Hem / RF arbetar med / Hållbarhet

Idrottsrörelsen en samhällskraft för hållbarhet

För idrottsrörelsen betyder hållbarhet att vi ska ta ansvar för miljöpåverkan samt bidra till folkhälsa, demokrati, inkludering, människors egenmakt och en sund ekonomi.

Idrottsrörelsen påverkar och påverkas av hållbar utveckling på många sätt. När vi nu intensifierar vårt arbete så utgår vi från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Pågående arbete för ökad hållbarhet

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutade den samlade idrottsrörelsen att ta fram en plattform för gemensamt hållbarhetsarbete, med utgångspunkt i idéprogrammet Idrotten Vill och Strategi 2025.

En referensgrupp med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt har under 2020 arbetat med att identifiera och beskriva idrottens hållbarhetsutmaningar och behov. Referensgruppen har arbetat fram en policy för en hållbar utveckling inom svensk idrottsrörelse, beslutad av Riksidrottsstyrelsen i januari 2021.

Policyn fastställer den svenska idrottsrörelsens gemensamma syn på hur vi definierar hållbarhet. Den ska hjälpa och vägleda specialidrottsförbund, idrottsföreningar, RF-SISU distrikt samt RF och SISU Idrottsutbildarna nationellt att enkelt kunna göra medvetna val. Både i det strategiska och i det dagliga hållbarhetsarbetet.

Nästa steg är att utveckla konkreta och enkla verktyg och stöd för att hjälpa specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar att ställa om till mer hållbar verksamhet.

En målsättning är att göra det enkelt att ställa om. Med tydlig vägledning, kunskap genom folkbildning, ökad medvetenhet och nätverk ska alla i idrottsrörelsen bli bärare av hållbarhet.

Nuläge och utmaningar

Idrottsrörelsen är hållbar på många områden, framför allt inom social hållbarhet. Här gör förbund, föreningar och medlemmar stora samhällsinsatser för folkhälsa, demokrati, inkludering och folkbildning. Hållbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva idrott och för idrottens långsiktiga överlevnad, samhällsnytta och trovärdighet. 

Idrottsrörelsen har samtidigt stora hållbarhetsutmaningar. Främst kopplat till ekologisk hållbarhet men även inom jämställdhet och alla människors möjlighet att delta inom idrotten.

Det pågår redan en hel del utvecklingsarbete såväl i det lilla som i det stora för ökad hållbarhet. Men idrottsrörelsen liksom hela samhället står också inför hållbarhetsutmaningar som kräver samordning och samverkan för ökat genomslag. Utmaningarna handlar om:

Ekologisk hållbarhet

  • Resor. Träningar, matcher, träningsläger, cuper, evenemang och elitidrottens internationella verksamhet innebär ett stort antal transporter.
  • Mat. De flesta idrottsföreningar och evenemang bedriver matservering.
  • Kläder, utrustning och material. Saker som idrottsrörelsen konsumerar och omsätter i stora mängder.
  • Anläggningar och idrottsmiljöer. De påverkar naturmiljön samt har en hög energi- och vattenförbrukning.

Social hållbarhet

  • Inkludering och tillgänglighet. Alla människors möjlighet att delta inom idrottsrörelsen.

Ekonomisk hållbarhet

  • Korruption, doping och otillåten påverkan är oönskade aktiviteter som även förekommer inom idrottsrörelsen.

Ovanstående är utmaningar för idrottsrörelsen men också en förutsättning för att bedriva en omfattande och varierad verksamhet. En positiv verksamhet som bidrar till folkhälsa, glädje, gemenskap, engagemang, samverkan och många fler sociala värden. Det vi nu behöver är att hitta lösningar på dessa utmaningar som gör att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Läs mer om varje utmaning ovan i Frågor och svar Hållbarhet och idrott

Inspiration för att komma igång

Naturskyddsföreningens checklista för föreningar

Verktyg för hållbara idrottsevenemang

Stöd för en mer inkluderande idrott

Ta gärna del av några faktiska exempel på hållbarhetsarbeten inom idrottsrörelsen som finns i Frågor och svar Hållbarhet och idrott.

Idrottsrörelsen och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Riksidrottsförbundet, SISU och hela den svenska idrottsrörelsen har, precis som resten av världen, ett stort ansvar att bidra till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målen går ut på att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

Idrotten lyfts fram som en möjliggörare för att nå dessa mål. Vi kan bidra till alla mål och framför allt till de mål som handlar om hälsa, demokrati, inkludering, integration och hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt förhållningssätt och vårt bidrag i arbetet i Frågor och svar Hållbarhet och idrott.

Mistra Sport and outdoors

Som en del i idrottsrörelsens hållbarhetsarbete har RF gått in i forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport and outdoors. Programmets syfte är att, tillsammans med forskning, myndigheter och andra intresseorganisationer, skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv. Utifrån programmets olika forskningsteman vill vi skaffa oss mer kunskap om idrottsrörelsens miljöpåverkan, men också hitta lösningar på de hållbarhetsutmaningar som idrott och friluftsliv innebär.

Om idrottsrörelsens styrka är social hållbarhet riktar Mistra Sport and outdoors framför allt in sig på området för ekologisk hållbarhet. Bland annat genom forskning inom transport och mobilitet, mark och vattenanvändning, evenemang samt material och utrustning. Projektet startade våren 2020 och pågår till en början i fyra år. RF företräder här hela idrottsrörelsen men flera specialidrottsförbund deltar som samverkanspartners.