Kapitel 2: Förseelser

1 § Förseelser begångna av fysiska personer

Påföljd enligt 4 kap. 2 § kan ådömas fysiska personer som uppsåtligen eller av oaktsamhet

  1. begår Manipulation av Tävling, varigenom en Förmån eftersträvas för egen del.
  2. begår Manipulation av Tävling, i syfte att tillförskansa annan person eller annan förening eller lag än det egna, en Förmån eller idrottslig fördel.
  3. på annat sätt än som följer av 1 och 2 tar emot en muta, mutar, hotar eller tvingar en person att delta i Manipulation i syfte att förändra, säkerställa, påskynda eller påverka ett specifikt resultat i en Tävling eller delmoment av Tävling, oavsett om agerandet syftar till att erhålla en Förmån eller om en fördel eller vinst endast eftersträvas i idrottssyfte.
  4. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, där personen själv eller dennes lag deltar, såvida personen ingår i den Förbjudna Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
  5. själv eller genom ombud, inom eller utom riket, ingår vadhållning på utgång av Tävling, eller annat förhållande rörande Tävling av vad slag det än må vara, i annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher som personen själv eller dennes lag deltar i, såvida personen ingår i den Förbjudna personkretsen. Lag inkluderar i detta sammanhang samtliga lag som personen varit aktiv i under innevarande säsong.
  6. förmedlar Insiderinformation och detta a) leder till en Förmån för egen del eller för annan, eller b) sker i syfte att en Förmån ska erhållas för egen del eller av annan.
  7. anlitar, tar hjälp av eller på annat sätt samarbetar med person som är avstängd enligt detta reglemente, tidigare versioner av detta reglemente eller för förseelse enligt utländskt reglemente som i allt väsentligt motsvarar detta reglemente.
  8. blir kontaktad av någon för att medverka till en förseelse enligt detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om detta.
  9. får kännedom om misstänkt förseelse mot detta reglemente och underlåter att omedelbart underrätta vederbörande SF om
  10. försöker begå, förbereder, förmår eller försöker förmå annan att begå, eller på annat sätt medverkar till en förseelse mot detta

2 § Förseelser begångna av IF eller IdrottsAB

Påföljd enligt 4 kap. 1 § kan ådömas IF eller IdrottsAB som genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande inflytande på IF:s eller IdrottsAB:s verksamhet, i väsentlig mån begått förseelser enligt 1 § ovan.