Stöd till idrottsytor – mindre projekt

Sidan uppdaterades: 16 januari 2024

Syftet med stödet är att skapa nya respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

 • Stöd kan beviljas till projekt som ger fler idrottsytor eller som gör att ytan kan användas av fler barn och ungdomar, samt vuxna med funktionsnedsättning.
 • Stöd kan även beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor.
 • Därtill kan stöd beviljas för fast eller större utrustning som är en del av idrottsytan där investeringskostnaden uppgår minst till ett halvt prisbasbelopp.
 • Stöd kan även beviljas till förvaringsutrymme för idrottsutrustning.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Stöd kan inte beviljas till individuell tävlings- och träningsutrusning, som till exempel båtar, bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, skridskor, skidor även om föreningen äger dessa och lånar ut till föreningens medlemmar.
 • Stöd kan inte beviljas till maskiner som till exempel gräsklippare, traktorer, pistmaskiner. Inte heller till fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, till exempel högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, och inte heller möbler och vitvaror.
 • Stöd beviljas inte till renovering samt löpande eller periodiskt underhåll. Om en ny- eller ombyggnation sker på grund av att anläggningen är uttjänt, har ett högt slitage eller hög ålder beviljas inte stöd till idrottsytor, mindre projekt. Underlag, till exempel i ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna eller utgör en säkerhetsrisk men kan inte beviljas stöd inom ramen för nya aktivitetsytor. Se istället stöd till renoveringsprojekt.
 • Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.
 • Stöd beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.
 • Stöd till idrottsytor, mindre projekt, kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till RF-SISU distriktet skickats in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Krav på ägande- eller nyttjanderätt

 • Föreningen ska äga eller ha nyttjanderätt till anläggningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska föreningen äga eller ha nyttjanderätten till anläggningen i minst 5 år från ansökningstillfället.
 • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Stöd till idrottsytor, mindre projekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Vid beviljande av stöd till förvaringsutrymme för idrottsutrustning får stöd uppgå till högst 200 000 kr och maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.
 • Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till idrottsytor, mindre projekt, görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

 • En beskrivning av projektet.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • Ritningar eller beskrivning av utrustning.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.