Hem / Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vanliga frågor om corona och idrott


Coronakrisen påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten. 

Om du inom specialidrottsförbund, RF-SISU distrikt eller förening har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link så hjälper vi dig så fort vi kan.

Till RF:s infosida om corona

Vad gäller för läger och cuper?

Folkhälsomyndigheten avråder idrottsföreningar från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Avrådan gäller till åtminstone den 31 januari 2022 och kan förlängas ytterligare beroende på aktuellt läge.

Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock fortsatt genomföras. Avrådan gäller inte för yrkesmässig idrott.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga, med rekommendationer om förebyggande smittskyddsåtgärder.

Visa svar

Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott?

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd anges att idrottsföreningar från den 23 december 2021 bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan dock genomföras. Dessa allmänna råd gäller dock inte för yrkesmässig idrott.

Yrkesmässig idrott ska tolkas på samma sätt som tidigare under pandemin. Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?

Den yrkesutövande idrottaren i en individuell idrott kan delta i flerdagstävlingar samt större läger, cuper och aktiviteter där majoriteten av deltagarna är yrkesutövande idrottare.

Visa svar

Vad gäller för offentliga tillställningar och gym-, sport- och badanläggningar?

I regeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som är kopplade till pandemilagen beskrivs de aktuella begränsningar som gäller för anordnare av offentliga tillställningar och den som bedriver gym-, sport- eller badanläggningar.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Landets 21 länsstyrelser har på sina respektive webbplatser aktuell information och frågor och svar om gällande begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Se även Folkhälsomyndighetens sida med information till anordnare av evenemang.

Krav på deltagarbegränsning

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska, utöver det som anges ovan även

 • utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Smittskyddsåtgärder inomhus

Den som anordnar en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska även

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har
  vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra
  smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare gäller från den 12 januari:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 50 deltagare gäller från den 12 januari:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får också använda vaccinationsbevis.

Offentliga tillställningar inomhus med fler än 500 deltagare

Inom kort kommer en maxgräns på 500 deltagare att införas för alla offentliga tillställningar inomhus, även med vaccinationsbevis. Regeringen har föreslagit den 19 januari som datum för införande, men har ännu inte fattat beslut i frågan.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för anordnare av evenemang

***

Särskilda smittskyddsåtgärder för gym-, sport- eller badanläggning

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym-, sport- eller badanläggning ska

 1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Den som bedriver verksamheten ska även

 1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har
  vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att
  förhindra smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Därutöver ska den som bedriver verksamheten

 1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i
  verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller
  serveringsställen (maxantalet)
 2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område
  inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen av maxantalet har gjorts
 4. tydligt anslå maxantalet
 5. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Undantag: Åtgärderna 1–5 gäller inte under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Folkhälsomyndighetens information till kultur-, fritids- och sportverksamheter

Visa svar

Vad menas med anvisad sittplats?

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats en vägledning för hur pandemilagen med dess förordning, föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas. Där skriver myndigheten följande om begreppet anvisad sittplats:

Det huvudsakliga syftet med anvisad sittplats är att ge förutsättningar för avstånd mellan deltagarna och att avståndet ska kunna hållas under arrangemanget. Vid krav om anvisning av sittplatser är det den som är ansvarig för verksamheten som behöver ha rådighet över vilka sittplatser som deltagarna ska använda.

Verksamheten kan säkerställa att deltagare anvisas en sittplats på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom motsvarande numrering på plats och biljett eller att verksamhetens personal anvisar deltagaren en plats vid ankomst, exempelvis genom att följa hen till aktuell plats. Det ska vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en ring på marken fungera som anvisad sittplats, så länge personen på något sätt sitter i ringen. Kravet på anvisad sittplats innebär inget krav på bokningssystem eller liknande eller att en plats måste vara anvisad en viss tid i förväg.

För att minimera risker i form av att besökare sätter sig på fel plats och därmed inte håller avstånd från varandra, bör anvisningen av sittplatser vara tydlig för besökaren. Verksamheten bör därför vara uppmärksam på att systemet med anvisning av sittplatser fungerar och vid behov göra förändringar.

Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse ska arrangören se till att risk för trängsel undviks. Arrangören ska även se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser.

Visa svar

Vad gäller för omklädningsrum och andra utrymmen vid träning, tävling och match?

RF har vid dialog med Folkhälsomyndigheten lyft denna fråga. Myndigheten menar att en och samma lokal, till exempel en sporthall med omklädningsrum och läktare, omfattas av olika regler beroende på vilken verksamhet som för tillfället bedrivs där. 

Träningsverksamhet

Om det är träningsverksamhet som bedrivs i hallen gäller föreskrifter och allmänna råd för platser för sportverksamhet. Det innebär bland annat att ett maxantal besökare för varje utrymme ska bestämmas och detta antal får sedan inte överskridas för respektive utrymme. Varje besökare ska inom varje avgränsat område inomhus kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet gäller därmed även för omklädningsrum.

Undantag gäller för verksamhet för personer födda 2002 och senare, för yrkesmässig idrott samt för skolverksamhet.

Tävling med publik

Om det är tävlingsverksamhet där publik är välkommen som bedrivs i hallen gäller istället förordning, föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär begränsningar och/eller krav på deltagare (i ordningslagens mening: publiken) men dessa krav gäller som utgångspunkt inte för idrottsutövarna. Publiken begränsas utifrån antalet anvisade sittplatser som kan erbjudas med avstånd, och inte utifrån antalet kvadratmeter. För idrottsutövarna gäller, vid en offentlig tillställning, istället de mer allmänna försiktighetsåtgärderna om allas ansvar. Där uttrycks att var och än bör hålla avstånd till andra, till exempel i omklädningsrum

Tävling utan publik

Om det är tävlingsverksamhet där publik inte är välkommen som bedrivs i hallen gäller inte förordning, föreskrifter och allmänna råd för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Helt enkelt för att det inte är en offentlig tillställning. Då gäller istället föreskrifter och allmänna råd för platser för sportverksamhet (samma som vid träning, se ovan). 

De olika delarna ska som utgångspunkt inte blandas samman, utan en aktivitet är antingen det ena eller det andra. Men en och samma sporthall kan vid olika klockslag samma dag komma att behöva förhålla sig till de olika delarna och därmed olika maxantal etcetera.

Visa svar

Vad gäller för vaccinationsbevis vid offentliga tillställningar?

Sedan den 23 december 2021 måste anordnare av offentliga tillställningar (tävling, match, uppvisning) inomhus med fler än 500 deltagare kräva vaccinationsbevis. Från den 12 januari 2022 gäller kravet vid fler än 50 deltagare. Mer om regleringen av offentliga tillställningar.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Anordnarens ansvar vid användning av vaccinationsbevis

Anordnaren ska vid inpassage kontrollera att deltagare som är 18 år eller äldre är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Deltagaren ska kunna visa upp vaccinationsbevis och legitimation. Undantag från detta krav gäller för personer under 18 år och för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig. Det behöver man då kunna verifiera med giltigt läkarintyg.

Vid ett arrangemang med vaccinationsbevis ska anordnaren ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats hittar du den senaste informationen om digital verifiering av vaccinbevis.

När anordnaren skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om personen är fullvaccinerad. Anordnaren får också veta vem personen är och ska stämma av detta med personens legitimation. Varje anordnare måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

Så hämtar du vaccinationsbevis

Vaccinationsbevisen visar att man är vaccinerad mot covid-19. Gå till E-hälsomyndighetens webbsida covidbevis.se för att hämta ditt vaccinationsbevis via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis. Där beskrivs bland annat hur du som inte har e-legitimation kan beställa vaccinationsbevis.

Visa svar

Är det lagligt att en anordnare kan kräva vaccinationsbevis av åskådare?

Enligt regeringens förordning ska anordnare av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus vid ett visst antal deltagare kunna kräva uppvisat vaccinationsbevis. Syftet är på ett smittsäkert sätt möjliggöra för anordnare att kunna välkomna så många deltagare som möjligt till bland annat idrottstävlingar eller uppvisningar.

Möjligheten att använda vaccinationsbevis på det sätt som regeringen beslutat har i fråga om smittskyddsmässig relevans behandlats av Folkhälsomyndigheten. Inför att förordningen beslutades sändes förslaget om krav på vaccinationsbevis på remiss till en lång rad organisationer med olika expertkompetenser, i syfte att bland annat säkerställa att viktiga perspektiv inte förbisågs. RF noterar att bland andra Justitiekanslern, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Svea Hovrätt utgjorde remissinstans. 

DO har i sitt remissvar lämnat några synpunkter på förslaget men anger att man delar bedömningen att åtgärden fyller ett berättigat syfte och att åtgärden överlag framstår som lämplig och nödvändig i förhållande till detta syfte och därmed förenlig med diskrimineringslagen. Även om det rör sig om ett i faktisk bemärkelse betydande ingrepp i ovaccinerades möjligheter att delta i samhället, får de motstående intressena i form av andra personers rätt till liv och hälsa här anses väga tyngre. Här är DO:s remissvar i sin helhet

En förening eller ett förbund som anordnar en tävling eller uppvisning i idrott, eller en annan offentlig tillställning eller allmän sammankomst, ska kunna känna tilltro till att ett efterföljande av den förordning som regeringen beslutat om inte innebär att föreningen/förbundet eller en enskild funktionär begår lagbrott. Den som menar att kravet på vaccinationsbevis är oförenligt med gällande lagstiftning får framföra det till de tillsynsmyndigheter som har att pröva sådana frågor. En enskild förening som följer gällande förordning kan inte avkrävas en fullständig rättslig analys.

Visa svar

Hur ska en anordnare agera vid synpunkter eller hot kopplade till vaccinationsbevis?

En anordnare av en offentlig tillställning och allmän sammankomst har att följa gällande förordningar och krav som regeringen och andra myndigheter beslutar om.

Att utsättas för hot, trakasserier eller andra typer av angrepp för att man försöker möta de krav som ställs är oacceptabelt. RF uppmanar därför, i samråd med polismyndigheten, att samla eventuell bevisning i form e-postmeddelanden, sms, hotfulla samtal med mera, och upprätta en polisanmälan.

Vidare bör man som anordnare, vid behov, se över sin bemanning vid entréerna för att understödja de värdar som ska kontrollera inpassering.

Om en hotfull stämning uppstår bör man backa, stänga entréerna och tillkalla polis.

Visa svar

Kan idrottsrörelsen ställa krav på vaccination på andra sätt än vid tävling?

Anordnare av en offentlig tillställning (match, tävling, uppvisning) för mer än 500 deltagare inomhus ska ställa krav på att deltagare (åskådare) som är 18 år eller äldre uppvisar vaccinationsbevis. Från den 12 januari 2022 gäller kravet vid fler än 50 deltagare.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

För idrottsverksamhet i övrigt finns en frivillig möjlighet för föreningar och förbund att besluta om särskilda villkor. Vi har samlat frågor och svar om det här nedan:

Kan en anordnare av en idrottstävling kräva att publiken ska vara vaccinerad mot covid-19, även om tävlingen genomförs utomhus?

Ja, det kan anordnaren göra men då efter ett frivilligt beslut i det enskilda fallet. Ett sådant villkor bör enbart omfatta personer över 18 år samt undanta personer som av medicinska skäl avråds från vaccination.

Kan en anordnare av en idrottstävling kräva att utövarna, till exempel spelarna, ska vara vaccinerade mot covid-19?

Ja, det kan anordnaren göra men då efter ett frivilligt beslut i det enskilda fallet. Ett sådant villkor bör enbart omfatta personer över 18 år samt undanta personer som av medicinska skäl avråds från vaccination.

Kan en förening ställa krav på medlemmar som vill delta i träningen att de ska vara vaccinerade mot covid-19?

En förening kan ställa upp olika villkor för att få delta i den idrottsliga verksamheten eller viss del av verksamheten. Det kan förutom villkor om betalning vara villkor om ålder, kön, förkunskaper, vikt, tillgång till viss utrustning med mera. Villkoren beror på förutsättningarna i den enskilda idrotten, föreningen och kanske också den enskilda träningsgruppen.

Om det är idrottsligt relevant är det inte omöjligt för en förening att ställa som villkor att deltagarna i verksamhet ska vara vaccinerade mot covid-19. Ett sådant villkor bör som utgångspunkt gälla lika för alla medlemmar i föreningen eller gruppen, se 8 kap. 8 § RF:s stadgar

Notera att Folkhälsomyndighetens rekommendationer är samma för alla, oavsett om de är vaccinerade eller inte. Därmed ska vaccinerade precis som ovaccinerade inte träna vid symptom.

Kan en förening ställa krav på att ledare i föreningen ska vara vaccinerade mot covid-19?

Med undantag för anställda ledare, som omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen, är ett ledaruppdrag inom idrotten ett förtroendeuppdrag. I en förening eller ett förbunds prövning av förtroende för en ledare läggs många olika parametrar in – idrottslig kunskap, erfarenhet, personlig lämplighet, tid med mera. Vaccination kan också vara en parameter att ta hänsyn till samtidigt som föreningen bör göra bedömningen utifrån hur den praktiska träningen genomförs i det enskilda fallet. En ovaccinerad ledare i en idrott där träningen bedrivs inomhus och hög grad av fysisk kontakt är kanske mer olämpligt än en ovaccinerad ledare i en idrott där träningen bedrivs utomhus med stora fysiska avstånd mellan ledare och utövare.

Visa svar

Är en idrottstävling alltid en offentlig tillställning?

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning. Vid en idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena ska åskådarna räknas som deltagare, däremot räknas inte utövare och funktionärer.

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena, och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Här räknas idrottsutövarna in i antalet deltagare.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska du, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på polismyndighetens webbplats.

Vid arenor kan det finnas bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om antal deltagare.

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor via This is a mailto link.

Visa svar

Vad gäller för utbildningar inom idrotten?

Det finns inte några specifika föreskrifter, råd eller rekommendationer för just utbildning inom idrotten. Istället gäller de mer generella föreskrifterna, råden och rekommendationerna. För idrottens utbildningar innebär det att utbildningar får genomföras, men med extra ansvar både från utbildningsanordnarens sida och från deltagarnas sida. Anordnare bör generellt överväga om utbildningen kan genomföras digitalt.

Anordnare bör tänka på att

 • informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom
 • planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar
 • upprätthålla möjligheterna till god handhygien till exempel genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar. Vid arrangemang inomhus är det ett krav erbjuda möjlighet till handtvätt eller handdesinfektion
 • göra en riskbedömning. Till Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg
   

Deltagarna bör tänka på att

 • vara uppmärksam på symtom på covid-19
 • stanna hemma och undvika kontakter med andra människor vid misstanke om covid-19
 • hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus.

Dessutom bör vuxna också

 • vid resa till utbildning undvika trängsel i kollektivtrafik
 • begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större sociala sammanhang. 

För ovaccinerade gäller rekommendationer om särskilt ansvar. 

För idrottsutbildningar vid folkhögskolor, högskolor eller universitet gäller särskilda rekommendationer.

Visa svar

Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendationer för yrkesverksamma idrottsutövare?

Från och med den 8 december 2021 har Folkhälsomyndigheten utfärdat nya rekommendationer till bland andra arbetsgivare. För idrottens del hindrar dessa rekommendationer inte personer med idrottsutövning som yrke från att delta i träningar och matcher, även om det vid idrottsutövningen förekommer närkontakt. Dock ska arbetsgivaren skapa förutsättningar för idrottsutövarna att i övrigt kunna hålla avstånd i till exempel omklädningsrum.

