Hem / Måste föreningar och förbund genomföra årsmöte under 2022?

Vad gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2022?


Informationen nedan slutade att gälla den 9 februari 2022.

***

En förening eller ett förbund ska som utgångspunkt genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens eller förbundets stadgar, och detta även om det råder en pandemi.

Folkhälsomyndigheten har inte några särskilda föreskrifter eller råd gällande just föreningsmöten eller årsmöten. Men samtidigt bör vuxna begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från bland annat större sociala sammanhang. Detta bör styrelsen ta hänsyn till när årsmötet 2022 planeras.

Det är styrelsens ansvar att fatta ett klokt beslut om hur årsmötet kan genomföras, utifrån gällande lagar och förordningar samt med beaktande av myndigheternas allmänna råd. RF anser att det inte är godtagbart att 2022 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2023.

Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska samtidigt också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Det är bra om styrelsen också upplyser om varför årsmötet blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar.

Ett årsmöte måste vara demokratiskt godtagbart. Inom idrottsrörelsen innebär det att alla röstberättigade ska ges möjlighet att delta i årsmötet i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt avge sin röst i beslutsfrågor. Detta innebär i sin tur att varje förening eller förbund i rådande läge har att välja mellan i princip tre former för genomförandet av årsmötet:

  1. Digitalt årsmöte
  2. Hybridårsmöte
  3. Fysiskt traditionellt årsmöte

Ett digitalt årsmöte bör kunna genomföras i de flesta föreningar och förbund. RF rekommenderar att ett för digitala årsmöten lämpligt mötessystem används, att mötet leds av en kunnig mötesledning och att det finns en god arbetsordning för mötet. Mer info om digitala årsmöten

Ett hybridårsmöte, där mötesledning och eventuellt vissa ombud närvarar fysiskt medan andra deltar digitalt, kan också genomföras och då utifrån samma villkor som gäller för de digitala årsmötena.

Ett fysiskt traditionellt årsmöte, där mötesledning och ombud träffas på samma plats, är möjligt att genomföra utifrån gällande föreskrifter och allmänna råd. Vid fysiskt årsmöte bör föreningen överväga att genomföra årsmötet utomhus. Föreningen bör oavsett om årsmötet genomförs utomhus eller inomhus skapa förutsättningar för medlemmarna att kunna hålla avstånd till varandra samt erbjuda möjlighet att tvätta händerna.

Våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet kan vara ett stöd till de föreningar och förbund som vill genomföra årsmötet 2022 digitalt eller i form av ett hybridårsmöte. Se även mer info om digitala årsmöten