Volleyboll

Elitidrott på gymnasiet

Sidan uppdaterades: 4 juni 2024

Det finns två olika möjligheter för elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet: riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). RIG har riksrekrytering medan NIU har lokal/regional antagning.

Kombinationen elitidrott och utbildning är en viktig grund i den svenska idrottsmodellen. Varje elitidrottare ska ges möjligheter att satsa helhjärtat på sin idrott, men lika viktigt är att kunna kombinera satsningen med en gymnasieutbildning. Det ger elitidrottaren förstärkta möjligheter att vidareutbilda sig och att komma in på arbetsmarknaden under eller efter avslutad karriär.

Elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet kan välja mellan riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Elever på både RIG och NIU går ett vanligt gymnasieprogram, med ämnet specialidrott som kan läsas upp till 700 poäng. Studierna är anpassade för att kunna träna och lära elitidrott på dagtid. Till elevernas hjälp finns kompetenta lärare med spetskunskaper inom de specifika idrottsgrenarna.

Skillnaden mellan RIG och NIU

 • RIG har riksrekrytering (förstahandsmottagning) och eleverna får inackorderingsstöd.
 • NIU har lokal/regional antagning. Om eleven inte bor på NIU-orten garanteras inte en förstahandmottagning, eleven blir oftast mottagen i andra hand. (Kommunala huvudmän kan dock ha frivilligt samverkansavtal som, om hemkommunen och anordnarkommunen är överens, ger eleven rätt till förstahandsmottagning och inackorderingsstöd.)
 • Kraven på socialt omhändertagande är högre inom RIG än inom NIU, exempelvis genom att skolan ansvarar för boende såväl som idrottsliga och studiemässiga delar.

Ansökan till RIG och NIU

Du som vill söka till ett riksidrottsgymnasium (RIG) gör det först till respektive specialidrottsförbund (SF) för den idrottsliga antagningen. SF har ansökningsblanketter. Se lista med alla SF som har RIG (pdf) Pdf, 100 kB.. Därefter söker du till skolan för antagningen till gymnasieprogram.

Du som vill söka nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) vänder dig också till SF för den aktuella idrotten. SF har ansökningsblanketter. Se lista med alla SF som har NIU (pdf) Pdf, 109 kB.. Antagningen sker oftast i samarbete mellan skolan och SF. Efter den idrottsliga antagningen söker du det gymnasieprogram du vill gå.

Sista ansökningsdag för RIG och NIU (pdf) Pdf, 132 kB.

Det är alltid skolan som är ytterst ansvarig för ansökningsprocessen till RIG och NIU.

Antagning till RIG och NIU

Antagningen till RIG och NIU sker genom två ansökningsprocesser: en idrottslig och en skolmässig. De elever som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska väljas ut. I RF:s riktlinjer för antagningen (pdf) Pdf, 52 kB. står att varje elev ska ha blivit bedömd utifrån vilka förutsättningar och förmågor denne har idrottsspecifikt, idrottspsykologiskt, socialt, organisatoriskt och att klara av gymnasiestudierna.

Det är varje huvudman i samverkan med berört SF som är ansvarig för antagningsprocessen. Kontakta respektive SF för information om hur urval och antagning sker i din idrott.

Lista med RIG 2023/24–2025/26 (pdf) Pdf, 162 kB.

Information om NIU hittar du på Skolverkets webbplats

Anordnare av RIG och NIU

Att driva ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) innebär en samverkan mellan flera olika parter som tillsammans ansvarar för elevernas sociala trygghet, idrottsliga och skolmässiga utveckling.

Roll- och ansvarsfördelningen ser något olika ut för RIG respektive NIU.

Ansvar för riksidrottsgymnasium

RIG-verksamheten bedrivs genom fyra samverkande parter:

 • RF föreslår Skolverket vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som får anordna RIG, samt antalet elevplatser för respektive RIG. RF fördelar också statsbidrag till huvudmännen. RF följer upp och utvärderar kvaliteten på RIG.
 • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Skolverket beslutar också vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av RIG.
 • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av och ansvarig för RIG. Huvudmannen leder och organiserar verksamheten, i samverkan med berört specialidrottsförbund (SF).
 • SF arbetar i samverkan med huvudman med att utveckla och följa upp RIG-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till RIG.

Blankett för ekonomisk redovisning RIG

Inför redovisningen av läsåret 2022/2023 har blanketten för ekonomisk redovisning förtydligats. Den innehåller förutom de ekonomiska poster som ska redovisas, förtydligande textrutor som beskriver hur de olika posterna ska specificeras. Redovisningen ska som tidigare mailas till redovisning.rig@rfsisu.se senast 15 september.

Ladda ner blankett för redovisningen här (xls) Excel, 51 kB.

Elevredovisning RIG

Från och med läsåret 2022/23 inför RF digital elevredovisning. Inbjudan till utbildningar i det nya systemet inför höstens elevredovisning skickas till redovisningsansvarig (RA) hos respektive huvudman.

Deadline för elevredovisningen är som tidigare senast den 15 september för höstterminen respektive 15 februari för vårterminen.

Manual till den digitala elevredovisningen (pdf) Pdf, 2 MB..

Ansökan om bidrag för förlängt studieår på RIG 2026/2027

Rektor har möjlighet att besluta om förlängt studieår (så kallat fjärde år) för de elever som behöver det för att klara sin gymnasieutbildning. RF lämnar bidrag för det förlängda studieåret för elever vid riksidrottsgymnasierna. För ansökan om förlängt studieår läsåret 2026/2027 på RIG ska tre olika blanketter användas:

 1. Elev som studerar i årskurs 1 våren 2024 kan ansöka om förlängt studieår vid RIG läsåret 2026/2027. Elevens ansökan (xls) Excel, 45 kB. lämnas till rektor på berörd skola, senast den 31 mars 2024.
 2. RIG:s rangordning av elever (xls) Excel, 44 kB. som ansökt om förlängt studieår 2026/2027, lämnas av rektor till berört SF, senast den 15 april 2024.
 3. SF:s rangordning av sökande (xls) Excel, 44 kB., mejlas av SF-ansvarig till RF senast den 30 april 2024 till redovisning.rig@rfsisu.se.

Ansvar för NIU

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) bedrivs genom fyra samverkande parter:

 • RF har inget formellt uppdrag avseende NIU, men ska vara ett stöd åt SF.
 • Skolverket har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. Skolverket beslutar också vilka huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.
 • Kommunen eller enskild huvudman är anordnare (huvudman) av och ansvarig för NIU.
 • SF arbetar i samverkan med huvudman med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten, anställning av specialidrottslärare och antagningsprocessen till NIU.

Tillstyrkan av NIU

Anordnare av NIU har tillsammans med SF ansvaret för att leda, följa upp och utveckla NIU verksamheten. RF har tillsammans med SF skapat en vägledning vid tillstyrkan av NIU, som inkluderar förordningar och föreskrifter.

Mer om tillstyrkan av NIU

Dopingkontroller vid RIG och NIU

RF har nu Skolverkets och Skolinspektionens stöd att testa RIG/NIU-elever under skoltid. Antidoping Sverige utför inga drogtester på skolans elever utan de genomför dopingkontroller på idrottsutövare i skolans miljö i syfte att motverka doping inom idrotten.

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Alla idrottsutövare som tillhör en idrottsförening som tillhör ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet är skyldiga att lämna ett dopingprov när som helst och vars om helst.

Bakgrund och information vid dopingkontroller på RIG och NIU (pdf) Pdf, 91 kB.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Maja Uebel

Riksidrottsgymnasium (RIG) Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

08-699 66 37