Hem / Vad gäller vid offentliga tillställningar?

Vad gäller för offentliga tillställningar och gym-, sport- och badanläggningar?


I regeringens förordning och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som är kopplade till pandemilagen beskrivs de aktuella begränsningar som gäller för anordnare av offentliga tillställningar och den som bedriver gym-, sport- eller badanläggningar.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Landets 21 länsstyrelser har på sina respektive webbplatser aktuell information och frågor och svar om gällande begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Se även Folkhälsomyndighetens sida med information till anordnare av evenemang.

Krav på deltagarbegränsning

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Vid en idrottstävling på en tydligt avgränsad arena – som vid tävling inomhus – ska åskådarna räknas som deltagare. Däremot räknas inte utövare och funktionärer.

Krav på ytterligare smittskyddsåtgärder

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska, utöver det som anges ovan även

 • utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Smittskyddsåtgärder inomhus

Den som anordnar en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska även

 1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har
  vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra
  smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare gäller:

 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

För offentliga tillställningar inomhus med fler än 50 deltagare gäller:

 • Vaccinationsbevis ska användas.
 • Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
 • Sällskap får bestå av max åtta personer.
 • Avstånd till andra sällskap måste vara minst en meter i sidled, framåt och bakåt.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får också använda vaccinationsbevis.

Maxgräns för deltagare vid offentliga tillställningar inomhus

Regeringen har beslutat att från den 19 januari 2022 införa en maxgräns på 500 deltagare vid offentliga tillställningar inomhus med vaccinationsbevis. Om anordnaren delar upp den lokal, det område eller utrymme där den offentliga tillställningen hålls i sektioner, så att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till tillställningen, gäller deltagarbegränsningen på 500 deltagare för varje sektion. Det innebär alltså att ett arrangemang som helhet i sådana fall kan ha fler än 500 deltagare. Även vid sektionering gäller anvisad sittplats, sällskap på max åtta personer och avstånd på minst en meter till andra sällskap.

Varje sektion ska ha in- och utgångar som är separerade från andra sektioner. Mellan sektionerna ska det finnas ett avstånd om minst två meter och sektionerna kan skiljas åt med till exempel staket och personal. Om det finns hygienutrymmen (såsom toaletter) eller serveringsställen ska även dessa vara separerade från andra sektioner eller avdelas så att besökare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra. För att undvika trängsel i till exempel kollektivtrafik till och från tillställningen samt vid in- och utpassage kan anordnaren exempelvis ha olika tider för in- och utsläpp för olika sektioner.

***

Särskilda smittskyddsåtgärder för gym-, sport- eller badanläggning

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym-, sport- eller badanläggning ska

 1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
 3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Den som bedriver verksamheten ska även

 1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
 2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller
  erbjuda handdesinfektion
 3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har
  vidtagit
 4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att
  förhindra smitta
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Därutöver ska den som bedriver verksamheten

 1. beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i
  verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handelsplatser eller
  serveringsställen (maxantalet)
 2. beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område
  inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan
 3. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen av maxantalet har gjorts
 4. tydligt anslå maxantalet
 5. säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Åtgärderna 1–5 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Undantag: Åtgärderna 1–5 gäller inte under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg för anordnare av evenemang

Folkhälsomyndighetens information till kultur-, fritids- och sportverksamheter