Hem / Samlad info om arbetsgivarfrågor

Samlad info om arbetsgivarfrågor

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. Här har vi samlat information som gäller för arbetsgivare.

För frågor och mer information: Vänd er till idrottens arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen på telefon 010-288 15 00 eller e-post This is a mailto link.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften som gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Detta innebär att en förening som är arbetsgivare får en lättnad om maximalt 5 300 kronor per anställd och månad.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd” i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Anstånd med skatter och avgifter

Den som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms kan ansöka om tillfälligt anstånd. Det innebär att betalning av skatt skjuts upp och i stället betalas senare. Tillfälligt anstånd kan medges i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet. Skatteverket ska bevilja ansökan om det inte finns särskilda skäl som talar emot ett anstånd, till exempel att arbetsgivaren har mer än försumbara skulder.

Ändra den debiterade preliminärskatten

Arbetsgivaren kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration och därigenom ändra den debiterade preliminärskatten under hela beskattningsåret plus de efterföljande sex månaderna. Detta innebär att arbetsgivaren relativt snabbt får en månatlig debitering som bättre rimmar med det förväntade utfallet.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutet.

Förutsättningarna för att stöd ska kunna beviljas

  • Det ska finnas ett hyresavtal med helt eller delvis bestämd fast hyra.
  • Avtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 juni 2020.

Senast den 30 juni 2020 ska en överenskommelse ha tecknats mellan hyresgästen och hyresvärden om rabatt på fast hyra. Den överenskomna hyran ska vara lägre än det fasta belopp som annars skulle ha betalats under samma period med i övrigt oförändrade villkor.

Exempel på branscher som kan ta emot hyresstöd:

  • Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
  • Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
  • Drift av gymanläggningar

Branscher som omfattas av hyresstödet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur ni går tillväga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand av hyresvärden och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu. Stödet kan sökas från den 1 juli 2020 och en ansökan ska ha kommit in senast den 31 augusti 2020.

Stödet som kan beviljas uppgår till maximalt 50 procent av den rabatt som har lämnats under den angivna perioden. Stödet kan dock aldrig vara högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Det sammanlagda stödet får inte heller överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro och när stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till stöd som beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst.

Till den 1 juli kommer Boverket ha tagit fram ett ansökningsformulär och e-tjänst för stödet.

Här har Boverket samlat ett antal vanliga frågor och svar om stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Listan fylls på vartefter som nya frågor kommer in till Boverket.

Mer information:

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran 

Karensavdrag vid sjukdom

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Nya regelverket gäller dagsläget från och med 11 mars till 31 maj.

Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt enligt gällande kollektivavtal.

Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Sjukintyg

Regeringen har lagt förslag på att ta bort kravet på läkarintyg från dag 8 med syfte att avlasta vården. Förslaget säger att staten tar hela ansvaret för sjuklönekostnader under april maj månad. Riksdagen tar ställning till förslaget den 2 april. Reglerna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars.

Detta innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare behöver du inte administrera ett läkarintyg från arbetstagaren för att betala sjuklön.

Arbetsgivaren kan fortfarande begära att medarbetare lämnar skriftlig försäkran enligt 9 § sjuklönelagen, att hen varit sjuk och att arbetsförmågan har varit nedsatt delvis eller helt.

Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)

Regeringen har föreslagit att korttidsarbete införs, vilket innebär att den anställda under en begränsad tid går ner i lön och arbetstid och där kostnaden delas av staten, verksamheten och anställda. Stödet är tillgängligt och sökbart från och med den 7 april, men tillämpas redan från den 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Avtalet om korttidspermittering gäller och verkställs genom lokal överenskommelse. Mall för lokal överenskommelse hittar ni på Arbetsgivaralliansens webbplats.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det innebär också att arbetstiden ska kunna minskas med 20, 40 eller 60 procent och att arbetstagaren ska få behålla 96, 94 eller 92,5 procent av lönen (beroende på nivån på förkortningen). Staten kommer att stå för 75 procent av arbetsgivarens kostnader.

Observera att stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Den 2 april beslutades i riksdagen att under tiden för corona undanta paragraf 3, punkt 3 i lagen gällande ideella organisationer och föreningar att kunna söka stöd för korttidsarbete. Arbetsgivaralliansen, som är vår arbetsgivarorganisation, gör bedömningen att stödet nu ska vara tillgängligt att söka. Huruvida stödet kommer beviljas kan vi inte svara på. Det är Tillväxtverket som i gör denna bedömning efter ansökan.

Det är viktigt i ansökan att en arbetsgivare måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, där så är möjligt. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. Tillväxtverket tittar på helheten vid bedömning. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats där du också kan göra ett enklare test för att se om ni har grund för att söka. 

Svar på frågor samt ansökan om stöd görs via Tillväxtverket.

Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

En tillfällig skattefrihet föreslås för anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten innebär att arbetsgivaren inte ska förmånsbeskatta sina anställda för parkering från och med april och resten av året.

Tillfällig skattefrihet för gåvor som arbetsgivare lämnar till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Förslaget föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut. Detta gäller utöver den möjlighet som finns idag att lämna skattefria gåvor såsom julgåvor.

Regeringen kommer att överlämna förslagen i en extra ändringsbudget.

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter