Ungdomar tränar bandy

Så fördelas idrottens bidrag

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

RF är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. Hanteringen och fördelningen av statens stöd till idrotten har delegerats till RF, då Sverige saknar idrottsdepartement eller särskild idrottsmyndighet.

Allmänt om bidrag

Riksidrottsförbundet fördelar årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt och specialidrottsförbund (SF). Riksidrottsförbundet fördelar stödet med stöd i lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.

För förbund

De SF som är medlemmar i RF har möjlighet att erhålla stöd. För 2022 och 2023 har organisations- verksamhets- och projektstöd fördelats till SF. Svenska motionsidrottsförbundet Korpen och Svenska Parasportförbundet har även erhållit uppdragsersättning för specifikt ändamål,

Fördelning till SF 2022–2023

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade 2022–03–17 övergripande beslut om ekonomiskt stöd till SF för 2022. För 2023 fattade RS preliminära beslut 5 oktober 2022. Beslutet är preliminärt med anledning av att regleringsbrevet för statens stöd till idrotten först ankommer i december 2022. Regleringsbrevet är instruktioner från regeringen som visar hur mycket pengar RF erhåller och till vilket ändamål pengarna ska gå till.

För fördelad summa per SF gå in via respektive stöd i länklistan (Statistik och utbetalningar)

Organisationsstöd SF

Samtliga medlemsförbund i RF erhåller ett organisationsstöd för att upprätthålla sitt demokratiska uppdrag. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte.

Historiskt sett har detta stöd benämnt SF-stöd.

Här hittar du SF-stödets historiska fördelning

Verksamhetsstöd SF

SF har möjlighet att erhålla fyra olika typer av verksamhetsstöd för 2022 och 2023.

 • Verksamhetsstöd barn och ungdomsidrott
 • Verksamhetsstöd Elitidrott
 • Verksamhetsstöd Vuxenidrott
 • Verksamhetsstöd Paraidrott

Inget SF är garanterade verksamhetsstöd utan det beror på om SF klarar de aktuella stödens särskilda villkor. Exempelvis krävs det en viss nivå på förbundets landslagsverksamhet för attt erhålla verksamhetsstöd för elitidrott.

Här hittar du historisk fördelning avseende stödet till barn-och ungdomsidrotten (Idrottslyftet)

Här hittar du fördelning till elitidrotten (Landslagsstöd)

Stödet till vuxenidrotten och paraidrotten är nya stödformer och har ingen historik.

Utöver direkt finansiellt stöd till SF kompletterar RF med personellt stöd till verksamheten. Detta gäller elitidrotten där respektive SF via sina elitansvariga tillsammans med RF diskuterar de olika idrotternas behov. Då beslutas också aktiviteter som SF kan få ta del av utan extra kostnad och vilka som är tjänster till självkostnadspris. Detta stöd ges inom de fyra kompetensområdena idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition och idrottspsykologi. Oftast handlar det om:

 • Tester
 • Träning och behandling
 • Forskning och utveckling
 • Rådgivning
 • Utbildning
 • Nätverk

Läs mer om elitidrottsstöd till SF här

Projektstöd SF

SF har två huvudsakliga projektstöd för 2022 och 2023. Regelverk för respektive stöd nås via länkarna nedan:

Ladda ner filen Projektstöd Verksamhetsinriktning (pdf) Pdf, 155 kB.

Ladda ner filen Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete (pdf) Pdf, 144 kB.

Övriga projektstöd som SF kan ansöka om:

SF har löpande möjligheter att ansöka projektstöd för bids/förstudier för internationella idrottsevenemang (länk sida int evenemang)

Uppdragsersättning SF

I enskilda fall kan det vara aktuellt att ge ett särskilt stöd till SF som genomför "uppdrag" för hela eller delar av svensk idrottsrörelse. I de ramar och principer är beslutade måste dessa uppdrag ha sin utgångspunkt i den aktuella verksamhetsinriktningen för Riksidrottsförbundet.

För perioden 2022-2023 har Svenska Parasportförbundet och Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen särskilt stöd för vissa uppdrag. Parasportförbundet erhåller stöd (uppdragsersättning SOK/SPK) för Paralympics i likhet med Sveriges Olympiska kommitté som får för OS. De erhåller även stöd (uppdragsersättning Parasportförbundet) för att agera kompetensstöd för idrott för personer med funktionsnedsättning.

Korpen erhåller stöd (uppdragsersättning Korpen) för att stödja och stimulera utveckling av motionsidrott genom att samverka med företagsidrotten och nationella organisationer utanför idrottsrörelsen.

För RF-SISU Distrikt

Riksidrottsförbundets samtliga 19 RF-SISU distrikt erhåller organisationsstöd och verksamhetsstöd.

Fördelning till Distrikt 2022–2023

Riksidrottsstyrelsen (RS) fattade 2022–01–17 övergripande beslut om ekonomiskt stöd till RF-SISU distrikt för 2022. För 2023 fattade RS preliminära beslut 5 oktober 2022. Beslutet är preliminärt med anledning av att regleringsbrevet för statens stöd till idrotten först ankommer i december 2022. Regleringsbrevet är instruktioner från regeringen som visar hur mycket pengar RF erhåller och till vilket ändamål pengarna ska gå till.

För fördelad summa per distrikt gå in via respektive stöd i länklistan (Statistik och utbetalningar)

Organisationsstöd

Organisationsstödet syftar till att distrikten ska upprätthålla sitt demokratiska uppdrag och bidra till likartat stöd gentemot föreningarna i respektive distrikt. Stödet kan användas för exempelvis kanslikostnader och särredovisas inte. För 2019 och tidigare hette detta stöd DF-stöd.

Här hittar du DF-stödets historiska fördelning

Verksamhetsstöd

Distrikt har möjlighet att erhålla två olika typer av verksamhetsstöd för 2022 och 2023.

 • Verksamhetsstöd Strategi 2025
 • Verksamhetsstöd Inkludering

Utöver detta erhåller RF-SISU Gotland ett årligt s k Gotlandsstöd som är avsett för att ge gotländska idrottsföreningar en möjlighet att resa över till fastlandet och delta i idrottsliga aktiviteter.

För föreningar

Idrottsföreningar kan i huvudsak söka direkt stöd för sin barn- och ungdomsverksamhet. På senare år har även insatser för att inkludera nyanlända, oavsett ålder, i verksamheten getts bidrag. Nedan presenteras de olika bidragsformerna som föreningar kan ta del av.

Bidrag till idrottsföreningar 2022 - 2023

De stöd som IF kan söka är:

 • Projektstöd till anläggningar – söks via sitt RF-SISU distrikt och Idrottonline.
 • Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd) – söks via Idrottonline.
 • Projektstöd barn- och ungdomsidrott – söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.
 • Återstartsstöd - söks antingen via sitt RF-SISU distrikt eller SF och i Idrottonline.

LOK-stöd (Lokalt Aktivitetsstöd)

LOK-stöd är ett aktivitetsstöd för föreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder. Stödet söks för genomförda aktiviteter under det gångna året. Detta stöd söks direkt via RF och två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.

Här hittar du mer om LOK-stödet

Sidan publicerades: 14 oktober 2022

Statistik och utbetalningar

Här hittar du historik för utbetalningar av ekonomiska stöd och bidrag.