LOK-stöd per område

Sidan uppdaterades: 11 september 2023

Varje år erhåller cirka 10 000 idrottsföreningar aktivitetsstöd för sin barn- och ungdomsverksamhet (LOK-stöd). Omkring en miljon barn och ungdomar i åldrarna 7–25 deltar. Ta del av statistik om barn och ungdomars deltagande i föreningsidrottens verksamhet utifrån var i landet de bor.

För att öka kunskapen om geografiska skillnader i landet sammanställer Riksidrottsförbundet (RF) årligen statistik om hur de barn och ungdomar som deltar i verksamheten är fördelade över stadsdelar och områden inom landets kommuner. De siffror som hittills finns tillgängliga avser 2021.

Här kan du ta del av statistiken på två sätt. Dels finns en interaktiv karta, dels en Excelfil att ladda ner som innehåller samma siffror samt motsvarande siffor uppdelat på kön. I Excelfilen kan du även ta del av siffrorna på kommunnivå.

Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år) per RegSO-område, år 2021

Mer om statistiken

Förenklat visar kartan hur vanligt det är att barn och ungdomar idrottar i en idrottsförening i olika stadsdelar/områden. Statistiken bygger på förteckningen över de barn och ungdomar som deltog i minst en idrottsaktivitet som beviljades LOK-stöd 2021. Underlaget har begränsats till de deltagare som 2021 fyllde 7–25 år. Totalt omfattar förteckningen cirka 920 000 individer.

Med hjälp av Statistikmyndigheten SCB har individernas folkbokföringsadress kodats till Regionala statistikområden (RegSO-område). Uppgifter om antalet invånare i åldrarna 7–25 per RegSO-område per 2021-11-01 har inhämtats från SCB. Därefter har ”Antal LOK-deltagare per 100 invånare” beräknats för alla RegSO-områden. Beräkningen har gjorts separat för flickor och pojkar samt totalt för båda könen. I den interaktiva kartan visas siffrorna totalt för båda könen, i Excelfilen återfinns alla tre måtten.

Regionala statistikområden (RegSO)

RegSO delar in Sverige i 3 363 områden med en befolkning mellan 663 och 22 622 invånare. Antalet RegSO i kommunerna varierar från två till 147 områden. RegSO är en indelning som kommer hållas oförändrad över tid, med undantag för anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser. Mer information och öppna data för RegSO finns på SCB:s hemsida.

Kommande publiceringar

RF har gjort analyser baserat på dessa siffror och områdesstatistik om socioekonomiska förutsättningar i befolkningen. Resultatet kommer att presenteras i en artikel i Centrum för idrottsforsknings (CIF) redovisning av ett regeringsuppdrag som handlar om ”idrottens potential att minska segregationen i samhället”. Publicering av CIF:s rapport sker i april 2023 och kommer därefter även finnas tillgänglig på denna sida.

2021 är det första året RF publicerar dessa siffror för. Anledningen till detta är att obligatorisk digital närvaroregistrering infördes i LOK-stödet hösten 2020, vilket innebär att RF har (digital) tillgång till alla LOK-deltagares uppgifter. Tidigare var det möjligt för idrottsföreningarna att föra närvaroregistreringen på papperslistor. RF kommer framöver publicera motsvarande siffror för ett år i taget.

Eftersom föreningarnas LOK-stödsansökningar görs i efterhand, och därefter ska handläggas och granskas, kommer denna statistik kunna publiceras knappt ett år efter kalenderårets slut. Preliminärt sker publicering under senare delen av hösten. Detta innebär att 2022 års siffror förväntas publiceras i slutet av 2023.

Sidan publicerades: 6 mars 2023