Hem / RF arbetar med / Intressepolitik / Hållbarhet

En hållbar idrottsrörelse

För idrottsrörelsen betyder hållbarhet att vi ska ta ansvar och bidra till en bättre miljö, livslångt idrottande och ett samhälle där vi tar hand om varandra och ser till allas behov och välmående.

Idrottsrörelsen påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. Hållbar utveckling kan delas upp i tre delar som samspelar och stödjer varandra:

 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Nuläge och utmaningar

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, men framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet. 

Idrottsrörelsen har samtidigt stora hållbarhetsutmaningar. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet (miljö) men även inom jämställdhet och alla människors rätt och möjlighet att delta inom idrotten. Resor, mat, konsumtion av kläder och utrustning är några områden där behovet av omställning är stort. Ytterligare utmaningar är korruption, doping och otillåten påverkan.

Idrottsrörelsen och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Världens länder har enats om FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målen går ut på att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. De globala målen används för att ha gemensamma övergripande mål i sikte och prata samma språk som andra organisationer. RF/SISU och övriga idrottsrörelsen har, precis som andra organisationer, ett ansvar att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Idrotten lyfts särskilt fram som en möjliggörare för att nå de globala målen.

Just nu pågår ett större arbete med att jobba in de 17 globala hållbarhetsmålen inom RF/SISU och i övriga idrottsrörelsen. Målet är att säkerställa att målen framöver genomsyrar all verksamhet på ett sätt som gör att idrottsrörelsen tydligare bidrar till ett hållbart samhälle.

Riksidrottsstyrelsen har utifrån prioriteringar i RF, SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens arbete och kärnverksamhet valt ett förhållningssätt till FN:s 17 globala hållbarhetsmål indelade i tre nivåer:

Nivå 1 – Vad vi gör

Vår kärnverksamhet och det arbete idrottsrörelsen direkt bidrar med. Här ingår de globala målen:

 • God hälsa och välbefinnande (mål nr 3)
 • Hållbara städer och samhällen (mål nr 11)
 • Fredliga och inkluderande samhällen (mål nr 16)

Nivå 2 – Hur vi arbetar

Målen som idrottsrörelsen bidrar till genom hur vi väljer att arbeta. Här ingår de globala målen:

 • God utbildning för alla (mål nr 4)
 • Jämställdhet (mål nr 5)
 • Hållbar energi för alla (mål nr 7)
 • Minskad ojämlikhet (mål nr 10)
 • Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12)
 • Bekämpa klimatförändringarna (mål nr 13)

Nivå 3 – Våra stödmål

Mål som inte ligger i idrottsrörelsens kärnverksamhet men som vi måste ta hänsyn till i vårt uppdrag för att säkerställa att de inte motverkas. Här ingår de globala målen:

 • Ingen fattigdom (mål nr 1)
 • Ingen hunger (mål nr 2)
 • Rent vatten och sanitet för alla (mål nr 6)
 • Anständiga arbetsvillkor och tillväxt (mål nr 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (mål nr 9)
 • Hav och marina resurser (mål nr 14)
 • Ekosystem och biologisk mångfald (mål nr 15)
 • Genomförande och globalt partnerskap (mål nr 17)

Pågående arbete för ökad hållbarhet

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutade den samlade idrottsrörelsen att ta fram en plattform för gemensamt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten Vill och Strategi 2025. Utöver detta gemensamma ramverk var uppdraget till Riksidrottsförbundet att se över policyfrågor och att utveckla konkreta verktyg och stöd för att hjälpa specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar att ställa om till mer hållbar verksamhet. Riksidrottsstyrelsen beslutar vintern 20/21 om riktning för idrottsrörelsens hållbarhet framåt, med återrapportering till Riksidrottsmötet 2021.

En referensgrupp med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt arbetar med att identifiera och beskriva idrottens hållbarhetsutmaningar och behov. Arbetet som inleddes under 2020 ska i nästa steg leda till att ta fram stöd och vägledning till hela idrottsrörelsen och prioritera arbetet framåt. En målsättning är att göra det enkelt att ställa om. Med tydlig vägledning, kunskap genom folkbildning, ökad medvetenhet och nätverk ska alla i idrottsrörelsen bli bärare av hållbarhet.

Mistra Sport and outdoor

Som en del i idrottsrörelsens hållbarhetsarbete har RF gått in i det just uppstartade forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and outdoors. Programmets syfte är att, tillsammans med forskning, myndigheter och andra intresseorganisationer, skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Utifrån programmets olika forskningsteman vill vi skaffa oss mer kunskap om idrottsrörelsens miljöpåverkan, men också hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som idrott och friluftsliv innebär.

Om idrottsrörelsens styrka är social hållbarhet riktar Mistra Sport and outdoor framför allt in sig på området för ekologisk hållbarhet. Bland annat genom forskning inom transport och mobilitet, mark och vattenanvändning, evenemang samt material och utrustning. Projektet startade våren 2020 och pågår till en början i fyra år. RF företräder här hela idrottsrörelsen men flera specialidrottsförbund deltar som samverkanspartners.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter