Hem / Alla nyheter / Skiljenämnd ska avgöra tvist om stämmobeslut

Skiljenämnd ska avgöra tvist om stämmobeslut

Svenska Fotbollförbundet ifrågasätter RF-stämmans beslut om bidragstak till specialidrottsförbund. Nu ska ärendet avgöras av en skiljenämnd. Med anledning av detta svarar RF:s ordförande Björn Eriksson på några frågor.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har idag anmält hos Riksidrottsförbundet (RF) att man påkallar ett skiljeförfarande med anledning av ett beslut på RF-stämman i maj. Vad innebär ett skiljeförfarande?

– Ett skiljeförfarande är ett juridiskt avgörande av en tvist som avgörs av en skiljeman eller skiljenämnd istället för av domstol. SvFF och RF har kommit överens om att detta ärende ska avgöras av en skiljenämnd som består av tre ledamöter, där en av dem är ordförande.

Vad handlade RF-stämmans beslut om?

– På Riksidrottsmötet beslutades om ett tak i RF:s stödsystem från 2022, att inget specialidrottsförbund (SF) får erhålla mer än 10 procent av stödet till SF. Stämman, RF:s högsta beslutande organ, beslutade i ärende 10.23: "Att införa ett 10 procent tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10 procent fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd."

Vilken bakgrund har frågan om bidragstak till SF?

– Mellan 2012 och 2019 har ett bidragstak använts när RF fördelat statens stöd till idrottsrörelsen. 2019 fastställdes nya principer för RF-bidragen av en enhällig RF-stämma och då togs det tidigare bidragstaket bort.

Vad är det SvFF ifrågasätter med beslutet?

– SvFF ifrågasätter om stämmans beslut är förenlig med gällande rätt.

Var RF-stämmans beslut enhälligt?

– Riksidrottsstyrelsen var emot förslaget om att återinföra bidragstaket. Men en majoritet av medlemmarna röstade mot Riksidrottsstyrelsens förslag.

Varför går RF med på ett skiljeförfarande?

– Enligt RF:s stadgar ska en tvist mellan ett specialidrottsförbund och RF avgöras genom skiljeförfarande.

Kommer man få reda på skiljenämndens beslut?

– SvFF och RF har enats om att skiljedomen, när den så småningom meddelas, kommer att vara offentlig. Däremot är handläggningen och vad parterna anför under handläggningen inte offentligt.

När kommer skiljenämndens beslut?

– Det går inte att säga. Skiljenämnden ska handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och skyndsamt samt i största möjliga utsträckning tillgodose parternas önskemål om förfarandet.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06