Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Stöd till anläggningar och ... / Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt

Stöd till nya aktivitetsytor – mindre projekt

Huvudsyftet med anläggningsstödet är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Stödet till nya aktivitetsytor, mindre projekt riktar sig till mindre projekt som skapar nya aktivitetsytor där föreningen ansöker om maximalt 400 000 kr i stöd.

Kontakta ert distriktsidrottsförbund innan ni skickar in en ansökan.

Syfte

Syftet med stödet till nya aktivitetsytor, mindre projekt, är att skapa nya idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och ungdomar.

Vad kan beviljas stöd?

  • Stöd får beviljas för nya aktivitetsytor samt om- eller tillbyggnationer som ger fler eller utökade aktivitetsytor. Utöver aktivitetsytorna kan även stöd beviljas för sociala ytor, hygienutrymmen eller tillgänglighetsanpassningar av motsvarande ytor. Med sociala ytor avses till exempel klubblokaler, klubbstugor, utbildningslokaler eller caféer.
  • Stöd får även beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del av aktivitetsytan.

Stöd kan inte beviljas till individuell tävlings- och träningsutrusning, som till exempel båtar, bilar, motorcyklar, cyklar, hästar, skridskor, skidor även om föreningen äger dessa och lånar ut till föreningens medlemmar.

Stöd kan heller inte beviljas till maskiner som till exempel gräsklippare, traktorer, pistmaskiner, eller fast utrustning som inte anses vara idrottsutrustning, till exempel vara högtalarsystem, resultattavlor, mätutrustning samt möbler och vitvaror.

För att kunna få stöd till utrustning krävs det att investeringskostnaden för utrustningen uppgår till minst ett prisbasbelopp (47 300 kr år 2020).

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, beviljas inte till renovering samt löpande eller periodiskt underhåll. Om en ny- eller ombyggnation sker på grund av att anläggningen är uttjänt, slitage eller hög ålder beviljas inte stöd till nya aktivitetsytor. Underlag, till exempel i ridhus, sporthallar eller andra ytor som behöver bytas ut ofta då de blir slitna eller utgör en säkerhetsrisk men kan inte beviljas stöd inom ramen för nya aktivitetsytor. Se istället stöd till renoveringsprojekt.

Stöd beviljas inte heller till administrationskostnader som till exempel kostnader för bygglov, projekteringskostnader och arkitektkostnader.

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, beviljas inte till andra ytor än aktivitetsytor, sociala ytor och hygienutrymmen. Exempel på ytor som inte omfattas av stödet är till exempel förråd, läktare, kontor eller liknande ytor för publik och personal.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Ägande-/nyttjanderätt

Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen i minst 3 år från ansökningstillfället. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 000 kr ska anläggning ägas eller disponeras av föreningen i minst 5 år från ansökningstillfället.

Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.

Stödets storlek

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt kan högst uppgå till 400 000 kr per projekt och maximalt 50 procent av investeringskostnaden. Eget arbete (ideellt eller IF-anställd personal) kan räknas in som en kostnad, dock högst med 10 procent av investeringskostnaden, och som egna medel i finansieringsplanen. Eget arbete värderas till 200 kr per utförd arbetstimme. Max 75 procent av den totala investeringssumman för projekt inom stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan finansieras av Idrottslyftets olika delar (RF-SISU distrikt och SF/SDF).

Ansökan

Ansökan om stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt, görs under fliken "Idrottsmedel" i inloggat läge på föreningens sida i IdrottOnline.

  • En beskrivning av projektet ska bifogas ansökan. Beskrivningen ska innehålla vad de nya aktivitetsytorna består av och på vilket sätt de nya aktivitetsytorna ökar möjligheten till verksamhet för barn och unga.
  • Ritningar och/eller arbetsbeskrivning, samt karta med fastighetsbeteckning ska bifogas ansökan.
  • Ansökan ska innehålla en investeringskalkyl och finansieringsplan som visar projektets alla beräknade kostnader och hur hela projektet ska finansieras (offerter ska lämnas in på begäran).
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen.
  • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning) samt en kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller protokollsutdrag som visar fattat beslut om ansökan ska lämnas in på begäran av RF-SISU distrikt eller RF.

Föreskrifterna i sin helhet för RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan du hitta här.