en tydlig ambition att likrikta momsreglerna inom unionen vilket riskerar att ytterligare försämra förutsättningarna för svenskt föreningsliv.

RF anser att:

Skattelagstiftning och andra regelverk ska uppmuntra, inte försvåra, ideellt engagemang. Administrativa krav ska minskas så långt det är möjligt. Det är viktigt att lagstiftningen kring föreningslivets skatter och avgifter utgår ifrån den skillnad mellan allmännyttig ideell och kommersiell vinstdriven verksamhet som dagens skattel agstift ning, liksom politiken för det civila samhället, bygger på.

RF vill att:

  • Det tydliggörs vilka intäkter som är inkomstskattebefriade för idrottsföreningar.
  • Reklamskatten slopas för allmännyttiga ideella föreningar.
  • Gränsen för skyldighet att lämna kontrolluppgift höjs från 100 till 3 000 kronor för att minska den administrativa bördan hos ideella föreningskassörer.

En övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider finner du på här.

Skribent: Mattias Hjelmberg
Epost: This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss