Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Återstartsstöd 2021

Återstartsstöd 2021

Riksidrottsförbundet  har under 2021 beviljats 1,955 miljarder kronor i extra anslag för att "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet".

Av dessa pengar ska minst 220 miljoner kronor avsättas för att underlätta uppstart av verksamhet. Riksidrottsstyrelsen har vid sitt möte 23 juni beslutat att dessa 220 miljoner kronor ska tillfalla RF:s 72 medlemsförbund.

Om återstartsstödet

Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Samtliga SF kommer erhålla ett ekonomiskt stöd som villkoras utifrån en återstartsplan som respektive SF måste presentera för RF. I återstartsplanen ska det framgå vilken typ av insatser som SF ska göra, vad SF ska åstadkomma och hur stödet inom förbundets verksamhet fördelas. Respektive SF beslutar hur stort stöd som ska användas för centrala insatser, för insatser på SDF-nivå och på föreningsnivå. 

Stödet till SF bygger på en beräkning kring hur mycket verksamhet (LOK-stöd, utbildning, licenser etcetera) som respektive idrott förlorat under pandemin. Ett SF som i normala fall har en stor och omfattande verksamhet med många deltagare, föreningar och samtidigt en stor verksamhetsförlust erhåller ett högre stöd. SF med mindre omfattning och mindre verksamhetsförluster ges ett lägre stöd. 

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar och förbund för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

Fördelat stöd till SF

Regelverk och principer för stödet

För föreningar

De SF som i sin återstartsplan väljer att fördela medel direkt till sina föreningar kommer via IdrottOnline och Idrottsmedel ges möjlighet att fördela det stödet. Respektive SF bestämmer själv vad som kommer att vara sökbart och hur mycket pengar som kommer finnas tillgängligt utifrån deras beslutade ram. Ta kontakt med ert SF för att få information om sådant stöd kommer vara tillgängligt och vilka kriterier som gäller.

För frågor om stödet kontakta Peter Eriksson, This is a mailto link 

Återstartsstöd hösten 2021

RF:s utgångspunkt är att kompensera förbund och föreningar så länge restriktionerna påverkar idrottsrörelsen. Det innebär att om regeringens plan för öppnande av Sverige och avveckling av restriktioner kan fullföljas, behöver mindre pengar användas för att kompensera idrottsrörelsen ekonomiskt. Resultatet av det är att det återstartsstöd som RS fattat beslut om 23 juni kan växlas upp ytterligare då behovet av kompensationsstöd minskar. Exakt hur mycket pengar det blir kommer beslutas under september månad när aktuellt restriktionsläge kan bedömas fullt ut.

Höstens beslut kan både innebära att ytterligare medel förstärker det redan utdelade stödet till SF, och att andra identifierade och idrottsövergripande insatser finansieras av de återstående pengarna.