Rörelsefaktor

Rörelsefaktor

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2023

Riksidrottsförbundet har tillsammans med FOJAB arkitekter utvecklat Rörelsefaktor – ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 har en enklare version av verktyget släppts.

Rörelsefaktor syftar till att skapa en helhetsbild där alla sorters fysisk aktivitet ingår och samspelar med varandra. Verktyget är framtaget för att synliggöra vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar rörelse. Verktyget kan användas som ett underlag i dialogen mellan olika roller i planeringen, såsom olika förvaltningar i en kommun.

Rörelsefaktor hanterar olika typer av rörelse i ett sammanhang och är uppdelade i fyra områden: organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter.

Rörelsefaktor kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det översiktliga till det detaljerade. I den översiktliga eller strategiska planeringen ligger fokus på att avsätta ytor och se till att de förhåller sig strategiskt till varandra och andra funktioner. I detaljplaneskedet eller motsvarande handlar det om att säkerställa att förutsättningar skapas för att uppnå en god rörelsefaktor. Verktyget är därför uppbyggt utifrån tre skalor: kvarteret, stadsdelen och kommunen.

Rörelsefaktorns fyra steg

Verktyget är uppbyggt utifrån fyra steg:

Steg 1 - Sätt dina mål!

Steg 1 handlar om att förstå området och skapa sig en helhetsbild av nuläge och mål. Vilken ambitionsnivå är önskvärd och rimlig?

Steg 2 – Bevaka Rörelsefaktor!

I steg 2 testas Rörelsefaktor för området. Med stöd av arbetsblad poängsätts fyra perspektiv utifrån de fyra typerna av rörelse. För varje perspektiv besvaras frågeställningarna Vad uppnås? Och Vad saknas?

Steg 3 – Dra slutsatser!

Steg 3 handlar om att dra slutsatser utifrån det sammanfattade resultatet. Saknas det förutsättningar för någon typ av rörelse i området? Har det tagits mindre hänsyn till någon av infallsvinklarna/faktorerna?

Steg 4 – Åtgärda!

I det avslutande steget anges vilka åtgärder som krävs för att uppnå målbilden för området. Vilka åtgärder krävs? Vem ansvarar för genomförandet? När behöver det ske och i vilken ordning?

Nyttan med Rörelsefaktor

Rörelsefaktor ska belysa möjligheten till idrott och rörelse inom ett avgränsat område och vara ett stöd i planprocessen för att planera för fysisk aktivitet i människors närmiljö. Rörelsefaktor hjälper till att:

  • Synliggöra behov
  • Arbeta systematiskt
  • Främja dialogen mellan olika roller
  • Göra kloka prioriteringar
  • Ställa tydliga krav i planprocessen
  • Utvärdera ett befintligt område

Tidigare version av verktyget

Den tidigare versionen av verktyget finns också att ladda hem. Denna version är mer omfattande men tar längre tid att genomföra.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022