Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Vad innebär pandemilagen för idrotten?


Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Regeringen har beslutat om förändringar från den 1 juni i förordningen kopplad till pandemilagen och Folkhälsomyndigheten om föreskrifter och allmänna råd, som förtydligar hur lagen ska efterföljas.

Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Enligt pandemilagens förordning tillåts olika maxantal vid olika typer av allmänna sammankomster och offentliga tillställning, såsom idrottsevenemang.

Vid idrottstävlingar inomhus där publik tillåts får antalet deltagare högst uppgå till 50 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats (max åtta deltagare tillåts fortsatt för publik utan anvisad sittplats). Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Vid idrottstävlingar utomhus på en avgränsad arena och där publik tillåts för antalet deltagare högst uppgå till 500 deltagare, om deltagarna anvisas en sittplats. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer. Antalet deltagare som samtidigt besöker tillställningen får uppgå till högst 10 procent av den publikkapacitet som ryms på permanenta sittplatser, dock maximalt 500. Antalet deltagare får alltid uppgå till 100 under förutsättning att anordnare kan säkerställa avståndet mellan sällskapen.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare.

Vid motionslopp eller liknande som anordnas utomhus får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start-, tävlings- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 150. En arrangör av ett motionslopp eller liknande ska dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider, tydligt avgränsa start- och målområde samt säkerställa att enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.

Med motionslopp eller liknande avses sådana idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena. Publik (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) vid en sådan idrottstävling omfattas då inte av begränsningen till 150 personer, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning ska också

 • informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

 • I pandemilagen finns särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet som är öppna för allmänheten.

Den första frågan att ställa sig är om pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) gäller för föreningens verksamhet?

Pandemilagen utgår från lokalen eller anläggningen och om lokalen eller anläggningen normalt är öppen för allmänheten.

Om lokalen eller anläggningen används för idrottsverksamhet är det en plats som omfattas av lagen. Om föreningen i dessa lokaler eller anläggningar erbjuder verksamhet för sina medlemmar, om än uppdelade i fasta träningsgrupper, är lokalen eller anläggningen att anse som öppen för allmänheten. Det gäller oavsett om lokalen eller anläggningen är offentligt ägd eller privatägd. Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas av pandemilagen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Om pandemilagen gäller för föreningens verksamhet – vem är då ansvarig?

I pandemilagen och i förordningen anges att ansvaret enligt pandemilagen vilar på den som bedriver verksamhet på gym- och sportanläggningar, badhus och andra platser för fritidsverksamhet öppna för allmänheten.

Idrottsföreningar som varaktigt och på heltid äger eller hyr en lokal eller sportanläggning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med pandemilagen, dess förordning och föreskrifter.

Idrottsföreningar som hyr en lokal, en sportanläggning eller en del av en sportanläggning för en mycket avgränsad tid, till exempel någon eller några timmar per vecka, bär som utgångspunkt inte ansvaret. Detta ansvar vilar istället på den som äger sportanläggningen. Föreningen ska i sin verksamhet följa de regler som anläggningsägaren meddelar för lokalen eller anläggningen.

Oavsett om föreningens verksamhet omfattas av pandemilagen eller inte ska föreningen bedriva sin verksamhet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Beräkning av max antal besökare inomhus

 • I de allmänna råden till förordningen utifrån pandemilagen anges att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare inom varje avgränsat utrymme inomhus ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Verksamheter vars totala maxantal överstiger 500 besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Hur sker då beräkningen av maxantalet besökare?

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där hela ytan utgör idrottsyta gör beräkningen utifrån lokalens totala yta och detta även om viss idrottsutrustning är placerad på denna yta.

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet i en lokal där den totala ytan utgörs av dels idrottsyta, dels sidoyta, gör beräkningen utifrån lokalens totala yta. Sidoytor kan till exempel vara bassängkanter i en simhall eller läktare i en idrottshall.

Verksamheterna som träffas av pandemilagen ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

 • beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet)
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids
 • informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Föreningen måste, utöver maxantalet enligt pandemilagen, också ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Trängsel bland besökare kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder besökarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i till exempel en foajé och liknande utrymmen
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid
 • enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, till exempel via telefon eller annat bokningssystem
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår
 • personal på plats vägleder besökare.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen (med dess förordning och föreskrifter) kan straffas med böter.

Läs mer i Länsstyrelsens informationsblad ”Minska smittspridning på gym, sportanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten”

Lättnader i olika steg

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på begränsningarna i olika steg från och med den 1 juni.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder