Hem / RF arbetar med / Elitidrott / Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) har som främsta syfte att möjliggöra en kombination av elitidrott och högre utbildning. För att kunna söka till utbildning på RIU eller EVL krävs ett intyg från aktuellt specialidrottsförbund (SF). Mer om ansökningsprocessen står under ”Ansökan till RIU och EVL”.

Den nationella modellen för RIU, EVL och Dubbla Karriärer (DK)

Den nationella modellen är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF), aktuella lärosäten samt olika specialidrottsförbund. Modellen visualiserar de olika delar som ingår i idrottsrörelsens samarbete med svenska utvalda lärosäten.

Modellen innehåller fyra utvecklingsdelar:

 1. RF:s uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar
 2. Individuellt anpassade studier för elitidrottare.
 3. Utvecklingsmiljö för elitidrottare
 4. Praktiknära elitidrottsforskning

Figur på nationell modell för RIU

RF:s uttryckta behov av särskilda utbildningssatsningar

Utvalda lärosäten har olika definierade och formella avtal angående särskilda utbildningssatsningar. Det finns exempelvis en ny tränar- och lärarutbildning i specialidrott, Elittränarutbildning (ETU), Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inriktning elitidrott med flera.

Individuellt anpassade studier för elitidrottare

Lärosätet ska aktivt ge SF-definierade landslagsidrottare (potentiella och aktuella, junior till senior) och spelare i högsta ligan i lagbollidrotter möjligheten till ett individuellt studieupplägg på ett utbildningsprogram. Det gäller både på programmets olika delkurser och på fristående kurser. Det innebär att lärosätet i största möjliga utsträckning ska erbjuda studenterna anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentor. Lärosätet ska även ge stöd för karriärrådgivning, karriärövergångar och karriärutveckling.

Utvecklingsmiljö för elitidrottare

Lärosätet ansvarar för att utsedda elitidrottare så långt som möjligt ges stöd för att kunna genomföra en elitsatsning i kombination med akademiska studier. Lärosätet verkar för att stärka elitidrottsmiljön och söker samverkan med lämpliga SF för att ytterligare utveckla denna. I de fall SF önskar en förstärkt elitidrottsmiljö finansieras denna del av SF via samarbetsavtal med lärosätet. Lärosätet kan även söka samarbete med kommun och region. RF:s Elitidrottsstöd kan också besluta om kompetens- eller finansiellt stöd för genomförande av önskvärda behov uttryckt från respektive SF:s landslagsledning.

Praktiknära elitidrottsforskning

Lärosätet ska verka för att praktiknära elitidrottsforskning bedrivs i samarbete med SF och RF. Lärosätet ska särskilt erbjuda SF möjligheten till en kunskapsöversikt och utvecklandet av SF:s forsknings- och utvecklingsplan. Olika forskningsprojekt förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas.

Riksidrottsuniversitet

Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk elitidrott på uppdrag av och i samverkan med RF och olika SF. RF:s nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Ett RIU arbetar formellt med alla fyra delarna i den nationella modellen.

Följande lärosäten är RIU för avtalsperioden 2018–2022:

 • Kombinationen Högskolan Halmstad/Malmö universitet
 • Kombinationen Gymnastik- och Idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan
 • Kombinationen Göteborgs universitet/Chalmers Tekniska högskola
 • Mittuniversitetet
 • Umeå Universitet

Elitidrottsvänliga lärosäten

Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU och EVL. EVL erbjuder precis som RIU hjälp med individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö. Arbetet sker i samarbete med RF och SF.

Till skillnad mot ett RIU finns inget formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med särskilda utbildningssatsningar eller praktiknära elitidrottsforskning. Ett EVL kan också arbeta med att utveckla svensk elitidrott och i olika omfattning bidra med akademiska idrottsutbildningar och praktiknära elitidrottsforskning.

Följande lärosäten är Elitidrottsvänliga lärosäten under avtalsperioden 2018–2022:

 • Blekinge tekniska högskola
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle
 • Högskolan Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Skövde
 • Högskolan Väst
 • Karlstad universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Linköpings universitet
 • Luleå tekniska universitet
 • Örebro universitet

Ansökan till RIU och EVL

För dig som vill bli student på ett RIU eller EVL finns ett särskilt framtaget ansökningsformulär. Det fylls i och skickas in till ditt SF. När du fått tillbaka ett påskrivet intyg från SF tar du med detta till det aktuella lärosätet. För dig som är internationell student finns ett formulär på engelska, International specialised sport federation certificate. Det är upp till varje enskilt lärosäte att besluta om de godkänner internationella studenter.

Rådgivning

Vill du som landslagsidrottare få stöd och hjälp med karriärövergångar, karriärvägledning eller karriäravslut är du välkommen att boka ett idrottspsykologiskt karriärstödssamtal. Kontakta Kent Lindahl, This is a mailto link för att boka en tid.

Svenska Spels och RF:s Elitidrottsstipendium

RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till cirka 75 aktiva. Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får möjlighet att komma till Bosön på läger. Här kan du läsa mer om Elitidrottsstipendium.

Nationella riktlinjer för Dubbla karriärer (DK)

Sverige är första landet i Europa att utveckla egna nationella riktlinjer. RF har i samarbete med RIU och EVL tagit fram vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier vid RIU och EVL. Dokumentet finns även på engelska: Swedish national guidelines for elite athletes' dual careers.

EU-projekt Dubbla karriärer

Erasmus + projektet ”Dual Careers for Mental Health” (DC4MH)

Europeiska kommissionen har godkänt Erasmus + DC4MH som genomförs under 2021-2022. I DC4MH samlas ett konsortium bestående av 28 experter på psykisk hälsa och dubbla karriärer som representerar 10 organisationer från 6 medlemsstater (Belgien, Danmark, Italien, Slovenien, Spanien, Sverige).

Konsortiet innehåller en rad olika DC-organisationer: nationella styrande organ, högpresterande centrum, elitidrottsklubbar, universitet, idrottsgymnasier och spänner över både gymnasieutbildning och högre utbildning. Från Sverige deltar Riksidrottsförbundet och Högskolan i Halmstad.

DC4MH har som mål att optimera support och service inom mental hälsa för idrottare som genomför en dubbel karriär. Målet är att utveckla, implementera och utvärdera evidensbaserade psykiska och hälsofrämjande rekommendationer och verktyg.

De rekommendationer och verktyg som utvecklas inom projektet kommer att möjliggöra för DC-organisationer att optimera sina supporttjänster och underlätta genomförandet av en mer hälsosam kombination av elitidrott och utbildning.

Projektet DC4MH och dess resultat syftar till att ge ett mervärde till dubbla karriärer, forskning och riktlinjer genom att:

 • främja och öka medvetenheten för dubbla karriärer och psykisk hälsa,
 • ge möjligheter att utveckla en mer detaljerad förståelse av dubbla karriär och psykisk hälsa,
 • öka möjligheterna för utvärdering och utveckling av kompetenser för idrottare och organisationer inom de dubbla karriärerna,
 • öka möjligheterna för utvärdering och optimering av stödtjänster inom de dubbla karriärerna, och
 • underlätta samarbetet inom de dubbla karriärerna och psykisk hälsa mellan idrott, utbildning och hälsa.

RF deltar i ett flertal olika EU-projekt. Du kan läsa mer om några av dem här:
B-WISER – Be a Winner In elite Sport and Employment before and after athletic Retirement.  

ECO-DC – Ecology of Dual Career – Exploring Dual Career Development Environments across Europé,

GEES – Gold in Education and Elite Sport.