Hem / Bidrag och stöd / Idrottslyftet / Utgångspunkter

Utgångspunkter

Idrottslyftet 2016 - 2019 bygger på följande fem utgångspunkter:

1. Att Idrottslyftet får en starkare koppling till det pågående strategiarbetet.

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet utan ett medel att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska inriktningen, vilket betyder att de övergripande mål vi ska sträva mot är följande:
 • Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att
  barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet
 • Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar
  internationellt
 • Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
 • Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra
  aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.
För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på att stimulera till ett livslångt idrottande, där det är verksamheten i föreningen som ytterst ska utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter sin värdegrund, i linje med anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.
 
Det vi gemensamt strävar mot kan således illustreras på följande sätt:
 
Livslångt idrottande - triangel blir rektangel
"Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt"
 Från triangel till rektangel

2. Att Idrottslyftet får en tydligare koppling på föreningsidrottens egenvärde snarare än på vissa grupper eller frågor.

Idrottslyftet ska bidra till att utforma en verksamhet som inte bara är öppen för alla utan också av alla upplevs som attraktiv och välkomnande. Lyckas idrottsrörelsen med detta kommer den också att rekrytera, och behålla, barn och ungdomar som den idag inte når och därmed också bättre uppfylla den viktiga samhällsfunktion som idrotten har.

Det innebär att idrottsrörelsen bör fokusera på sådant som är möjligt att påverka och utveckla. Sådana aspekter ryms i de blå rutorna i bilden nedan. De gröna rutorna är exempel på positiva och troliga effekter om vi arbetar med de blå rutorna på rätt sätt. 

Verksamhetsutveckling


3. Att RF och SF ges en tydligare ledande roll i arbetet.

RF ska i större utsträckning följa SF:s arbete med utvecklingen av idrottsverksamhet för barn och unga. Konkret innebär det att RF/SISU stöttar SF med att ta fram utvecklingsplaner, godkänner dessa och även följer upp dessa tillsammans med SF. Det innebär också att SF gentemot sina föreningar, har uppdraget att maximera nyttan med medlen och därmed tydligare följa upp vad som görs och vilka resultat som genereras. Det viktiga är att effekter blir märkbara på föreningsnivån.

4. Att idrottsrörelsens stödorganisationer ses som en enhet och erhåller resurser för att kunna stötta SF:s och föreningarnas arbete utifrån identifierade behov.

Detta innebär att RF med sina distrikt och SISU Idrottsutbildarna med sina distrikt tillsammans optimerar sina medel och krafter i rollen som stödorganisationer. Förväntad effekt är ett än bättre stöd till SF och föreningarna i deras utvecklingsarbete.

5. Att kraven på SF är olika beroende på omfattningen av deras föreningsverksamhet och i vilken utsträckning SF har en organisation som kan arbeta med frågorna.

De SF som har störst verksamhet får större krav på sig avseende sina utvecklingsplaner och sitt deltagande i kompetensutvecklingsinsatser. Erfarenheten har visat att Idrottslyftet i många fall är en isolerad verksamhet i SF och därmed bör kravställas för att säkerställa ett större internt engagemang. Det leder till att betydligt fler blir involverade i utvecklingsinsatser kopplade till Idrottslyftet.
Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus