Coronavirusets effekter – om årsmöte och årsredovisning

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2022

Med anledning av coronakrisen lättar RF på kravet att SF ska lämna in årsredovisning och årsmötesprotokoll senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen ska hållas offentlig för det fall den efterfrågas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Om ett SF:s verksamhets- och räkenskapsår är 1 januari till 31 december behöver årsredovisningen alltså avlämnas senast den 30 juni.

När ett årsmöte inte kan genomföras med anledning av coronaviruset får styrelsen ändå behandla årsredovisningen, och lämna den till revisorerna, på samma sätt som vanligtvis sker. Ett årsmöte behöver alltså inte hållas för att årsredovisningen ska kunna behandlas.

SF som inte har genomfört sitt årsmöte, eller inte kommer att kunna genomföra det, kommer däremot inte uppfylla åliggandet gentemot RF att senast sex månader efter räkenskapsårets slut lämna in verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut och årsmötesprotokoll.

  • Syftet med att lämna in årsmötesprotokollet är att visa att SF har uppfyllt sitt demokratiska idrottsuppdrag. I rådande läge har RF dock valt att frångå denna bestämmelse. Kontrollen kommer att hanteras på annat sätt.
  • Syftet med att få in SF:s årsredovisningar är att RF ska få ett fullgott underlag för den årliga redovisningen till regeringen. Redovisningen ska lämnas in av RF i januari 2021 och därmed ser RF inget hinder i att frångå även denna bestämmelse.

RF väljer därmed att lätta på kravet i 11 kap. 4 § p. 13 RF:s stadgar. Det innebär att SF inte behöver inkomma med de aktuella handlingarna senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Årsredovisning och deklaration

Årsredovisningen är nödvändig även i samband med inkomstdeklarationen. Inkomstdeklarationen ska lämnas in till Skatteverket senast den 1 juli om räkenskapsårets utgång är den 31 december. För att kunna fylla i de uppgifter som Skatteverket efterfrågar behöver SF ha ett fullgott underlag att utgå ifrån – en årsredovisning. Det finns därmed skäl till att ändå upprätta en årsredovisning. Om ni har frågor kring årsredovisningen, besök gärna Bokföringsnämndens webbplats.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022