Stöd till idrottsytor – mindre projekt

Sidan uppdaterades: 24 februari 2023

Syftet med stödet till idrottsytor, mindre projekt, är att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler eller utökade aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor eller utbildningslokaler.
  • Stöd får även beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.
  • Stöd kan även beviljas till förvaringsutrymme för idrottsutrustning.

Stöd kan inte beviljas till individuell tävlings- och träningsutrusning, som till exempel båtar, bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, skridskor, skidor även om föreningen äger dessa och lånar ut till föreningens medlemmar.

Stöd kan heller inte beviljas till maskiner som till exempel gräsklippare, traktorer, pistmaskiner, eller fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, till exempel vara högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning samt möbler och vitvaror.

För att kunna få stöd till utrustning krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Stöd beviljas inte till renovering samt löpande eller periodiskt underhåll. Om en ny- eller ombyggnation sker på grund av att anläggningen är uttjänt, slitage eller hög ålder beviljas inte stöd till nya aktivitetsytor. Underlag, till exempel i ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna eller utgör en säkerhetsrisk men kan inte beviljas stöd inom ramen för nya aktivitetsytor. Se istället stöd till renoveringsprojekt.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.

Stöd beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Ägande-/nyttjanderätt

Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska anläggning ägas eller disponeras av föreningen i minst 5 år från ansökningstillfället.

Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Stödets storlek

Stöd till idrottsytor, mindre projekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF-SISU distrikten och SF/SDF.

Ansökan

Ansökan om stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • Ritningar eller beskrivning av utrustning ska bifogas ansökan.
  • En detaljerad investeringskalkyl med en specifikation över projektets alla beräknade kostnader och en finansieringsplan som visar hur hela projektet ska finansieras ska anges i ansökan.
  • Offerter eller dokument som visar hur investeringssumman har räknats ut ska bifogas ansökan.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska bifogas ansökan.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.