Reglemente

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet. Reglementet fastställdes av RF-stämman 30 maj 2015, och reviderades av RF-stämman 2023 för att gälla från och med 1 juni 2023.

Kapitel 1: Definitioner och tillämpningsområde

Definitioner

Vid tillämpningen av detta reglemente har nedanstående begrepp den betydelse som framgår enligt följande.

Förbjudna personkretsen: Idrottsutövare, Idrottsutövarbiträde, styrelseledamot i IF eller IdrottsAB samt annan med ledande befattning i IF eller IdrottsAB som exempelvis verkställande direktör, klubbchef och sportchef.

Förmån: muta, gåva, vadhållningsvinst eller annat av ekonomiskt värde som tas mot eller förmedlas direkt eller indirekt. Med förmån avses däremot inte officiella prispengar eller andra ekonomiska ersättningar som är en direkt följd av medverkan i viss tävling.

Idrottsutövare: Person som utövar sådan idrott som administreras av SF inom RF.

Idrottsutövarbiträde: tävlingsfunktionär (inklusive domare och tävlingsledare), ledare, tränare, agent, förmedlare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, IF, IdrottsAB, SDF, SF, RF eller annan tävlingsarrangör.

IdrottsAB: IdrottsAB enligt vad som följer av 11 kap. RF:s stadgar.

Insiderinformation: information som fysisk person erhållit till följd av viss anställning, förtroendeuppdrag eller position som Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde, och som inte är tillgänglig för allmänheten. Sådan information inkluderar men är inte begränsad till uppgifter om uttagningar till tävling, sjuka och skadade spelare, domartillsättning, vilka spelare som kommer att starta viss match samt lottning i tävlingar.

IF: Idrottsförening enligt vad som följer av 8 kap. RF:s stadgar.

Manipulation: Handlingar som leder till en otillbörlig förändring av, eller påverkan på, förloppet eller resultatet av en tävling eller ett delmoment under en tävling i syfte att erhålla en fördel eller vinst för sig själv eller andra och undanröja hela eller delar av den oförutsägbarhet som normalt är förknippad med förloppet eller resultat av tävlingar. Sådana handlingar kan bestå av

 1. avsiktligt nederlag i en tävling eller delmoment under en tävling, b), avsiktlig underprestation,
 2. avsiktligt felaktig tillämpning av reglerna för den givna idrottsgrenen av tävlingsledare, domare, funktionärer eller andra personer eller organ som tilldelats behörighet i detta avseende,
 3. omotiverad eller obehörig användning av, ingrepp i eller modifiering av den utrustning som används inom den givna idrottsgrenen,
 4. omotiverat eller obehörigt ingrepp i eller ändring av den fysiska ram [spelplan, spelplats] från vilken eller på vilken idrottsgrenen utövas,
 5. avsiktligt användande av utövare under falsk eller modifierad identitet, eller
 6. annan form av avsiktlig manipulation av resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling.

RF: Sveriges Riksidrottsförbund RIN: Riksidrottsnämnden

RS: Riksidrottsstyrelsen

SDF: Specialidrottsdistriktsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

SF: Specialidrottsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

Tävling: Seriespel, cuper, tourer, enstaka matcher eller andra delmoment som utgör tävling enligt respektive SF:s tävlingsregler. Med begreppet tävling avses vid tillämpningen av detta reglemente även tävlingsliknande arrangemang, till exempel men inte begränsat till träningar och uppvisningar vid vilka berörd idrotts tävlingsregler i huvudsak tillämpas.

1 § Tillämpningsområde

Detta reglemente omfattar följande fysiska personer, oavsett om personen är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, och juridiska personer:

 1. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som är medlem i, registrerad i, eller har licens hos SF, IF eller IdrottsAB;
 2. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som, utan att falla in under 1, deltar i tävlingar och andra aktiviteter som organiseras, godkänns eller stöttas av SF eller IF oavsett var aktiviteten äger rum;
 3. IF och IdrottsAB;
 1. Anställda och förtroendevalda inom RF, SF, SDF, IF och IdrottsAB;
 1. Övriga fysiska personer som genom avtal eller annan form av faktiskt samröre med någon fysisk eller juridisk person som faller in under 1–4 är i en sådan situation att han eller hon kan begå en förseelse enligt detta

2 § Förhållande till RF:s stadgar m.m.

Om en handling är bestraffningsbar såväl enligt detta reglemente som 14 kap. RF:s stadgar och/eller SF:s stadgar och/eller tävlingsregler har detta reglemente företräde. Förseelser som anmäls enligt detta reglemente, men inte bedöms omfattas av reglementet, ska även prövas mot 14 kap. RF:s stadgar.