Visa svar

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?

Den 29 september 2021 togs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd till ovaccinerade vuxna.

Råden till ovaccinerade vuxna riktar sig till varje enskild individ över 18 år som ännu inte vaccinerat sig, men innebär inte att verksamheter har ett ansvar att säkerställa att ovaccinerade följer dessa råd.

Visa svar

Vad gäller för idrotter med närkontakt?

Folkhälsomyndigheten har sedan den 1 juli 2021 inte några allmänna råd specifikt för idrottsutövning eller riktade särskilt till idrottsföreningar. Det finns därmed inte några specifika föreskrifter eller råd riktade till just idrotter där närkontakt är en del av idrottsutövningen.

Idrottsföreningar ska i verksamheten för sina medlemmar säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av coronaviruset. Lämpliga åtgärder kan vara olika för olika idrottsverksamheter. Respektive specialidrottsförbund har en möjlighet att vägleda föreningar i lämpliga åtgärder som är specifika för den egna idrotten. Det kan handla om hantering av gemensam utrustning, men också om övning eller träningsupplägg som bör anpassas eller undvikas för att undvika risk för spridning av smitta samtidigt som träningsverksamheten kan fortsätta.

Visa svar

Folkhälsomyndigheten kan besluta om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad innebär det för idrotten?

Från och med den 29 september 2021 saknar Folkhälsomyndigheten möjlighet att för ett visst län begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Däremot kan länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta om att begränsa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Visa svar

Hur ska idrottsrörelsen förhålla sig till eventuella regionala smittskyddsrekommendationer?

I denna fråga har Folkhälsomyndigheten uttalat följande:

”Smittskyddsläkaren i relevant region kan rekommendera att en match bör skjutas upp vid ett utbrott som kan utgöra en påtaglig risk för ökad smittspridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten har inte mandat att förbjuda matcher från att spelas, men ser kontinuerligt över verksamheter som kan innebära spridning av smitta. Om Folkhälsomyndigheten identifierar sådana kan myndigheten utfärda föreskrifter och allmänna råd för att minska riskerna.”

RF menar att uttalandet bör förstås på så sätt att både match och tävling omfattas och att det avgörande är att berörd förening följer gällande rekommendationer så länge påtaglig risk för smittspridning finns. Huruvida matchen eller tävlingen bör genomföras vid ett senare tillfälle, ställas in helt eller hanteras på annat sätt blir en fråga för respektive specialidrottsförbund att hantera i samråd med berörda föreningar.

RF:s tolkning är att det är föreningens ansvar att se till så att regionens smittskyddsläkares rekommendationer följs. Samtidigt bör specialidrottsförbunden, så långt det är möjligt, underlätta för enskilda föreningar att följa regionala rekommendationer utan att det drabbar föreningen och/eller idrottsutövaren hårdare än nödvändigt. Till exempel kan specialidrottsförbund överväga att tillfälligt ändra tävlingsbestämmelserna så att följderna av en, utifrån smittskyddsläkares rekommendation, flyttad eller inställd match eller tävling inte innebär degradering i seriesystem eller liknande långtgående sanktioner.

Visa svar

När kan idrottsföreningar och specialidrottsförbund ansöka om kompensationsstöd?

Regeringen har löpande under coronaperioden beslutat om krisstöd i form av kompensationsstöd och återstartsstöd till idrottsrörelsen. RF har uppdraget att fördela stöden till specialidrottsförbund och idrottsföreningar, som i flera omgångar haft möjlighet att ansöka.

Mer om kompensationsstöd för idrottsföreningar

Mer om kompensationsstöd för specialidrottsförbund

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta This is a mailto link. För tekniska frågor om till exempel inloggning i IdrottOnline, kontakta supporten.

Riksidrottsstyrelsen har även beslutat att fördela återstartsstöd till RF:s medlemsförbund för att underlätta uppstart efter coronakrisen.

