Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Vanliga frågor om kompensationsstöd 2021 till föreningar

Vanliga frågor om kompensationsstöd 2021 till föreningar


Dessa frågor och svar avser 2021 års kompensationsstöd till föreningar (uppdaterade i september 2021, ytterligare uppdatering sker under slutet av september).

Ansökningsperiod för 1 maj till 28 september 2021 är 15 oktober-26 oktober kl 12.00. Vid ytterligare frågor, kontakta
 This is a mailto link.

Vilka idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd?

En ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har möjlighet att få kompensationsstöd, i enlighet med vad som anges i regelverket.

För att vara stödberättigad ska föreningen ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (1 maj- 28 september) måste uppgå till minst 1 000 kr tillsammans. De 1 000 kr ska utgöra netto efter att föreningen räknat av eventuella minskade kostnader i övrigt samt eventuella bidrag från offentliga verksamheter för att hantera coronasituationen.  

Visa svar

Vem kan fylla i ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. För att du som föreningsrepresentant ska ha möjlighet att skicka in en ansökan för din förenings räkning måste du vara registrerad som någon av följande roller i din förening i IdrottOnline:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Idrottsmedel firmatecknare

Den eller de i föreningen som har rollerna ”Huvudadministratör” och ”Klubbadministratör” kan ändra de andra medlemmarnas roller i systemet. Om du har tekniska problem med att logga in i IdrottOnline eller med att komma åt ansökan så kan du kontakta IdrottOnline-supporten 

Visa svar

När är ansökningsperioden för kompensationsstödet?

Ansökan kommer vara öppen i IdrottOnline mellan 15 oktober och 26 oktober klockan 12:00.

Visa svar

Hur gör man ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Om du är inloggad i IdrottOnline på din förening och har rätt roll i föreningen så hittar du fliken ”Idrottsmedel” i menyn längst upp på sidan.

När du klickat in dig där finns en flik till vänster som också heter ”Idrottsmedel”. I denna flik ser du alla de stöd som för tillfället är möjliga för din förening att söka. Här klickar du upp ”Kompensationsstöd IF - omgång 5“ och klickar på ”ansök” för att komma till ansökningsformuläret.

Visa svar

Hur söker föreningar som är medlemmar i flera specialidrottsförbund (SF)?

Det är tekniskt möjligt för en förening att skicka in mer än en ansökan. RF kommer dock enbart beakta en ansökan från föreningen. Om flera sektioner av samma förening drabbats ekonomiskt av coronapandemin ska dessa alltså inkomma med en gemensam ansökan.

Visa svar

Vad kan föreningar söka stöd för?

 • Evenemang* och verksamhet*, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 1 maj till 28 september 2021.
 • Faktiska merkostnader* som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter* som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande eller publik.
 • Uteblivna intäkter* för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Evenemang: Tävlingar, matcher, cuper, arrangemang, lopp med mera där föreningen står för arrangemanget och där syftet är att generera intäkter till föreningen.

Deltagande vid andra föreningars evenemang och kostnader eller intäktsbortfall som uppstått eftersom de evenemangen ställts in, reducerats eller skjutits upp ska inte räknas med som kompensationsgrundande.

Verksamhet: Den ordinarie föreningsverksamhet där intäkter förväntas. Kan vara annan verksamhet än idrottslig, exempelvis föreningar som hjälper till vid olika evenemang för att dra in pengar till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Merkostnader: Extra kostnader som har uppstått för föreningen. Gäller framför allt när ett evenemang skjuts upp. En förening kan då ha haft exempelvis lokalkostnader för datumet när evenemanget skulle ha genomförts, men i och med flytten måste lokalerna bokas igen.

Uteblivna intäkter: Intäkter som gått förlorade, vilket är skillnaden mellan de budgeterade intäkterna och de faktiska intäkter som föreningen tagit in. 

Visa svar

Vad kan föreningar INTE söka stöd för?

Detta är exempel på vad som INTE kan tas med i ansökan om kompensationsstöd. Listan är inte fullständig, utan är tänkt som en indikation på hur riktlinjerna ska tolkas.

