Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Förslag till beslut om medlemsansökningar till Riksidrottsförbundet

Förslag till beslut om medlemsansökningar till Riksidrottsförbundet

Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Samtidigt föreslås att alla årets medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

- Vi har en öppenhet för nya idrotter och föreslår nu att en utredning tillsätts så att vi får ett tydligt underlag inför stämman 2019 när det gäller medlemskap, säger Björn Eriksson ordförande för RF och SISU Idrottsutbildarna (SISU).

Mot bakgrund av svensk idrotts arbete med Strategi 2025 har frågan om förutsättningarna och formerna för medlemskap i RF, och därmed SISU, åter aktualiserats. Riksidrottsstyrelsen föreslår till RF-stämman den 19-21 maj att samtliga medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 efter att en grundlig genomlysning för kriterierna och villkoren för medlemskap i RF och SISU skett, samt att se över vilka olika alternativa anslutningsformer som kan finnas utöver det ”raka” medlemskapet. Utgångspunkter för arbetet är bland annat att:

  • en tydlig definition av vad som är idrott behöver göras;
  • formerna för anslutning av idrottsorganisationer behöver ses över och kodifieras, inte minst vad avser idrottsverksamheter som är ”nära besläktade”; och
  • befintliga mindre specialidrottsförbunds förutsättningar och villkor för medlemskap bör ses över;
  • samt kriterier och villkor för medlemskap i SISU bör ses över i anslutning till ovanstående.

Till årets RF-stämma föreligger medlemsansökningar från nio förbund, och till SISU-stämman har ett förbund, ansökt om medlemskap.

RF-stämman 2011 beslöt att göra en justering av stadgarna till den nuvarande lydelsen, med lägre storlekströskel och med möjlighet att inta fler så kallade kategoriförbund/motionsidrottsförbund.

Det finns dock fortfarande en del oklarheter.

  • För det första bör själva definitionen av idrott i 1 kap. RF:s stadgar göras tydligare.
  • För det andra finns många otydligheter med vad som menas med kriteriet om idrottslig verksamhet som är ”nära besläktad” med verksamhet inom till RF redan anslutet SF. ”Släktskapskriteriet” måste både analyseras och ges en tydligare villkorsram.
  • För det tredje bör anslutningsvillkoren (bl.a storlekskriteriet) för mindre förbund, inbegripet befintliga SF, ses över i syfte att finna både rationella administrativa lösningar och alternativa anslutningsformer.
  • För det fjärde bör villkoren för medlemskapet i SISU ses över, inte minst mot bakgrund av att SISU som idrottens studieförbund enbart tar på sig uppdrag inom idrottsrörelsen.

Till följd av dessa oklarheter föreslår därför Riksidrottsstyrelsen att en översyn genomförs och att man till RF-stämman 2019 beslutar om de medlemsansökningar som har inkommit till RF-stämman 2017 utifrån nya förutsättningar. 

- Jag ser positivt på att vi nu tar nödvändiga steg för att förtydliga vad som gäller för medlemskap i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Vi måste stanna upp och se på hur medlemskapet ska definieras. Sedan ska vi tillsammans arbeta med strategin att bli fler, säger Björn Eriksson. 

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06