Tillstyrkan av NIU

Anordnare av NIU har tillsammans med SF ansvaret för att leda, följa upp och utveckla NIU-verksamheten. RF har tillsammans med SF skapat en vägledning vid tillstyrkan av NIU, som inkluderar förordningar och föreskrifter.

Mot bakgrund av gymnasieförordningen åligger det SF att bedöma:

Idrottsutbildningens elitidrottskaraktär och huruvida idrottsutbildningen har ett etablerat samarbete med specialidrottsförbundet som är relevant för utbildningen.

Baserat på denna bedömning ska SF, till Statens Skolverk, tillstyrka eller avstyrka ansökan från kommun eller enskild huvudman om att få bedriva nationellt godkänd idrottsutbildning.

Vägledning för SF vid tillstyrkan av NIU

Elevens förutsättningar vid NIU

En elev som kommer från en kommun som inte erbjuder ett visst program, själv eller genom samverkan med annan kommun tas – liksom elever från anordnarkommunen och dess samverkansområde för utbildningen – emot i första hand. Det ger också rätten till inackorderingstillägg för den som behöver det på grund av avståndet till egna bostaden.

Elev som kommer från kommun som erbjuder det program eleven avser att gå på NIU-orten tas emot i andra hand, utan rätt till inackorderingstillägg.

Frivilliga särskilda samverkansavtal

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i samråd med RF tagit fram ett dokument gällande möjligheten till frivilliga samverkansavtal för NIU som reglerar förstahandsmottagning, inackorderingsersättning samt en rekommendation för ekonomiskt stöd för merkostnader som uppstår i ämnet specialidrott.

I skollagen finns inte angivet vad ett samverkansavtal ska innehålla och inte heller när samverkansavtalet ska vara tecknat.

Det som framkommit vid ärenden som överklagats till Skolväsendets överklagandenämnd är att såväl erbjudandet av utbildning och ett samverkansavtal måste föreligga i god tid före ansökningstidens utgång. Det innebär att både erbjudande och samverkansavtal bör föreligga cirka två månader före den sista ansökningsdag som respektive hemkommun har fastställt.

Det finns även en avtalsmanual som är ett tydligt förslag på hur ett samverkansavtal kan se ut mellan kommuner.

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus