Hem / Samlad info om arbetsgivarfrågor

Samlad info om arbetsgivarfrågor

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. Här har vi samlat information som gäller för arbetsgivare.

För frågor och mer information: Vänd er till idrottens arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen på telefon 010-288 15 00 eller e-post This is a mailto link.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Föreningar kunde sänka arbetsgivaravgifterna på löner utbetalda under mars till och med juni 2020 för upp till 30 anställda. Från den 1 juli gäller ordinarie regler. Detta innebär att vanliga nivåer på arbetsgivaravgifter gäller på de löner som betalas ut nu.

Om du är registrerad som arbetsgivare, tänk på att du måste lämna in en arbetsgivardeklaration även för de månader som du inte har betalat ut någon ersättning för arbete. Det gör du genom att lämna en arbetsgivardeklaration eller en skrivelse till Skatteverket där det framgår att du inte betalt ut någon ersättning för arbete. Om du inte skickar in någonting kan du få betala en förseningsavgift.

Du som är säsongsregistrerad som arbetsgivare lämnar endast in arbetsgivardeklaration för de månder du har betalat ut lön. Minst en gång per år ska du lämna in en arbetsgivardeklaration.

Anstånd med skatter och avgifter

I mars infördes en möjlighet att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten gäller till exempel den som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms. Det innebär att betalning av skatt skjuts upp och i stället betalas senare. Tillfälligt anstånd kan medges i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Skatteverket ska bevilja ansökan om det inte finns särskilda skäl som talar emot ett anstånd, till exempel att arbetsgivaren har mer än försumbara skulder. Regeringen har nu föreslagit att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som beviljats anstånd. 

Ändra den debiterade preliminärskatten

Arbetsgivaren kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration och därigenom ändra den debiterade preliminärskatten under hela beskattningsåret plus de efterföljande sex månaderna. Detta innebär att arbetsgivaren relativt snabbt får en månatlig debitering som bättre rimmar med det förväntade utfallet.

Karensavdrag vid sjukdom

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars till och med 31 december 2020. Det innebär att ansökan kan göras retroaktivt om ersättning för karens för tid från 11 mars.

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal. Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Sjukintyg

I vanliga fall behöver ett sjukintyg lämnas från dag 8 till arbetsgivare eller Försäkringskassan. Detta krav har regeringen beslutat om att tillfälligt ta bort. Det innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare behöver du inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt delvis eller helt.

Korttidspermittering

Korttidspermittering innebär att den anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid och där kostnaden delas av staten, verksamheten och anställda. 

Regeringen har föreslagit att stödet förlängs. Enligt gällande lagstiftning kan stödet endast erhållas under totalt nio månader. Tidsgränsen för den så kallade karenstiden föreslås nu förlängas till den 30 juni 2021. Det innebär att de som idag utnyttjar stöd för korttidspermittering kan fortsättningsvis korttidspermittera sin personal även efter årsskiftet, till och med den 30 juni 2021. 

Avtalet om korttidspermittering gäller och verkställs genom lokal överenskommelse. Mall för lokal överenskommelse hittar ni på Arbetsgivaralliansens webbplats.

Stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det innebär också att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). Ersättningen från staten kommer under januari, februari och mars 2021 att utgå med 75 procent av arbetsgivarens kostnader. Under april, maj och juni 2021 minskar den andel av kostnaden som staten står för till 50 procent. Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan för att säkerställa att stöd bara lämnas till den arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Observera att stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Den 2 april beslutades i riksdagen att under tiden för corona undanta paragraf 3, punkt 3 i lagen gällande ideella organisationer och föreningar att kunna söka stöd för korttidsarbete. Arbetsgivaralliansen, som är vår arbetsgivarorganisation, gör bedömningen att stödet nu ska vara tillgängligt att söka. Huruvida stödet kommer beviljas kan vi inte svara på. Det är Tillväxtverket som i gör denna bedömning efter ansökan.

Det är viktigt i ansökan att en arbetsgivare måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, där så är möjligt. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. Tillväxtverket tittar på helheten vid bedömning. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats där du också kan göra ett enklare test för att se om ni har grund för att söka. 

Svar på frågor samt ansökan om stöd görs via Tillväxtverket.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

En tillfällig skattefrihet har införts för anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten innebär att arbetsgivaren inte ska förmånsbeskatta sina anställda för parkering från och med april och resten av året.

Tillfällig skattefrihet för gåvor som arbetsgivare lämnar till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Lättnaden gäller från och med juni och fram till årets slut. Detta gäller utöver den möjlighet som finns idag att lämna skattefria gåvor såsom julgåvor.