Följande kan INTE ansökas:

 • Minskat LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd från stat/kommun)
 • Verksamhet/evenemang som skulle ha genomförts helt och hållet utanför perioden 1 maj till 28 september 2021. Även om intäkter och kostnader bokförts inom perioden.
 • Minskade sponsor- och mediaintäkter (anges i ansökan och dras sedan av).
 • Ökade kostnader för löner och arvoden (till exempel kanslipersonal eller tränare som fått ändrade arbetsuppgifter)
 • Evenemang/tävling som aldrig tidigare genomförts av föreningen, som skapats eller planerats efter starten av coronarestriktionerna.
 • Budgeterade intäkter som är högre än föreningens resultat från tidigare år. I dessa fall kommer bedömningen istället utgå från resultat föregående år. (Föreningen bör ha tagit pandemins begränsningar i beaktning vid budget och planering.)
 • Evenemang/tävling som flyttats till senare datum utan att begränsas eller innebära extra kostnader.
 • Kostnader för ordinarie verksamhet som planerats men ställts in (till exempel förbokade resor till en tävling som ställdes in)
 • Utvalda evenemang/verksamhet som söks inom ramen för respektive specialidrottsförbund (SF), se separat lista (exempelvis Vasaloppet, Allsvenskan i fotboll etcetera).
 • Verksamhet där det inte förväntas någon intäkt (exempelvis inställda läger till självkostnadspris)
 • Försäljning som sker helt eller delvis digitalt (till exempel kläder eller merchandise) som alltså inte hindras av restriktionerna.
Visa svar

Om vi behöver ändra eller komplettera ansökan, hur gör vi, och hur lång tid har vi på oss?

Om ni har signerat och skicka in er ansökan, men vill göra ändringar eller kompletteringar – skicka då ett mejl till This is a mailto link så ser vi till att ansökan öppnas för komplettering. Tänk på att uppge ansökans ärende-ID och/eller föreningens namn i mejlet.

Om handläggaren kontaktar er efter att ni skickat in och ber om kompletterande information eller ändringar i er ansökan så kommer er ansökan att vara öppen och möjlig att redigera. Ändra och skicka in den igen via IdrottOnline.

Observera att RF har relativt korta svarstider för komplettering (3–5 dagar). Detta för att ansökningarna ska kunna handläggas skyndsamt och föreningarna ska få besked om stöd så fort som möjligt. Om komplettering inte inkommer inom angiven tidsram räknas ansökan som ofullständig och avslås utan möjlighet att prövas gentemot övriga sökande.

Om föreningen behöver göra ytterligare kompletteringar bedöms antalet dagar för komplettering från fall till fall. 

Visa svar

Vad innebär avgränsningen till 1 maj - 28 september?

Det innebär att endast evenemang eller tävlingar och verksamhet som genomförs eller var planerade att genomföras under denna period kan omfattas av kompensationsstödet. Evenemanget måste ha startat tidigare än 28 september 2021 för att kunna ansökas om.

Om evenemanget eller tävlingen består av två deltävlingar där den ena går i september och den andra i oktober kan bägge räknas, förutsatt att bägge tävlingarna ställts in eller skjutits upp, att tävlingarna hör ihop och att de inte kan genomföras var för sig på egen hand.

Evenemang, tävlingar eller verksamhet av större karaktär (ex. Stockholm Maraton, Göteborgsvarvet) som genomförs eller skulle genomföras i oktober-december kan i undantagsfall kompenseras. Detta under förutsättning att beslut om denna verksamhet eller evenemang fattats under tiden för restriktioner och fram till regeringens besked om lättnader (7 september). Det handlar exempelvis om större evenemang där arrangören varit tvingat att fatta beslut i ett tidigt skede för att undvika stora kostnader. I de fallen kan SF göra en ansökan för föreningens/arrangörens räkning. RF kommer i samråd med respektive SF upprätta en lista över sådana undantagsfall.  

Visa svar

Vad innebär begränsningen för nya evenemang?

Nya evenemang och verksamhet som beslutats och tillkommit under tiden för pandemin kompenseras inte. Med nya menas sådant som aldrig tidigare genomförts i föreningens regi.

Exempel: En förening som ordnar en cup varje påsk kan söka kompensation för den baserat på ett vanligt års resultat. Men en annan förening som aldrig gjort det förut kan inte ansöka om kompensation för att deras cup blev inställd första gången de tänkt arrangera.

Undantag är evenemang och verksamhet som är beslutade av förbundet avseende föreningsverksamhet. Exempelvis tilldelning av SM-tävling, eller verksamhet som är beslutat av internationella förbund såsom världscuptävlingar som tidigare inte genomförts av föreningen.

Både förbund och föreningar har i sin planering under pandemin inte kunnat räkna med större intäkter än vad restriktionerna medger och därför kan de inte söka för större belopp än vad som hade varit troligt. Detsamma gäller för existerande evenemang och verksamhet där initiativ tagna under pandemin för att förbättra tidigare års resultat inte kan medräknas i ansökan. Det är tidigare års utfall som är möjligt att kompensera. 

Visa svar

Vad innehåller ansökan?

Ansökan innehåller tre delar där de två första delarna avser det som föreningen kan söka stöd för.

Del 1: Evenemang och tävlingar

Stöd kan sökas för evenemang och tävlingar som föreningen har, alternativt skulle ha, arrangerat mellan 1 maj och 28 september och som på grund av coronarestriktionerna ställts in, skjutits upp eller genomförts i reducerad omfattning.

Del 2: Ordinarie verksamhet

Stöd kan sökas för den verksamhet som sker regelbundet i föreningens regi. Här borträknas evenemang och tävlingar som anges i del 1. Ordinarie verksamhet är den verksamhet som dagligen bedrivs i föreningen och som syftar till att skapa intäkter till föreningen. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare. Exempel på intäktsskapande verksamhet är föreningar som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, årskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Föreningen kan inte söka stöd för kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen. Exempel på verksamhet som inte kompenseras är ordinarie träningsverksamhet som ställts in, resekostnader för inställda bortamatcher eller träningsläger. Det är oerhört tråkigt att verksamheten inte kunnat genomföras, men det är kostnader som föreningen likväl skulle haft.

I del 2 ska även anges eventuella minskade kostnader – oavsett om ansökan fyllts i del 1, del 2 eller båda. Ange minskade kostnader för hela föreningen i stort, som orsakats av coronarestriktionerna. Exempelvis minskade inköp och resor.

Del 3: Övrig information

I denna del anger föreningen omsättning för det senaste jämförbara räkenskapsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår) och redogör för bidrag från kommun, region eller myndighet med anledning av coronarestriktionerna.

Visa svar

Vilken dokumentation krävs för att ansöka om kompensation?

I den ansökan som skickas in av föreningen via IdrottOnline måste följande dokument finnas med:

 • Dokument som verifierar de evenemang eller den verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp. 
  - Exempelvis styrelseprotokoll, nyhetsbrev, publicerad information på hemsida, e-postutskick till berörda deltagare eller annat liknande underlag.
 • Dokument som verifierar budgeterade och faktiska intäkter/kostnader. Exempel på relevanta underlag är:
  - Budget för evenemanget.
  - Bokföring (resultatrapport) från motsvarande evenemang/period 2019 och/eller 2020. Se exempel för evenemang här och för period här
  - Bokföring (resultatrapport) från årets evenemang/period. Se exempel för evenemang här och för period här
 • Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning från senaste räkenskapsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår).

RF kan om nödvändigt begära att föreningen kompletterar sin ansökan.

Visa svar

Vad gäller om flera föreningar arrangerar ett evenemang ihop?

Om flera föreningar var delarrangörer av evenemang eller tävling ska varje förening ansöka om stöd för sin del av arrangemanget. Det vill säga ange den egna föreningens budgeterade respektive faktiska intäkter och kostnader för arrangemanget. 

Visa svar

Hur gör vi om vi vill söka stöd för fler än ett evenemang/en tävling?

Då lägger ni ihop dessa.

I ansökan anger ni namn (och datum) på alla de aktuella evenemangen och tävlingarna. Därefter räknar ni ihop de budgeterade intäkterna för alla evenemangen/tävlingarna och anger totalsumman för dessa. På motsvarande sätt lägger ni ihop budgeterade kostnader, faktiska/prognostiserade intäkter och faktiska/prognostiserade kostnader.

Tänk på att ni behöver verifiera att evenemangen/tävlingarna skulle ägt rum och att summor för var och ett av evenemangen/tävlingarna stämmer. Alltså kan ni behöva bifoga flera filer eller en sammanställningsfil.

Visa svar

Vi har bekymmer med att skicka in ansökan, hur kommer vi i kontakt med IdrottOnline supporten?

Här finns kontaktuppgifter till supporten 

Ordinarie öppettider för support är måndag–torsdag, 12.00–15.00.

Visa svar

Vår förening har inte en årsredovisning. Vad ska vi bifoga istället?

Det går då bra att istället bifoga balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår), som upprättats vid årsbokslut, förutsatt att det årets totala omsättning (intäkter) framgår.

Visa svar

Varför kan vi inte söka stöd för kostnader för all vår verksamhet?

Föreningen kan inte söka stöd för att de haft kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare.

