Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Kompensationsstöd till specialidrottsförbund

Ansökningsperioden för kompensationsstöd för perioden 12 mars till 30 juni är nu stängd. RF behandlar ansökningarna under maj och början av juni och beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni. För frågor, kontakta This is a mailto link.

RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd att söka.

Kompensationsstödet för 12 mars till 30 juni

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. På den här sidan hittar du riktlinjer för specialidrottsförbund (SF) som vill söka kompensationsstöd.

Riktlinjerna är fastställda av RF:s generalsekreterare (GS) och utgår från det regelverk för kompensationsstödet som beslutats av Riksidrottsstyrelsen (RS).

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta This is a mailto link.

Syfte med stödet

Syftet är att ge SF och idrottsföreningar (IF) förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som sker för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

 • Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.
 • I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras.

Stöd kan även tilldelas förbunds- och föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om förbundets eller föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Ansökan

Ansökan sker via de mallar som RF skickat ut till SF. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj.

SF kan söka stöd för följande:

 • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som SF, SDF eller IF ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
 • Uteblivna intäkter för verksamhet där intäkter för att delta tas in löpande, exempelvis deltagarintäkter, sanktionsintäkter och licensintäkter.

SF kan inte söka stöd för följande:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med världscuptävlingar som ställts in.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang som inte framgår av bilaga 1.

SF måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av denna bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

SF:s ansvar

I huvudsak ansvarar SF för:

 • SF:s egen verksamhet där förbundet är huvudarrangör.
 • Mästerskapstävlingar inklusive världscuper som arrangeras av föreningar/SDF/bolag, men där rättigheterna innehas av förbundet.

Därutöver ansvarar vissa SF för följande (Se även bilaga 1):

 • Serieevenemang. Till exempel slutspel eller säsongstarter av de nationella serierna, ej distriktsserier.
 • Evenemang med mycket stor omsättning där oftast flera föreningar/aktörer är involverade.

SDF och IF

I de fall SF har med föreningsdriven verksamhet på listan i bilaga 1 ska detta redovisas samlat av SF. SF ansvarar också för sina SDF i de fall SDF haft ekonomiska förluster under perioden 12 mars till 30 juni.

SF kommer i sin ansökan behöva redogöra på vilket sätt en tänkt fördelning till IF ska ske. Denna kommer ligga till grund för den fördelning som beslutas av GS efter att SF fått besked om hur stort belopp respektive SF erhållit.

Regelverk för Kompensationsstöd SF

Bilaga 1

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter