Hem / Bidrag och stöd / Bidrag / Vanliga frågor om kompensationsstöd till föreningar

Vanliga frågor om kompensationsstöd till föreningar


Ansökningsperioden för kompensationsstöd för perioden 12 mars till 30 juni är nu stängd. RF behandlar ansökningarna under maj och början av juni och beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni. För frågor, kontakta This is a mailto link.

RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd att söka.

 

Vilka idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd?

En ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF har möjlighet att få kompensationsstöd, i enlighet med vad som anges i regelverket.

För att vara stödberättigad ska föreningen ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader på grund av coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.

Förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (12 mars–30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr tillsammans.

Visa svar

Vem kan fylla i ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. För att du som föreningsrepresentant ska ha möjlighet att skicka in en ansökan för din förenings räkning måste du vara registrerad som någon av följande roller i din förening i IdrottOnline:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Idrottsmedel firmatecknare

Den eller de i föreningen som har rollerna ”Huvudadministratör” och ”Klubbadministratör” kan ändra de andra medlemmarnas roller i systemet. Om du har tekniska problem med att logga in i IdrottOnline eller med att komma åt ansökan så kan du kontakta IdrottOnline-supporten 

Visa svar

När är ansökningsperioden för kompensationsstödet?

Ansökan kommer vara öppen i IdrottOnline mellan 1 maj och 15 maj.

Visa svar

Hur gör man ansökan?

Ansökan görs i IdrottOnline, i applikationen Idrottsmedel. Om du är inloggad i IdrottOnline på din förening och har rätt roll i föreningen så hittar du fliken ”Idrottsmedel” i menyn längst upp på sidan.

När du klickat in dig där finns en flik till vänster som också heter ”Idrottsmedel”. I denna flik ser du alla de stöd som för tillfället är möjliga för din förening att söka. Här klickar du upp ”Kompensationsstöd IF - Corona“ och klickar på ”ansök” för att komma till ansökningsformuläret.

Visa svar

Hur söker föreningar som är medlemmar i flera SF?

Det är tekniskt möjligt för en förening att skicka in mer än en ansökan. RF kommer dock enbart beakta en ansökan från föreningen. Om flera sektioner av samma förening drabbats ekonomiskt av coronapandemin ska dessa alltså inkomma med en gemensam ansökan.

Visa svar

Vad kan föreningar söka stöd för?

 • Evenemang* och verksamhet*, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader* som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter* som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande eller publik.
 • Uteblivna intäkter* för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Evenemang: Tävlingar, matcher, cuper, arrangemang, lopp med mera där föreningen står för arrangemanget och där syftet är att generera intäkter till föreningen.

Deltagande vid andra föreningars evenemang och kostnader eller intäktsbortfall som uppstått eftersom de evenemangen ställts in, reducerats eller skjutits upp ska inte räknas med som kompensationsgrundande.

Verksamhet: Den ordinarie föreningsverksamhet där intäkter förväntas. Kan vara annan verksamhet än idrottslig, exempelvis föreningar som hjälper till vid olika evenemang för att dra in pengar till sin barn- och ungdomsverksamhet.

Merkostnader: Extra kostnader som har uppstått för föreningen. Gäller framför allt när ett evenemang skjuts upp. En förening kan då ha haft exempelvis lokalkostnader för datumet när evenemanget skulle ha genomförts, men i och med flytten måste lokalerna bokas igen.

Uteblivna intäkter: Intäkter som gått förlorade, vilket är skillnaden mellan de budgeterade intäkterna och de faktiska intäkter som föreningen tagit in. Prognos görs för perioden fram till 30 juni.

Visa svar

Vad innebär avgränsningen till 12 mars–30 juni?

Det innebär att endast evenemang eller tävlingar och verksamhet som genomförs eller var planerade att genomföras under denna period kan omfattas av kompensationsstödet. Evenemanget måste ha startat innan 30 juni för att kunna ansökas om.

Om evenemanget eller tävlingen består av två deltävlingar där den ena går i juni och den andra i juli kan bägge räknas, förutsatt att bägge tävlingarna ställts in eller skjutits upp, att tävlingarna hör ihop och att de inte kan genomföras var för sig på egen hand.

Visa svar

Vad innehåller ansökan?

Ansökan innehåller tre delar där de två första delarna avser det som föreningen kan söka stöd för.

Del 1: Evenemang och tävlingar

Stöd kan sökas för evenemang och tävlingar som föreningen har eller ska arrangera, alternativt skulle ha arrangerat, mellan 12 mars och 30 juni och som på grund av coronarestriktionerna ställts in, skjutits upp eller genomförts i reducerad omfattning.

