Hem / Alla nyheter / Riksidrottsstyrelsen föreslår tre nya medlemsförbund

Riksidrottsstyrelsen föreslår tre nya medlemsförbund

Riksidrottsstyrelsen föreslår att Svenska Padelförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Friskis & Svettis blir nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot föreslås avslag för e-sport, funktionell fitness, jiujitsu, bridge och schack.

Den 28–30 maj hålls Riksidrottsmötet, RIM, som innehåller årsstämmor för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under stämmorna fattas beslut i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Inför RIM har åtta medlemsansökningar inkommit till Riksidrottsförbundet och tre ansökningar till SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsstyrelsen föreslår årsstämman att bifalla Svenska Padelförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Friskis & Svettis ansökningar.

– Det är positivt att kunna föreslå tre förbund medlemskap och detta rimmar med vad vi arbetar för i idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete, Strategi 2025. Förändringsarbetet ska leda till att fler ska kunna och vilja idrotta i förening hela livet, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen.

Motiveringar till förslag till bifall

I Riksidrottsförbundets stadgar, under 10 kap finns kriterier för medlemskap som hänvisas till i förslagen nedan.

Svenska Padelförbundet

Riksidrottsstyrelsen anser att padel, utifrån de tre punkter som särskilt ska beaktas i 10 kap 3 § RF:s stadgar, har utvecklats till en idrott som inte längre kan anses vara nära besläktad med Svenska Tennisförbundets idrottsliga verksamhet eller något av de övriga racketsportförbundens idrottsliga verksamhet.

Riksidrottsstyrelsen bedömer att Svenska Padelförbundet uppfyller de kriterier som framgår av 10 kap. 2 § punkterna 1–3, 5 och 6 RF:s stagar samt att förbundet har en demokratisk struktur som överensstämmer med den grundstruktur som finns inom idrottsrörelsen.

Svenska Islandshästförbundet

Riksidrottsstyrelsen anser att det finns ett nära släktskap enligt 10 kap 2§ punkten 4 RF:s stadgar mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundets idrottsliga verksamheter. Efter en genomförd medling av RF mellan Svenska Islandshästförbundet och Svenska Ridsportförbundet anser dock Riksidrottsstyrelsen att ett samgående förbunden emellan inte längre är aktuell.

Att Svenska Islandshästförbundet har varit ett självständigt, stabilt och väletablerat förbund över lång tid med relativt stor verksamhet, tillsammans med utfallet av medlingen, anser Riksidrottsstyrelsen sammantaget innebär att det finns särskilda skäl till avsteg från punkt 4 om nära besläktad verksamhet. Riksidrottsstyrelsen bedömer att Svenska Islandshästförbundet uppfyller de villkor som framgår av 10 kap. 2 § punkterna 1–3, 5 och 6 RF:s stagar samt att förbundet har en demokratisk struktur som överensstämmer med den grundstruktur som finns inom idrottsrörelsen.

Friskis & Svettis

Riksidrottsstyrelsen menar att Friskis & Svettis uppfyller 10 kap. 2 § punkterna 2, 3, 5 och 6 i RF:s stadgar. Styrelsen menar vidare att Friskis & Svettis sammantaget ska anses bedriva och administrera idrott i den betydelse som idrottsrörelsen sätter till begreppet idrott, trots avsaknad till möjlighet till tävling inom förbundet. Förbundet uppfyller därmed även villkoret i punkten 1.

I frågan om nära släktskap, punkten 4, menar Riksidrottsstyrelsen att nära släktskap finns mellan den idrottsliga verksamheten i Friskis & Svettis och idrottslig verksamhet inom till RF redan anslutna förbund. Riksidrottsstyrelsen anser dock att det jämte 10 kap 2§ 2 stycket RF:s stadgar finns särskilda skäl att, trots nära släktskap, bevilja Friskis & Svettis medlemskap då förbundet bedriver en egen och etablerad idrottsverksamhet med en tydlig inriktning mot lustfylld och lättillgänglig träning för alla. Riksidrottsstyrelsen lägger vikt vid att förbundets nära släktskap inte är i förhållande till ett utan till flera olika specialidrottsförbund. Vidare noterar Riksidrottsstyrelsen att förbundet över tid har en stabilitet, en medlemsutveckling och en förmåga att behålla en grundverksamhet samtidigt som förbundet ständigt utvecklar sin verksamhet utifrån sina medlemmars intressen och önskemål. 

Motiveringar till förslag till avslag

Avslag föreslås för Svenska E-sportförbundet, E-sportförbundet SESF, Svenska förbundet för Funktionell Fitness, Svenska Jiujitsuförbundet, Svenska Bridgeförbundet och Sveriges Schackförbund (som endast sökt medlemskap i SISU Idrottsutbildarna). Anledningarna till avslag är olika för de olika ansökningarna, bland annat kriterier för förbundets storlek eller att idrotten är närbesläktad med annan idrott som är organiserad i redan anslutet medlemsförbund.

Svenska E-sportförbundet och E-sportförbundet SESF

Riksidrottsstyrelsen anser att de båda förbunden varken i sina stadgar, tävlingsregler eller ansökan tydligt har definierat vilken idrott eller vilka idrottsgrenar inom det vida begreppet e-sport som förbundet administrerar och bedriver. Således är det inte möjligt att bedöma medlemsansökan utifrån de villkor som finns i RF:s stadgar.

Svenska förbundet för Funktionell Fitness

Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska förbundet för Funktionell Fitness har 50 medlemsföreningar med 1 000 medlemmar. Därmed uppfylls inte villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar.

Svenska Jiujitsuförbundet

Riksidrottsstyrelsen uppger att Svenska Jiujitsuförbundet har 18 medlemsföreningar med 1000 medlemmar. Därmed uppfylls inte villkoret i 10 kap. 2 § punkt 5 RF:s stadgar om 25 medlemsföreningar med 1 500 medlemmar. Riksidrottsstyrelsens bedömer att Svenska Jiujitsuförbundets idrottsliga verksamhet ska anses vara nära besläktad med Svenska Jujutsufederationens idrottsliga verksamhet. Svenska Jiujitsuförbundet har inte visat att det finns några särskilda skäl som motiverar en avvikelse från släktskapskriteriet.

Svenska Bridgeförbundet

Riksidrottsstyrelsen finner att det fysiska momentet i bridgespelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Svenska Bridgeförbundet har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet. Därför anses Svenska Bridgeförbundet inte bedriva idrott enligt idrottsrörelsens definition.

Sveriges Schackförbund

SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelses (FS) bedömning är att det fysiska momentet i schackspelandet är underordnat det tankemässiga momentet, vilket gäller så väl spelandet, prestationen som resultatet. Sveriges Schackförbund har i sin ansökan inte heller visat att det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för spelandet, prestationen eller resultatet. Därför anses Sveriges Schackförbund inte bedriva idrott enligt idrottsrörelsens definition.

Riksidrottsförbundets stadgar

Riksidrottsstyrelsens underlag till förslag till beslut i samtliga medlemsärenden ovan. Välj kategori "Medlemsansökningar". På samma sida hittar du alla handlingar inför Riksidrottsmötet – sidan uppdateras kontinuerligt.

Beslut i samtliga ärenden tas av medlemsförbunden vid Riksidrottsmötet 28–30 maj.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet
070-564 52 16