Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Enskildas rättigheter

Alla som på något sätt engagerar sig inom idrottsrörelsen och väljer att dela med sig av sina personuppgifter har rättigheter. Det är upp till föreningar och förbund att värna om dessa.
  • Uppdaterad: 04 APR 2018 17:37

I och med GDPR har den enskildes rättigheter stärks och följande punkter samanfattar detta.

Rätt till information
Alla personer har rätt att veta hur deras personuppgifter hanteras inom idrottsrörelsen. Det gäller oavsett hur föreningen eller förbundet har fått tag i uppgifterna. Om de hämtats från en annan källa än personen själv ska denne informeras om detta inom en månad. Den här informationsskyldigheten gäller även när organisationen kontaktar personen i fråga eller delar uppgifterna vidare.

Registerutdrag
Enskilda personer har rätt att få bekräftelse på om och hur deras personuppgifter hanteras inom en särskild organisation och även få tillgång till dem om så är fallet. Alla har också rätt att begära ut ett registerutdrag från sin organisation som innehåller samtliga av dennes personuppgifter de behandlar, samt få en kopia av dessa. Föreningen har också rätt att begära ut ett liknande från sitt förbund för de system och register förbundet hanterar. 

Om den registrerade gör sin begärna elektroniskt. ska information tillhandahållas på samma vis.  

För begäran om registerutdrag har RF tagit fram en mall som kan användas. Om organisationen använder IdrottOnline behöver denna mall inte användas då funktionen tillhanda hålls på "Min sida" i IdrottOnline.

Rätt till rättelse
Alla personuppgifter som behandlas inom idrottsrörelsen ska vara korrekta och rimligt aktuella för ändamålet. Annars ska de rättas. Alla enskilda har rätt att begära ett en felaktig uppgift rättas.

Rätt till radering
Enskilda personer har under vissa förutsättningar rätt att få sina personuppgifter raderade. För att rätt till radering ska aktualiseras krävs att något av följande är uppfyllt:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Rätt till begränsning av användning
Om någon registrerad påpekar ett fel ska dennes rätt till begränsning respekteras under tiden föreningen eller förbundet utreder.

Dataportabilitet
Förening och förbund ska uppfylla den registrerades rätt till dataportabilitet om behandlingen av personuppgifter stödjs på laglig grund samtycke eller avtal. Dataportabilitet kräver även att den registrerade själv har lämnat personuppgifterna till föreningen/förbundet. Detta tillhandahålls inom IdrottOnline om IdrottOnline används som person-/medlemsregister.

Rätt att göra invändningar
I vissa fall har den vars personuppgifter är registrerade hos en förening eller ett förbund rätt att ifrågasätta det, om den lagliga grunden för behandlingen lutar sig på allmänintresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Då måste organisationen visa att det finns skäl för det som väger tyngre än den enskildes rättigheter, alternativt att det är nödvändigt för att lösa någon rättslig tvist.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande
Inget förbund eller förening ska grunda ett beslut rörande en registrerad individ enbart på någon form av automatiserat beslutsfattande om det kan ha allvarliga, till och med rättsliga följder, för den det gäller. Undantaget är om det finns något typ av avtal som ska uppfyllas.

RF:s uppförandekod

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss