Hem / Alla nyheter / Nyhetsarkiv / Riksdagspartierna svarar på idrottens frågor

Riksdagspartierna svarar på idrottens frågor

Idrottsrörelsen vill att ordet idrott skrivs in i plan- och bygglagen och att Boverket skriver in idrott i vägledningen till kommunerna.

Men ​är riksdagspartierna intresserade av att säkerställa att hallar och idrottsytor finns nära våra bostäder och inte glöms bort i samhällsplaneringen? Frågorna ställdes till samtliga åtta riksdagspartier. Alla förutom Sverigedemokraterna svarade. Svaren hittar du här i Riksidrottsförbundets enkät.  

Vill ert parti att ordet ”idrott” läggs till i plan- och bygglagen? Motivera.

Vänsterpartiet (V)

 

Ja. Möjligheten att utöva idrott bör vara en naturlig del i samhällsplaneringen. Idag prioriteras ofta idrottsanläggningar bort i planeringen när städerna förtätas eller nya bostadsområden byggs. Genom att införa ordet idrott i PBL tydliggörs att kommunen vid planläggning ska ta hänsyn till att det finns lämpliga platser att utöva idrott på.

Liberalerna (L)

Liberalerna anser att det är en viktig aspekt på god stadsplanering att beakta behovet av platser för lek, rekreation och spontanidrott, särskilt i tättbebyggda områden. Detta är också något vi lyfter fram i vårt bostadspolitiska arbete i riksdagen. Plan- och bygglagen är en ramlag som ger de övergripande bestämmelserna, bland annat att planläggningen ska främja ”en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Vi har hittills inte sett anledning att föreslå att idrottsfrågor specifikt ska skrivas in i själva lagtexten. Behovet av planering för idrottsverksamhet och platser för spontanidrott m.m. brukar däremot ha en framskjuten roll när kommunerna tar fram översiktsplaner, och är naturligtvis en central del av planarbetet för att skapa levande miljöer där människor trivs och kan utvecklas.

Miljöpartiet (MP)

Vi har hittills inte tagit ställning varken för eller emot. Vi ser att tillgången till och behovet av idrottsanläggningar behöver tas med i den kommunala planeringen.

Centerpartiet (C)

Nej. Vi vill att PBL tar ett bredare grepp kring tillgänglighet när det gäller en god livsmiljö.

Socialdemokraterna (S) 

Nej, inte i dagsläget. Vår uppfattning är att regelförenklingar är det som i nuläget mest gynnar ett ökat byggande. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en rad förslag med inriktning på förenklingar och kortare ledtider. Det handlar t.ex. om en utvecklad översiktsplanering,
begränsning av detaljplanekravet, fler bygglovsbefriade åtgärder och länsstyrelsernas roll. Vad gäller plan- och bygglagen finns åsikter kring både fler och färre detaljer i skrivningarna. Att lägga till ytterligare begrepp bör därför ske i samband med nästa helhetsöversyn av lagen. Då är idrott ett av flera begrepp som är aktuella.

Kristdemokraterna (KD)

Nej. När ett bostadsområde planeras ska man självklart också planera för att de som ska bo där får nära till service, skolor, förskolor liksom till idrottsanläggningar. Vi menar dock att detta inte behöver läggas in i lagtext.

Moderaterna (M)

Frågan bereds just på vårt riksdagskansli. I dagsläget har vårt parti inte något sådant förslag.

 

Vill ert parti att Boverket ska inkludera idrott i sin vägledning till kommunerna? Motivera.

Vänsterpartiet (V)

 

Ja. Boverket ger vägledning till kommunerna i en mängd frågor. Vägledningarna fungerar som ett stöd till kommunerna, exempelvis vid planering inför byggnation. Det är rimligt att Boverket inkluderar idrott i de vägledningar som är relevanta i sammanhanget.

Liberalerna (L)

Ja. Boverket kan genom vägledningar underlätta tillämpningen av lagen och underlätta en enkel och transparent planprocess. Det är bra om det finns mer vägledning i planfrågor gällande idrotten.

Miljöpartiet (MP)

Ja. Det är rimligt att Boverket i sina vägledningar har med behovet av idrottsanläggningar som ett av flera områden som behöver beaktas när nya bostäder byggs.

Centerpartiet (C)

Vet ej. Idrotten är viktig och vi vill inte öka regelkrånglet. Det måste finnas utrymme för lokala och kreativa lösningar.

Socialdemokraterna (S) 

Ja. Det är rimligt att även en så viktig fråga som idrott ingår i Boverkets vägledning för de kommuner som så önskar. Det finns redan idag en del material tillgängligt på Boverkets hemsida, t.ex. kring idrottsplatser.

Kristdemokraterna (KD)

Ja. Idrotten har en viktig roll att spela i samhället. Därför är det bra om man planerar för idrott redan när ett område byggs.

Moderaterna (M)

Vi bereder frågan just nu inom ramen för vårt interna arbete inom det bostadspolitiska området.