Hem / Alla nyheter / Ny forskningsrapport: ”Jämställdhet är en självklarhet”

Ny forskningsrapport: ”Jämställdhet är en självklarhet”

Jämställdhet har en given plats i barn- och ungdomsverksamheten. Det svarar de allra flesta idrottsföreningar som deltagit i RF:s årliga forskningsrapport om jämställdhet som presenteras idag.

Ladda ner ”Jämställdhet är en självklarhet” – hur idrottsföreningar förhåller sig till jämställdhet

Lyssna på poddsamtal med rapportförfattarna Jenny Svender och Jonnie Nordensky

Forskningsrapporten (FoU 2020:1) belyser ett av idrottsrörelsens jämställdhetsmål för 2025: ”Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.” Det handlar bland annat om likvärdig och rättvis fördelning av resurser och träningstider.

Rapporten bygger på enkätsvar från 762 föreningar som sökt LOK-stöd för barn- och ungdomsverksamhet (7–25 år). Föreningarna representerar 48 specialidrottsförbund (SF) och finns utspridda i 196 av Sveriges 290 olika kommuner. I rapporten får vi ta del av föreningarnas bild av jämställdheten i den egna föreningen.

Sammantaget finns en positiv attityd till jämställdhet, och föreningarna verkar engagerade i frågan. Träningstider, ekonomiska resurser och förutsättningar för att tävla tycks också vara jämställt fördelat inom barn- och ungdomsidrotten

Däremot är förståelsen av vad jämställdhet är ganska begränsad. Jämställdhet blir till stor del en fråga om kvantitet och ses fortfarande som en kvinnofråga – att jämställdhet bara handlar om flickor och flickors idrottande.

– Det föreningarna verkar tappa bort är de aspekter av jämställdhet som handlar om normer och maktordningar. Det handlar om att synliggöra de grundläggande problem som orsakat ojämställdheten. Inom idrotten gynnas pojkar och män genom att manlighetnormer fortfarande är starka, säger Jenny Svender, forskningsansvarig och sakkunnig i jämställdhet på RF.

Kort om resultaten

  • Cirka nio av tio föreningar anger att jämställdhet är en utgångspunkt i föreningens arbete. Oavsett om det gäller fördelning av träningstider, ekonomiska resurser eller förutsättningar att åka på tävlingar, matcher och cuper.
  • När frågan utvecklas med fler alternativ än jämställdhet syns ett annat mönster i föreningarnas svar. Då bygger fördelning av träningstider oftare på utövarnas ålder, som då alltså går före jämställdhet.
  • I fördelning av ekonomiska resurser syns ett liknande resultat. Det vanligaste svaret är att resurser fördelas lika mellan alla utövare i första hand. Fördelning utifrån ålder anges som näst vanligast.
  • I föreningarnas fritextsvar framträder en bild av att jämställdhet är självklart – och inte sällan redan uppnått. Ingen förening uttrycker annat än en positiv hållning till jämställdhet i den egna föreningen.
  • Majoriteten av föreningarna hänvisar till någon form av styrdokument som berör jämställdhet och kön. Antingen som renodlad jämställdhetspolicy eller en policy som omfattar fler jämlikhetsaspekter.

Naturligtvis finns också utmaningar med jämställdhetsarbetet i föreningen. Den vanligaste är, enligt enkätsvaren, att föreningarna har svårt att rekrytera och behålla utövare. Oftast handlar det om barn och ungdomar generellt, men flickor nämns som särskilt svåra att behålla. En annan utmaning är bristen på ledare. Föreningarna önskar särskilt att få fler kvinnor som ledare.