Del 2: Ordinarie verksamhet

Stöd kan sökas för den verksamhet som sker regelbundet i föreningens regi. Här borträknas evenemang och tävlingar som anges i del 1. Ordinarie verksamhet är den verksamhet som dagligen bedrivs i föreningen och som syftar till att skapa intäkter till föreningen. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare. Exempel på intäktsskapande verksamhet är föreningar som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, årskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Föreningen kan inte söka stöd för kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen. Exempel på verksamhet som inte kompenseras är ordinarie träningsverksamhet som ställts in, resekostnader för inställda bortamatcher eller träningsläger. Det är oerhört tråkigt att verksamheten inte kunnat genomföras, men det är kostnader som föreningen likväl skulle haft.

Del 3: Övrig information

I denna del anger föreningen omsättning för det senaste räkenskapsåret och redogör för eventuella minskade kostnader och bidrag från kommun, region eller myndighet med anledning av coronarestriktionerna.

Visa svar

Vilken dokumentation krävs för att ansöka om kompensation?

I den ansökan som skickas in av föreningen via IdrottOnline måste följande dokument finnas med:

 • Dokument som verifierar de evenemang eller den verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutits upp. 
 • Dokument som verifieringar de kostnader och förväntade intäkter som föreningen anger i sin ansökan.
 • Dokument som visar tidigare års utfall för att verifiera intäktsbortfall.
 • Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning från senaste verksamhetsåret.

RF kan om nödvändigt begära att föreningen kompletterar sin ansökan.

Visa svar

Vad gäller om flera föreningar arrangerar ett evenemang ihop?

Om flera föreningar var delarrangörer av evenemang eller tävling ska varje förening ansöka om stöd för sin del av arrangemanget. Det vill säga ange den egna föreningens budgeterade respektive faktiska intäkter och kostnader för arrangemanget. 

Visa svar

Hur gör vi om vi vill söka stöd för fler än ett evenemang/en tävling?

Då lägger ni ihop dessa.

I ansökan anger ni namn (och datum) på alla de aktuella evenemangen och tävlingarna. Därefter räknar ni ihop de budgeterade intäkterna för alla evenemangen/tävlingarna och anger totalsumman för dessa. På motsvarande sätt lägger ni ihop budgeterade kostnader, faktiska/prognostiserade intäkter och faktiska/prognostiserade kostnader.

Tänk på att ni behöver verifiera att evenemangen/tävlingarna skulle ägt rum och att summor för var och ett av evenemangen/tävlingarna stämmer. Alltså kan ni behöva bifoga flera filer eller en sammanställningsfil.

Visa svar

Hur gör man om man signerat och skickat in ansökan men vill göra en ändring eller komplettering?

Skicka då ett mejl till This is a mailto link så ser vi till att ansökan öppnas för komplettering. Tänk på att uppge ansökans ärende-ID och/eller föreningens namn i mejlet.

En komplettering måste vara gjord inom fem dagar.

Visa svar

Om man behöver komplettera ansökan, hur lång tid har man på sig?

Om föreningen fått besked från RF att komplettering måste göras ska detta ske inom fem dagar. Annars räknas ansökan som ofullständig och avslås utan möjlighet att prövas gentemot övriga sökande.

Efter ansökningstidens utgång kommer RF be föreningarna att komplettera inom tre dagar för att påskynda handläggningsprocessen.

Om föreningen behöver göra ytterligare kompletteringar bedöms antalet dagar för komplettering från fall till fall. 

Visa svar

Hur fyller vi i de faktiska intäkterna och kostnaderna om vi inte vet dessa ännu?

Eftersom ansökan görs i maj för en period som sträcker sig till och med juni kommer föreningen inte alltid ha den ekonomiska bilden helt klar för sig. När så är fallet blir föreningen tvungen att göra en prognos för kommande ekonomiska händelser. Om till exempel ett evenemang har skjutits upp till ett senare tillfälle och föreningen har anledning att då räkna med färre deltagare, och därmed färre intäkter, så måste föreningen efter bästa förmåga göra en uppskattning av de framtida intäkterna (och kostnaderna).

Visa svar

Kan man söka stöd för ett evenemang som ännu inte är inställt, men som eventuellt blir det? (Evenemang med genomförande 12 mars–30 juni)

Nej. Beslut att ställa in eller skjuta upp evenemanget måste vara taget innan ansökan skickas in.

Visa svar

Vår förening har inte en årsredovisning. Vad ska vi bifoga istället?