3 § Tillägg och avvikelser från reglementet

Detta reglemente är bindande för alla SF. Tillägg till eller avvikelser kan endast göras i den utsträckning som framgår av andra och tredje stycket nedan.

SF, eller i förekommande fall SDF, ska i sina tävlingsregler reglera:

 1. Tävlingsmässiga konsekvenser av fastslagna förseelser mot detta reglemente, såsom poängavdrag i tävling, nedflyttning i seriesystem, uteslutning ur tävling, fråntagande av utmärkelser, återkrav på prispengar, avbrytande av utbetalning av idrottsrelaterat finansiellt stöd eller tillhandahållandet av andra idrottsrelaterade förmåner till idrottsutövaren. Tävlingsmässiga konsekvenser får inte åläggas djur som har använts som ett led i manipulation eller vadhållning.
 2. Vad som i förbundets verksamhet utgör ”samma serie av deltävlingar eller matcher” enligt 2 kap. 1 § första stycket 5.

SF har rätt att i sina tävlingsregler utvidga omfattningen av det vadhållningsförbud som följer av 2 kap. 1 § första stycket 5. Utvidgningen får omfatta samtliga tävlingar inom den idrott som SF ansvarar för.

4 § Skyldighet att ha kännedom om reglementet

Det är en skyldighet för alla som omfattas av reglementet att ha vetskap om innehållet i reglementets vid varje tid gällande bestämmelser.

Kapitel 2: Förseelser

1 § Förseelser begångna av fysiska personer

Påföljd enligt 4 kap. 2 § kan ådömas fysiska personer som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. begår Manipulation av Tävling, varigenom en Förmån eftersträvas för egen del.
 2. begår Manipulation av Tävling, i syfte att tillförskansa annan person eller annan förening eller lag än det egna, en Förmån eller idrottslig fördel.
 3. på annat sätt än som följer av 1 och 2 tar emot en muta, mutar, hotar eller tvingar en person att delta i Manipulation i syfte att förändra, säkerställa, påskynda eller påverka ett specifikt resultat i en Tävling eller delmoment av Tävling, oavsett om agerandet syftar till att erhålla en Förmån eller om en fördel eller vinst endast eftersträvas i idrottssyfte.
 4. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, där personen själv eller dennes lag deltar, såvida personen ingår i den Förbjudna Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
 5. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, i annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher som personen själv eller dennes lag deltar i, såvida personen ingår i den Förbjudna personkretsen. Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
 6. förmedlar Insiderinformation och detta a) leder till en Förmån för egen del eller för annan, eller b) sker i syfte att en Förmån ska erhållas för egen del eller av annan.
 7. anlitar, tar hjälp av eller på annat sätt samarbetar med person som är avstängd enligt detta reglemente, tidigare versioner av detta reglemente eller för förseelse enligt utländskt reglemente som i allt väsentligt motsvarar detta reglemente.
 8. blir kontaktad av någon för att medverka till en förseelse enligt detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om detta.
 9. får kännedom om misstänkt förseelse mot detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om
 10. försöker begå, förbereder, förmår eller försöker förmå annan att begå, eller på annat sätt medverkar till en förseelse mot detta

2 § Förseelser begångna av IF eller IdrottsAB

Påföljd enligt 4 kap. 1 § kan ådömas IF eller IdrottsAB som genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande inflytande på IF:s eller IdrottsAB:s verksamhet, i väsentlig mån begått förseelser enligt 1 § ovan.

Definitioner

Vid tillämpningen av detta reglemente har nedanstående begrepp den betydelse som framgår enligt följande.

Förbjudna personkretsen: Idrottsutövare, Idrottsutövarbiträde, styrelseledamot i IF eller IdrottsAB samt annan med ledande befattning i IF eller IdrottsAB som exempelvis verkställande direktör, klubbchef och sportchef.

Förmån: muta, gåva, vadhållningsvinst eller annat av ekonomiskt värde som tas mot eller förmedlas direkt eller indirekt. Med förmån avses däremot inte officiella prispengar eller andra ekonomiska ersättningar som är en direkt följd av medverkan i viss tävling.

Idrottsutövare: Person som utövar sådan idrott som administreras av SF inom RF.

Idrottsutövarbiträde: tävlingsfunktionär (inklusive domare och tävlingsledare), ledare, tränare, agent, förmedlare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, IF, IdrottsAB, SDF, SF, RF eller annan tävlingsarrangör.

IdrottsAB: IdrottsAB enligt vad som följer av 11 kap. RF:s stadgar.

Insiderinformation: information som fysisk person erhållit till följd av viss anställning, förtroendeuppdrag eller position som Idrottsutövare eller Idrottsutövarbiträde, och som inte är tillgänglig för allmänheten. Sådan information inkluderar men är inte begränsad till uppgifter om uttagningar till tävling, sjuka och skadade spelare, domartillsättning, vilka spelare som kommer att starta viss match samt lottning i tävlingar.

