Hem / Bidrag och stöd / Bilda idrottsförening / Ansökan om medlemskap i SF

Ansökan om medlemskap i SF


På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.


Sök Idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna eller har tidigare varit medlem och vill nu söka medlemskap på nytt/i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på ”Sök”. Är det en ny förening som inte är eller har varit medlem i ett förbund/medlemsorganisation inom RF eller SISU idrottsutbildarna sedan tidigare så påbörjas ansökan genom att klicka på "Ny förening".

Organisationsnummer
Föreningsnummer (RF-nummer)
Ansökan idrottsförening
Föreningens Ordförande
Kvinna Man
Föreningens Kassör
Kvinna Man
Föreningens Idrottsansvarige
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort
a)  Om föreningen nyligen startats så ska bildandeprotokoll bifogas. Dagordning för bildandeprotokoll hittar ni här: https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/
b)  Om föreningen funnits eller är medlemmar sedan tidigare ska årsmötesprotokoll bifogas där det framgår att beslut om ansökan om medlemskap i det nya förbundet fattats.
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Ange hur föreningens firma tecknas. Om föreningen har fler än en behörig firmatecknare läggs dessa till genom knappen "ange fler firmatecknare".
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (vilka som helst)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (namngivna)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer:
Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.
Det finns uppgifter som behöver kompletteras innan ansökan kan skickas in. Vänligen granska din ansökan.
Föreningsansökan har skickats till förbundet.
Gör ny ansökan