Fördelade återstartsstöd

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Riksidrottsförbundet har under 2021 och 2022 beviljats extra anslag för att bland annat mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Riksidrottsstyrelsen (RS) har vid tre tillfällen fattat övergripande bidragsbeslut avseende återstartsstöd, 23 juni 2021 fördelades 220 mkr, 1 december 2021 400 mkr och 12 maj 2022 500 mkr.

Återstartsstöd beslutat 2022

De 500 mkr som fördelats under 2022 har målet att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar, ett starkt ledarskap och en framgångsrik elitidrott i enlighet med Strategi 2025. Det inebgriper att arbeta med att sänka trösklarna för deltagande samt att stärka mångfalden i ledarskapet

 • 300 mkr till SF för nyttjade i enlighet med förbundens återstartsplaner.
 • 50 mkr i förstärkt stöd till SF för särskilda pandemieffekter. Dessa medel söks i samband med att SF inkommer med uppdaterade återstartsplaner
 • 50 mkr i stöd till "eliten under eliten". Stöd till SF för att genomföra insatser för kommande landslagsutövare. Stödet fördelas efter samråd med Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté
 • 35 mkr till RF-SISU distrikt för att genomföra folkbildning och utbildningsinsatser, stärka föreningsdemokratin och arbetet i idrottssvaga områden
 • 40 mkr i riktat stöd, via RF-SISU distrikt, till idrottsföreningar som kan göra insatser för att accelera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.
 • 25 mkr avsätts också för centrala insatser där Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbunden kan genomföra insatser tillsammans – exempelvis kring utbildningsstrukturer och digitalisering.

Syftet generellt är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Fördelat stöd till SF i maj 2022 Pdf, 71 kB.

Regelverk för stöd till SF Pdf, 116 kB.

Återstartsstöd beslutat 2021

De 640 mkr som fördelats under 2021:

 • 460 mkr till SF för nyttjade i enlighet med förbundens återstartsplaner.
 • 40 mkr i förstärkt stöd till SF för arbete med idrott för personer med funktionsnedsättningar
 • 10 mkr i förstärkt anläggningsstöd för ytor och utrustning för idrott för personer med funktionsnedsättningar.
 • 15 mkr till RF-SISU distrikt för att bedriva uppsökande verksamhet i syfte att hjälpa de föreningar som drabbats kraftigast verksamhetsmässigt under pandemin
 • 35 mkr i riktat stöd, via RF-SISU distrikt, till idrottsföreningar som drabbats kraftigast verksamhetsmässigt under pandemin.
 • 30 mkr fördelas till SF för att motverka kostnadsökningar som uppstår på grund av förändringar i det internationella programmet och till verksamhet för kommande landslagsutövare.
 • 30 mkr avsätts också för centrala insatser där Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbunden kan genomföra insatser tillsammans – exempelvis kring utbildningsstrukturer och digitalisering.

Syftet generellt är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att idrottsrörelsen ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar och förbund för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Nedan följer ytterligare information för föreningar samt information kring respektive område.

För föreningar

De SF som i sin återstartsplan väljer att fördela medel direkt till sina föreningar har via IdrottOnline och Idrottsmedel möjlighet att fördela det stödet. För de medel som beslutades om i december 2021 ska minst 30 procent vara tillgängligt direkt för föreningar. Antingen genom ansökan eller direkt fördelning från respektive förbund. Respektive SF bestämmer själv vad som kommer att vara sökbart och hur mycket pengar som kommer finnas tillgängligt utifrån deras beslutade ram. Ta kontakt med ert SF för att få information om sådant stöd kommer vara tillgängligt och vilka kriterier som gäller.

För frågor om stödet kontakta Peter Eriksson:

peter.eriksson@rfsisu.se.

Återstartsstöd enligt återstartsplan

Samtliga SF har vid två tillfällen erhållit ett ekonomiskt stöd som villkoras utifrån en återstartsplan som respektive SF måste presentera för RF. I återstartsplanen ska det framgå vilken typ av insatser som SF ska göra, vad SF ska åstadkomma och hur stödet inom förbundets verksamhet fördelas. Respektive SF beslutar hur stort stöd som ska användas för centrala insatser, för insatser på SDF-nivå och på föreningsnivå.

Samtliga SF är idag igång med att arbeta i enlighet med planen och de första 220 mkr som fördelades i juni 2021.

Inget SF har idag börjat använda de medel som beslutades om i december 2021.

Stödet till SF bygger på en beräkning kring hur mycket verksamhet (LOK-stöd, utbildning, licenser med mera) som respektive idrott förlorat under pandemin. Ett SF som i normala fall har en stor och omfattande verksamhet med många deltagare, föreningar och samtidigt en stor verksamhetsförlust erhåller ett högre stöd. SF med mindre omfattning och mindre verksamhetsförluster ges ett lägre stöd.

Fördelat stöd till SF i juni 2021 Pdf, 72 kB.

Fördelat stöd till SF i december 2021 Pdf, 73 kB.

Regelverk och principer för stödet

Idrott för personer med funktionsnedsättningar

Stödet ska användas för att skapa bättre förutsättningar för föreningar att bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

40 mkr tillförs 35 av 72 SF och förstärker förbundens verksamhetsstöd för pågående period. Stödet får fördelas till föreningar via Idrottsmedel om så önskas.

10 mkr används för att förstärka satsningen på tillgänglighet i ett bredare perspektiv inom ramen för RF:s ordinarie anläggningsstöd. De 10 mkr ska nyttjas som katalysator för att fler föreningsansökningar kommer till stånd inom detta område. Inom fyra av områden som anläggningsstödet består av kommer föreningar ha möjlighet att ansöka om stöd. De aktuella områdena är:

 • Utrustning till Parasport
 • Idrottsytor mindre och större projekt - tillgänglighetsanpassning av idrottsytor
 • Renovering - upprätthålla de tillgänglighetsanpassningar som redan finns
 • Säkerhet

Verksamhetsmässigt utsatta föreningar

Stödet är avsatt till de föreningar som drabbats kraftigast verksamhetsmässigt under pandemin. 35 mkr fördelas av RF-SISU distrikt som ges i uppdrag att besöka/kontakta föreningar som har förlorat/ej kunnat genomföra stora delar av sin idrottsverksamhet. Det kan handla om de föreningar som markant redovisat färre aktiviteter och/eller tappat medlemmar på både barn-, ungdom- och vuxennivå. Distrikten ska inom ramen för stödet särskilt uppmärksamma föreningar som tappat verksamhet för personer med funktionsnedsättning. De medel som distrikten har till sitt förfogande handlar om att tillsammans med föreningarna träffa överenskommelser om insatser som är till gagn för föreningens återstart.

15 mkr fördelas till distrikten för att stimuleras att lägga ner extra resurser på att träffa föreningarna och lokalisera deras behov.

Elitidrott

Återstartsstöd fördelat under 2021
30 mkr förstärker ordinarie Verksamhetsstöd Elitidrott med utgångspunkt att landslagsverksamheten generellt är drabbade av högre kostnader på grund av Sveriges och omvärldens restriktioner. I dessa medel ingår det även att sörja för utvecklingsinsatser för kommande landslagsmän och kvinnor som i högre utsträckning än de som redan befinner sig i världstopp blivit hindrade att tävla och träna likt tidigare.

Stödet fördelas till SF utifrån genomförda elitdialogern under hösten. Samtliga SF med dokumenterad landslagsverksamhet (redovisade uppgifter), genomförd elitdialog samt en elitutvecklingsplan ges ett utökat stöd.

Återstartsstöd fördelat under 2022
50 mkr förstärker ordinarie Verksamhetsstöd Elitidrott med utgångspunkt att landslagsverksamheten varit drabbat under tiden för pandemin och särskilt gruppen som är på väg att bli landslagsaktiva på yppersta nivå. Stödet till eliten under eliten ger SF bland annat möjlighet till utbildning och utveckling av tränare och ledare, stärkta förutsättningar att gå från (lovande) junior till etablerad seniorvärldselit, förstärkta utvecklingsmiljöer för aktivas träning och matchning, i kombination med utbildningsmöjligheter samt förbättrade möjligheter att långsiktigt skapa samarbeten inom forskning och utveckling.

Sidan publicerades: 2 november 2022