Stöd till nyutveckling anläggning

Sidan uppdaterades: 19 juni 2024

Syftet med stödet är att skapa nya respektive utveckla befintliga idrottsmiljöer för att kunna bedriva och utveckla idrottsverksamhet för barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Särskilt fokus läggs på målgruppen: barn och unga mellan 8–16 år, idrottare med funktionsnedsättning samt områden med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar.

Kontakta ert RF-SISU distrikt innan ni skickar in en ansökan.

Kriterier nyutveckling anläggning

Denna stödform syftar till att möta projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. För att beviljas stöd ska ansökan ta hänsyn till något av följande områden:

 • Nytänkande för att nå nya målgrupper inom barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning.
 • Nytänkande för att kombinera flera idrotter och/eller annan verksamhet.
 • Nytänkande för att nå barn och ungdomar samt, idrottare med funktionsnedsättning från områden med socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar.

Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag. Här listas några exempel som skulle kunna ses som nytänkande projekt. Observera att ert projekt inte behöver innehålla just dessa delar utan kan vara nytänkande på andra sätt. Ansökan bedöms i konkurrens med andra projekt.

 • En entré som känns välkomnande och lockar till rörelse.
 • En anläggning som känns öppen med god insyn (trygghetskänsla).
 • Kombinera sociala ytor med aktivitetsytan.
 • En anpassningsbar aktivitetsyta med många möjligheter.
 • En anläggning som kombinerar flera idrotter.
 • En plats som byggs i anslutning till park/friluftsområde.
 • En idrottsyta som är byggd på en oväntad plats.

Vad kan inte beviljas stöd?

 • Stöd kan inte beviljas till individuell tävlings- och träningsutrusning, även om föreningen äger dessa och lånar ut till föreningens medlemmar. Exempel på detta kan vara båtar, bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, skridskor, skidor, etc.
 • Stöd kan inte beviljas till maskiner (t.ex. gräsklippare, traktorer, pistmaskiner, snöskoter etc.), fast utrustning (t.ex. högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning, etc.) som inte anses vara idrottsutrustning, möbler eller vitvaror.
 • Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är till exempel läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.
 • Stöd beviljas inte till administrationskostnader. Med administrationskostnader menas till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.
 • Stöd kan inte beviljas till projekt som påbörjats innan ansökan till Riksidrottsförbundet skickats in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Krav på ägande- eller nyttjanderätt

Föreningen ska äga eller ha nyttjanderätt till anläggningen i minst 10 år från ansökningstillfället. Äganderättshandling och/eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Ekonomi och ramar för stödet

 • Ansökan kan beviljas stöd upp till 5 000 000 kr. Stödet får som lägst uppgå till 2 000 000 kr per projekt och får maximalt utgöra 50 procent av den totala investeringskostnaden.
 • Max 75 procent av den totala investeringskostnaden kan finansieras av idrottens olika projektstöd som fördelas av RF/RF-SISU distrikten och SF/SDF.
 • Sökande förening kan inte räkna in eget arbete som en del i finansieringen.
 • Medfinansieringsintyg från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas.
 • Projektet ska genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig.
 • Inom Projektstöd IF anläggningen finns en gräns om beviljat stöd på 2 000 000 kr inom en 10 års period. Stödformen ”Nyutveckling anläggning” undantas från denna gräns och kan därför sökas av alla IF oavsett tidigare beviljat stöd. IF som beviljas stöd inom ”Nyutveckling anläggning” kommer inte att kunna söka anläggningsstöd inom en 10 års period.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till nyutveckling anläggning görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline. Tänk på att föreningen ska ha haft en dialog med RF-SISU distriktet innan ansökan skickas in.

Ansökan ska innehålla följande:

 • En beskrivning av projektet.
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras.
 • Offerter eller dokument som visar hur kostnaderna för projektet har räknats ut.
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning och undertecknad revisionsberättelse) och ett undertecknat årsmötesprotokoll.
 • En kopia på undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan.

IF:s ansökan bedöms efter ansökningsperiodens slut av RF:s beslutsgrupp. Efter beslut kommer RF att meddela vilka projekt som har beviljats stöd.

Sidan publicerades: 19 juni 2024

Kontakt

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer administreras i första hand av våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet. För mer information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.