Det går då bra att istället bifoga balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, som upprättats vid årsbokslut, förutsatt att det årets totala omsättning (intäkter) framgår.

Visa svar

Varför ska vi specificera kostnader för lön och arvode?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska kostnader för lön och arvode räknas bort eftersom det är möjligt att erhålla visst stöd från andra krispaket som staten erbjuder. RF har valt att här hänvisa till dessa och kompensera andra ekonomiska förluster i föreningen.

Visa svar

Varför ska vi inte räkna med intäkter för sponsor- och mediaavtal?

I enlighet med det regelverk som Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om ska denna typ av kommersiella intäkter räknas bort. Bedömningen är att det dels inte rimmar med statens stöd till idrotten att kompensera denna typ av förluster, dels att intäkterna är oerhört svåra att prognostisera.

Visa svar

Varför kan vi inte söka stöd för kostnader för all vår verksamhet?

Föreningen kan inte söka stöd för att de haft kostnader för verksamhet som ställts in, reducerats eller skjutis upp om verksamheten i sig inte syftar till att skapa intäkter till föreningen. Intäkter som senare använts för att driva verksamheten vidare. Exempel på sådan intäktsskapande verksamhet som föreningar kan söka om är föreningar som dagligen säljer träningstider i egen anläggning, träningskort till föreningsägda gym, intäkter i föreningsägd kioskverksamhet eller föreningsintäkter vid arbete på festivaler och marknader.

Visa svar

Får intäktsbortfall från icke idrottslig verksamhet räknas med?

Intäkter från verksamhet som genomförs med syfte att tjäna pengar till föreningen kan räknas med i ansökan. Det kan handla om att föreningen själva anordnar bingokvällar, loppisar eller hjälper till vid marknader, festivaler eller liknande tillställningar och då får in pengar till verksamheten. Om sådana evenemang eller verksamheter ställts in, reducerats eller skjutits upp kan föreningen ansöka om kompensation.

Visa svar

Vad gäller för inställda träningsläger?

Kompensationsstödet täcker inte verksamhet där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas. Till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.

Visa svar

Varför ska vi ange föreningens omsättning?

En av de bärande principerna med kompensationsstödet är att stödet ska bidra till föreningarnas fortsatta överlevnad. Det är därför angeläget att den ekonomiska förlusten under perioden ställs i relation till föreningens totala ekonomiska situation.

Visa svar

Varför ska vi ange minskade kostnader?

Den viktigaste principen för kompensationsstödet är att idrottsrörelsen tar solidariskt ansvar och tillsammans försöker mildra de ekonomiska konsekvenserna. Därför måste varje förening redovisa om de under perioden, på grund av utebliven verksamhet, också minskat sina kostnader. Det kan handla om tävlingsbidrag som inte betalas ut, resekostnader till matcher som inte blir av eller hyror av träningsanläggning. Det är kostnader som inte kommer uppstå senare under säsongen och därmed minskar det föreningens totala förlust.

Dessa minskade kostnader kommer räknas av från eventuellt kompensationsstöd.

Visa svar

Varför ska vi ange bidrag från andra organisationer?

Den viktigaste principen för kompensationsstödet är att idrottsrörelsen tar solidariskt ansvar och tillsammans försöker mildra de ekonomiska konsekvenserna. Därför måste varje förening redovisa om de under perioden också fått eller förväntas få stöd från kommun, region eller myndighet. RF vill inte betala ut kompensationsstöd om förening redan fått stöd för den ekonomiska förlusten.

Detta stöd kommer räknas av från eventuellt kompensationsstöd.

Visa svar

Kommer alla föreningar erhålla stöd?

Om det ansökta beloppet från alla föreningar och förbund efter att RF granskat ansökningarna är högre än den totala bidragssumman på 500 miljoner kronor kommer RF behöva prioritera mellan sökande. Det finns därför ingen garanti om stöd eller nivå på stöd.

Visa svar

Hur prioriterar RF vilka föreningar som erhåller stöd?

Efter ansökningsperioden kommer RF göra en sammantagen bedömning av alla godkända  ansökningar (med verifierade uppgifter) i relation till det tillgängliga stödet.

Prioritering ska enligt regelverket sätta ansökande föreningars ekonomiska skada i relation till föreningens omsättning och i första hand värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Visa svar

När fattas beslut om ekonomiskt stöd?

Preliminärt fattar Riksidrottsstyrelsen beslut den 11 juni om kompensationsstöd. Senast vecka 25 kommer alla som har ansökt om stöd få besked om beslut och eventuell utbetalning kommer att ske skyndsamt.

Visa svar