Hem / Alla nyheter / Bodens Hockeyförening beviljas dispens

Bodens Hockeyförening beviljas dispens

Riksidrottsnämnden har beslutat att bevilja Bodens Hockeyförening dispens från kravet att tillhöra ligaorganisationen Hockeyettan.

I enlighet med vad Riksidrottsnämnden tidigare fastslagit är Svenska Ishockeyförbundets krav på att medlemsförening måste tillhöra ligaorganisation för att delta i serienivån Hockeyettan ogiltigt. RIN har därför beslutat att bevilja Bodens Hockeyförening dispens från kravet.

I ett beslut i april 2021 fastslog Riksidrottsnämnden (RIN) att 6 kap. 1 § Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser, i vilket krav på medlemskap i ligaorganisation uppställs för deltagande i vissa serienivåer, är ogiltigt. Detta eftersom kravet bedömdes stå i strid med de grunder varpå Riksidrottsförbundets stadgar vilar då det är oförenligt med den i Europakonventionen föreskrivna föreningsfriheten och allmänna avtalsrättsliga principer.

Efter RIN:s beslut tog Svenska Ishockeyförbundet bort det aktuella kravet, som dock återinfördes inför säsongen 2021/2022. Bodens Hockeyförening ansökte därefter på nytt om dispens från kravet, vilket avslogs av Svenska Ishockeyförbundets styrelse. Efter att Bodens Hockeyförening överklagat detta beslut har RIN på nytt, och på i huvudsak samma grunder som tidigare, förklarat att kravet är oförenligt med de grunder som Riksidrottsförbundets stadgar vilar på.

RIN anför i beslutet att det naturligtvis inte finns några hinder mot att föreningar som deltar i en serie även ingår i en extern intresseorganisation, där medlemmarna kan välja att gemensamt upplåta kommersiella rättigheter. Medlemskap och avtal inom sådana intresseorganisationer måste emellertid bygga på medlemmarnas egen vilja, och får inte påverka föreningens rätt att på sportsliga meriter delta i seriespelet. Den svenska idrotten ska präglas av öppenhet och att sportsliga meriter i största möjliga utsträckning ska vara avgörande för vilken serienivå en viss förening får delta på. I ljuset av detta är Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser som innebär ett tvingande medlemskap i en ligaorganisation inte förenlig med de principer som RF:s stadgar grundar sig på.

RIN har därför undanröjt Svenska Ishockeyförbundets beslut om att avslå Bodens Hockeyförenings ansökan om dispens och återförvisat ärendet till Svenska Ishockeyförbundet för erforderliga åtgärder, vilket innebär att Svenska Ishockeyförbundet måste revidera aktuella tävlingsbestämmelser. Till dess Svenska Ishockeyförbundet ändrat bestämmelserna beviljas Bodens Hockeyförening dispens från kravet att tillhöra ligaorganisationen Hockeyettan.

För mer information kontakta

Bo Bengtsson
Vice ordförande Riksidrottsnämnden
070-836 63 02