Hem / RF arbetar med / Intressepolitik / Demokratisk styrning

RF:s kod för demokratisk styrning

Idrottsrörelsen behöver arbeta målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. Därför har Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen beslutat om RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Syftet är att värna om och utveckla god styrning inom idrottsrörelsens alla organisationsled. God styrning innebär att idrottens organisationer sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

Koden ska främja de demokratiska beslutsprocesserna och öka transparensen i styrelsens arbete. På så sätt stärks demokratin inom idrottsrörelsen och förtroendet för idrottsrörelsens beslutande organ.

Läs RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar

RF's code for democratic governance (in English)

Målgrupp

Målgruppen för koden är styrelser och andra beslutsorgan inom RF-anslutna förbund och föreningar. Koden kan tillämpas av såväl förbund som föreningar även om förutsättningarna för verksamheten kan vara vitt skilda.

Koden är ett komplement till RF:s stadgar, reglementen och övriga regler samt förbundens och föreningarnas motsvarigheter. Den anger en norm för god styrning.