Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Definitioner bidragssystem

Definitioner bidragssystem

Övergripande begrepp

Organisationsstöd- Är ett generellt stöd där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter och har i syfte att stödja olika gruppers organisering i demokratiska former.

Verksamhetsstöd - är ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna verksamheter och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål.

Projektstöd - är ett riktat stöd till ett projekt, det vill säga till en i tiden avgränsad verksamhet och kan ge idrottsorganisationer möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse av verksamheter eller aktiviteter.

Stödsystemet

Organisationsstöd SF - Stödja SF anslutna till RF och bidra till fullgörande av SF:s åligganden enligt RF:s stadgar. Stödet är inte avgränsat till särskild verksamhet inom SF och kan således nyttjas för det ändamål som SF själva anser viktigast för att fullgöra sina åligganden.

Organisationsstöd DF - Stödja RF-SISU distrikten och bidra till fullgörande av beslutad basverksamhet och det demokratiska idrottsuppdraget.

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott – Fördelas till IF genom SF och RF-SISU distrikt. Syftet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Projektstöd SF Etablering – Sökbart stöd för SF. Syftet är att ge SF förutsättningar att identifiera och sänka strukturella trösklar för inkludering av nyanlända samt även personer med migrationserfarenhet och andra personer med utländsk bakgrund. Stödet ska ge möjlighet att utveckla idrottsrörelsen utveckling utifrån ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv.

Projektstöd SF Internationell utvecklingsarbete – Sökbart stöd för SF. Syftet med stödet är att utgöra ett stöd för SF som vill utveckla sitt internationella arbete.

Projektstöd SF Jämställdhet – Sökbart stöd för SF. Syftet med stödet är att bidra till utveckling för att uppnå idrottens jämställdhetsmål gällande att män och kvinnor ska ha samma makt att forma idrotten och lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Stödet ska ge möjlighet att utveckla idrottsrörelsen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Projektstöd SF Verksamhetsinriktning – Sökbart stöd för SF. Syftet med stödet är att möjliggöra för SF att utveckla sin verksamhet för att nå målen i Strategi 2025 utifrån gällande verksamhetsinriktning

Uppdragsersättning Parasportförbundet - Stöd för att agera kompetenscenter för idrott för personer med funktionsnedsättning. 

Uppdragsersättning Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet – Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet erhåller stöd för att stödja och stimulera utveckling av motionsidrott genom att samverka med företagsidrotten och nationella organisationer utanför idrottsrörelsen.

Uppdragersättning SOK och Sveriges Paralympiska Kommitté - Att ge förutsättningar för SOK respektive SPK att fullgöra sina uppdrag, med målet att vid varje OS och Paralympics nå de av respektive organisation, vid tidpunkten, fastlagda målen.

Verksamhetsstöd DF Inkludering - Stödet är tvådelat och kopplar an till två delar inom idrottens inkluderingsarbete, etablering och idrottssvaga områden.

Verksamhetsstöd DF Strategi 2025 - Att ge RF-SISU distrikt förutsättningar att stödja specialidrottsförbunds (SF) utvecklingsarbete i enlighet med strategi 2025 med tonvikt på barn- och ungdomsidrott. Vidare att ge RF-SISU distrikt förutsättningar att leda och stödja föreningarnas (IF) verksamhet samt att verka för idrottens utveckling utifrån ett regionalt/lokalt perspektiv.

Verksamhetsstöd SF Barn- och ungdomsidrott – Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra barn- och ungdomsidrott samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja föreningarnas verksamhet. En del av stödet syftar till att ge SF möjlighet att stödja utbildningsinsatser för ledare inom området barn- och ungdomsidrott med utgångspunkt i jämställdhet och jämlikhet.

Verksamhetsstöd SF Elitidrott - Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s landslagsverksamhet.

Verksamhetsstöd SF Paraidrott – Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla bra idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för SF att leda och stödja föreningarnas verksamhet.

Verksamhetsstöd SF Vuxenidrott – Syftet med stödet är att ge SF förutsättningar att bedriva och utveckla verksamheten så att fler vuxna och äldre motionärer väljer att idrotta i förening.

Fördelningsparametrar

Föreningar – Föreningar med organisationsnummer som är anslutna till ett specialidrottsförbund (SF).

Aktiv i idrott – Registrerade deltagare i föreningarnas verksamhet i IdrottOnline. Med ”aktiv i idrott” menas att man deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter. En person kan vara aktiv i idrott i flera SF. För att en person ska räknas om ”aktiv i idrott” ska personer vara registrerad med fullständigt personnummer alternativt personer med utländskt medborgarskap.

Utbildningstimmar - Avser verksamhetsformerna Lärgrupp, Kurs och Processarbete som finns registrerade i utbildningsmodulen.

LOK-föreningar - Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). 

Det finns inga bilder/dokument att visa.