Exempel på sådan intäktsskapande verksamhet som föreningar kan söka om är föreningar som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, träningskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Visa svar

Varför ska vi specificera kostnader för lön och arvode?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska kostnader för lön och arvode räknas bort eftersom det är möjligt att erhålla visst stöd från andra krispaket som staten erbjuder. RF har valt att här hänvisa till dessa och kompensera andra ekonomiska förluster i föreningen.

Visa svar

Varför ska vi inte räkna med intäkter för sponsor- och mediaavtal?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska denna typ av kommersiella intäkter räknas bort. Bedömningen är att det dels inte rimmar med statens stöd till idrotten att kompensera denna typ av förluster, dels att intäkterna är oerhört svåra att prognostisera.

Visa svar

Får intäktsbortfall från icke idrottslig verksamhet räknas med?

Intäkter från verksamhet som genomförs med syfte att tjäna pengar till föreningen kan räknas med i ansökan. Det kan handla om att föreningen själv anordnar bingokvällar, loppisar eller hjälper till vid marknader, festivaler eller liknande tillställningar och då får in pengar till verksamheten.

Om sådana evenemang eller verksamheter ställts in, reducerats eller skjutits upp kan föreningen ansöka om kompensation.

Visa svar

Vad gäller för inställda träningsläger?

Kompensationsstödet täcker inte verksamhet där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.

Visa svar

Varför ska vi ange föreningens omsättning?

En av de bärande principerna med kompensationsstödet är att stödet ska bidra till föreningarnas fortsatta överlevnad. Det är därför angeläget att den ekonomiska förlusten under perioden ställs i relation till föreningens totala ekonomiska situation. Ange föreningens omsättning från senaste hela verksamhetsåret före corona (2019, eller 2018/19 vid brutet räkenskapsår).

Visa svar

Varför ska vi ange minskade kostnader?

Den viktigaste principen för kompensationsstödet är att idrottsrörelsen tar solidariskt ansvar och tillsammans försöker mildra de ekonomiska konsekvenserna. Därför måste varje förening redovisa om de under perioden, på grund av utebliven verksamhet, också minskat sina kostnader. Det kan handla om tävlingsbidrag som inte betalas ut, resekostnader till matcher som inte blir av eller hyror av träningsanläggning. Det är kostnader som inte kommer uppstå senare under säsongen och därmed minskar det föreningens totala förlust.

Dessa minskade kostnader kommer räknas av från eventuellt kompensationsstöd.

Visa svar

Varför ska vi ange bidrag från andra organisationer?

Den viktigaste principen för kompensationsstödet är att idrottsrörelsen tar solidariskt ansvar och tillsammans försöker mildra de ekonomiska konsekvenserna. Därför måste varje förening redovisa om de under perioden också fått eller förväntas få stöd från kommun, region eller myndighet. RF vill inte betala ut kompensationsstöd om förening redan fått stöd för den ekonomiska förlusten.

Detta stöd kommer räknas av från eventuellt kompensationsstöd.

Visa svar

Ska vi ange stöd från andra organisationer om vi sökt men inte fått besked?

Om föreningen sökt särskilt riktat stöd från offentliga organisationer med anledning av corona men inte fått formellt besked ska ni ändå ange summan för stödet om ni fått förhandsbesked eller liknande om att ni kommer beviljas stöd.

Detsamma gäller om det är stöd ni kan vara relativt säkra på att ni kommer att beviljas, till exempel om det är ett stöd som utdelas till alla som söker. Om ni däremot sökt ett stöd som det är osäkert om ni kommer beviljas och ni inte hunnit få besked vid tiden för ansökan så ska ni inte ta upp detta stöd i ansökan.

Visa svar

Kommer alla föreningar erhålla stöd?

Om det ansökta beloppet från alla föreningar och förbund efter att RF granskat ansökningarna är högre än den totala bidragssumman kommer RF behöva prioritera mellan sökande. Det finns därför ingen garanti om stöd eller nivå på stöd.

Visa svar

Hur prioriterar RF vilka föreningar som erhåller stöd?

Efter ansökningsperioden kommer RF göra en sammantagen bedömning av alla godkända  ansökningar (med verifierade uppgifter) i relation till det tillgängliga stödet.

Prioritering ska enligt regelverket sätta ansökande föreningars ekonomiska skada i relation till föreningens omsättning och i första hand värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Visa svar

När fattas beslut om ekonomiskt stöd?

Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut under slutet av november om kompensationsstöd. I samband med detta kommer alla som har ansökt om stöd få besked om beslut och eventuell utbetalning kommer att ske skyndsamt.

Visa svar