Mer om återstartsstödet

 

Visa svar

Regeringen har beslutat om ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang. Hur funkar det?

Regeringen har beslutat att införa ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planeras att genomföras under perioden juni–december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning på grund av corona.

Stödet innebär att staten står för delar av arrangörens ekonomiska risk. Stödet får täcka upp till 70 procent av kostnaderna och uppgå till max 17,5 miljoner kronor per stödmottagare.

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet. Från den 10 augusti till och med 31 december 2021 är det möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket. Mer info och länk till ansökan finns på Skatteverkets webbplats

Evenemanget som du söker stöd för kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Evenemanget ska rikta sig till minst 250 deltagare. För idrottens del riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper. Mer info om evenemangsstödet på regeringens webbplats

Visa svar

Var hittar man senaste informationen om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet i frågan. På myndighetens webbplats finns allt om corona samlat på ett ställe.

Vad det gäller resor hänvisar vi till Utrikesdepartementet (UD) som listar rekommendationer land för land på sin webbplats.

Regeringen publicerar löpande de senaste insatserna kring corona och aktuella åtgärder.

Visa svar

Vad gäller för resor inom idrotten?

Sedan den 13 juni 2020 är det tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom landet. 

Alla måste fortsatt ta ansvar för att minska risken för smittspridning. Är man sjuk ska man inte resa alls och de som reser behöver tänka på att vara noggranna med hygien, undvika trängsel och hålla avstånd till andra människor.

Visa svar

Vad gäller för resor till internationella mästerskap/tävlingar?

Om evenemanget ska genomföras beslutas av det internationella förbundet eller arrangören.

Vad gäller frågan om att resa eller inte så följer RF de råd och rekommendationer som ges av Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten.

Utöver det behöver varje utövare, förening eller specialidrottsförbund ta beslut. Riksidrottsförbundets fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Visa svar

Som förening – vem ska man kontakta?

För allmänna medicinska frågor ska ni kontakta nationella informationsnumret 113 13. Hit kan man vända sig med generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom. Vid symtom eller sjukdom ska ni vända er till 1177 Vårdguiden.

Vid mer idrottsrelaterade frågor, såsom matcher, arrangemang eller utbildningar, kontaktar ni i första hand ert specialidrottsförbund. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt, till exempel Stockholms Innebandyförbund och så vidare, beroende på vilket förbund som föreningen tillhör. Hitta SF och SDF här

Visa svar

Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?

Utöver Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderar RF följande vid bekräftad smitta i förening:

 • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
 • Om man varit i nära kontakt med någon i föreningen, som är sjuk i covid-19, och får symtom ska man testa sig och stanna hemma i väntan på provsvar samt gå in på webbplatsen 1177.se för ytterligare information.
 • Uppmana övriga i laget/gruppen att, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast inom 7 dagar).
 • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
 • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via webbplatsen 1177.se.

Om du har frågor kring vad som gäller för din specifika idrott, kontakta ditt specialidrottsförbund.

Visa svar

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Visa svar

Vad kan föreningen göra för att minska smittspridning?

Det bästa är att föreningen uppmanar sina medlemmarna att följa de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten (smittspridning) och Utrikesdepartementet (resor).

Till information från Folkhälsomyndigheten

Till UD:s reseavrådan

Visa svar

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Visa svar

Vi som förening har beslutat att ställa in delar av den regelbundna träningsverksamheten med anledning av coronaviruset. Måste vi betala tillbaka delar av deltagaravgiften till våra medlemmar nu?

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på frågan om en förening måste betala tillbaka del av deltagaravgiften om föreningen väljer att pausa eller avbryta den regelbundna verksamheten. Men utgångspunkten är att relationen mellan föreningen och deltagarna i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument. Det innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan föreningen och medlemmarna som deltar i idrottsverksamheten. Därmed är föreningen inte tvingad att skyndsamt återbetala del av deltagaravgiften när verksamhet inte kan genomföras.

