Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Forskning och utvärdering

Forskning och utvärdering

Idrottslyftet 2016–2019

Under Idrottslyftet 2016–2019 genomför RF med hjälp av Strategirådet en processutvärdering av arbetet.

Idrottslyftet 2013–2015

För att lära oss mer om Idrottslyftet och om barn- och ungdomsidrott i allmänhet genomfördes såväl forsknings- som utvärderingsinsatser under Idrottslyftet 2013–2015. 

Utvärderingen av Idrottslyftet 2013–2015 genomfördes av Ramböll Management, som fick i uppdrag att:
 • Besvara om de insatser som genomförs inom Idrottslyftet bidrar till uppfyllelse av idrottsrörelsens gemensamma mål på en aggregerad nivå.
 • Tillse att utvärderingen är ett användbart underlag när framtida satsningar ska utformas.
 • Ge ökad kunskap kring vilka faktorer som bidrar till att projekt/insatser blir framgångsrika och hållbara över tid.
Rambölls slutrapport om Idrottslyftet 2013–2015 färdigställdes under våren 2016.

När det gäller forskning kom RF efter diskussion och med inspel från förbunden fram till att nedanstående fem områden var mest aktuella att lära mer om. Direkt under respektive område anges vilken/vilka forskare, som fick i uppdrag att studera frågan närmare. Hittills har tre av rapporterna publicerats: Gör idrotten som idrotten vill, Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar och Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott. Dessa rapporter finns att ladda ner från dokumentbanken.

 1. Idrottens behållafaktorer
  Susanna Hedenborg, Malmö högskola – "Skilda världar – unga i och om framtidens föreningsidrott"
  Eva-Carin Lindgren, Göteborgs universitet – "Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar"
 2. Idrottens kostnader
  Patric Andersson och Henrik Glimstedt, Handelshögskolan Stockholm – "Ungdomsidrottens resurs- och kostnadskrav i globaliseringens tidevarv: En komparativ studie av drivkrafter och konsekvenser."
 3. Idrottens mål- och regelstyrning
  Inger Eliasson, Umeå universitet – "Anpassning av idrott till barn och unga – från vision till praktik"
  Karin Redelius, GIH Stockholm – "Gör idrotten som Idrotten vill?"
 4. Idrottens anläggningar
  Ingen rapport togs fram inom detta område.
 5. Idrottens ledarkompetens
  Bjarne Ibsen, Syddansk universitet – "Tränarens kompetenser i idrottsföreningar."

RF genomförde även ett omfattande forsknings- och utvärderingsarbete under Idrottslyftet år 1–4. 

Här är alla forskningsrapporter  

Här är alla utvärderingar