IF: Idrottsförening enligt vad som följer av 8 kap. RF:s stadgar.

Manipulation: Handlingar som leder till en otillbörlig förändring av, eller påverkan på, förloppet eller resultatet av en tävling eller ett delmoment under en tävling i syfte att erhålla en fördel eller vinst för sig själv eller andra och undanröja hela eller delar av den oförutsägbarhet som normalt är förknippad med förloppet eller resultat av tävlingar. Sådana handlingar kan bestå av

 1. avsiktligt nederlag i en tävling eller delmoment under en tävling, b), avsiktlig underprestation,
 2. avsiktligt felaktig tillämpning av reglerna för den givna idrottsgrenen av tävlingsledare, domare, funktionärer eller andra personer eller organ som tilldelats behörighet i detta avseende,
 3. omotiverad eller obehörig användning av, ingrepp i eller modifiering av den utrustning som används inom den givna idrottsgrenen,
 4. omotiverat eller obehörigt ingrepp i eller ändring av den fysiska ram [spelplan, spelplats] från vilken eller på vilken idrottsgrenen utövas,
 5. avsiktligt användande av utövare under falsk eller modifierad identitet, eller
 6. annan form av avsiktlig manipulation av resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling.

RF: Sveriges Riksidrottsförbund RIN: Riksidrottsnämnden

RS: Riksidrottsstyrelsen

SDF: Specialidrottsdistriktsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

SF: Specialidrottsförbund enligt vad som följer av RF:s stadgar.

Tävling: Seriespel, cuper, tourer, enstaka matcher eller andra delmoment som utgör tävling enligt respektive SF:s tävlingsregler. Med begreppet tävling avses vid tillämpningen av detta reglemente även tävlingsliknande arrangemang, till exempel men inte begränsat till träningar och uppvisningar vid vilka berörd idrotts tävlingsregler i huvudsak tillämpas.

1 § Tillämpningsområde

Detta reglemente omfattar följande fysiska personer, oavsett om personen är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, och juridiska personer:

 1. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som är medlem i, registrerad i, eller har licens hos SF, IF eller IdrottsAB;
 2. Idrottsutövare och Idrottsutövarbiträden som, utan att falla in under 1, deltar i tävlingar och andra aktiviteter som organiseras, godkänns eller stöttas av SF eller IF oavsett var aktiviteten äger rum;
 3. IF och IdrottsAB;
 1. Anställda och förtroendevalda inom RF, SF, SDF, IF och IdrottsAB;
 1. Övriga fysiska personer som genom avtal eller annan form av faktiskt samröre med någon fysisk eller juridisk person som faller in under 1–4 är i en sådan situation att han eller hon kan begå en förseelse enligt detta

2 § Förhållande till RF:s stadgar m.m.

Om en handling är bestraffningsbar såväl enligt detta reglemente som 14 kap. RF:s stadgar och/eller SF:s stadgar och/eller tävlingsregler har detta reglemente företräde. Förseelser som anmäls enligt detta reglemente, men inte bedöms omfattas av reglementet, ska även prövas mot 14 kap. RF:s stadgar.

3 § Tillägg och avvikelser från reglementet

Detta reglemente är bindande för alla SF. Tillägg till eller avvikelser kan endast göras i den utsträckning som framgår av andra och tredje stycket nedan.

SF, eller i förekommande fall SDF, ska i sina tävlingsregler reglera:

 1. Tävlingsmässiga konsekvenser av fastslagna förseelser mot detta reglemente, såsom poängavdrag i tävling, nedflyttning i seriesystem, uteslutning ur tävling, fråntagande av utmärkelser, återkrav på prispengar, avbrytande av utbetalning av idrottsrelaterat finansiellt stöd eller tillhandahållandet av andra idrottsrelaterade förmåner till idrottsutövaren. Tävlingsmässiga konsekvenser får inte åläggas djur som har använts som ett led i manipulation eller vadhållning.
 2. Vad som i förbundets verksamhet utgör ”samma serie av deltävlingar eller matcher” enligt 2 kap. 1 § första stycket 5.

SF har rätt att i sina tävlingsregler utvidga omfattningen av det vadhållningsförbud som följer av 2 kap. 1 § första stycket 5. Utvidgningen får omfatta samtliga tävlingar inom den idrott som SF ansvarar för.

4 § Skyldighet att ha kännedom om reglementet

Det är en skyldighet för alla som omfattas av reglementet att ha vetskap om innehållet i reglementets vid varje tid gällande bestämmelser.