Föreningen kan å andra sidan inte hävda att det handlar om force majeure, så länge föreningen utifrån regerings- och myndighetsbeslut teoretiskt kan genomföra verksamheten. För att hitta svaret på frågan om delvis återbetalning – eller ersättningsverksamhet vid senare tidpunkt – måste föreningen ta stöd av det (mer eller mindre tydliga) avtal som finns mellan förening och medlemmar gällande träningsverksamheten.

Visa svar

Vad gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2021?

Folkhälsomyndigheten har från och med den 1 juli tagit bort det allmänna rådet med rekommendation till föreningar att erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller att genomföra fysiska möten i mindre omfattning. RF menar att en förening eller ett förbund som utgångspunkt ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar.

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2021 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2022, även om det råder en pandemi.

Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska samtidigt också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Det är bra om styrelsen också upplyser om varför årsmötet blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

 1. Digitalt årsmöte
 2. Hybridårsmöte
 3. Fysiskt traditionellt årsmöte

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet. Mer info om digitala årsmöten

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Ett fysiskt traditionellt årsmöte, där mötesledning och ombud träffas på samma plats, är möjligt att genomföra utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd. Vid fysiskt årsmöte bör föreningen överväga att genomföra årsmötet utomhus. Föreningen bör oavsett om årsmötet genomförs utomhus eller inomhus skapa förutsättningar för medlemmarna att kunna hålla avstånd till varandra samt erbjuda möjlighet att tvätta händerna.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2021 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte. Se även mer info om digitala årsmöten

Visa svar

Vårt specialidrottsförbund kan inte genomföra årsmötet som planerat. Måste vi ändå lämna in årsredovisning och årsmötesprotokoll senast sex månader efter räkenskapsårets slut?

Nej. Med anledning av coronakrisen lättar RF på kravet att SF ska lämna in årsredovisning och årsmötesprotokoll senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Syftet med att lämna in årsmötesprotokoll och årsredovisning är att SF ska visa att man uppfyllt sitt demokratiska idrottsuppdrag och ge RF fullgott underlag till den årliga redovisningen till regeringen. Kontrollen av detta kommer nu hanteras på annat sätt.

Bra att veta: När ett årsmöte inte kan genomföras med anledning av corona får styrelsen ändå behandla årsredovisningen, och lämna den till revisorerna, på samma sätt som vanligtvis sker. Ett årsmöte behöver alltså inte hållas för att årsredovisningen ska kunna behandlas.

Mer info om SF:s årsmöte och årsredovisning i coronatider

Visa svar

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post This is a mailto link.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

Visa svar

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Skatteverket har administrerat ett omställningsstöd som även föreningar har kunnat söka. Perioderna mars–april samt maj–juli 2020 är stängda vilket innebär att de perioderna kan man inte längre ansöka om bidrag för. Perioden augusti 2020 till april 2021 är öppen att ansöka om fram till 30 juni 2021.

För att ha rätt till omställningsstöd krävs bland annat följande:

 • Den minskade omsättningen ska bero på corona
 • Nettoomsättning på minst 250 000 kronor
 • Stödet ska vara minst 5 000 kronor
 • Företaget (föreningen) får inte göra vinstutdelning eller andra värdeöverföringar

För mer information hänvisar vi till Skatteverkets webbplats

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Utöver ovan nämnda omställningsstöd finns ytterligare ett omställningsstöd för särskilt drabbade företag (och föreningar) för perioden juni–juli 2020. Sista ansökningsdag är den 17 maj 2021. Läs mer på Skatteverkets webbplats

Regeringen har föreslagit att omställningsstödet ska förlängas med ytterligare perioder.

Visa svar

Vad gäller för äldre personer (70+)?

Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att prioritera att skydda de äldre från att smittas av coronaviruset, eftersom de riskerar att drabbas hårdare av sjukdomen covid-19.

Sedan den 22 oktober 2020 har Folkhälsomyndigheten tagit bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av coronaviruset.

Mer info finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Visa svar