Kapitel 3: Handläggning av bestraffningsärende m.m.

1 § Bestraffningsorgan

Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF. Det gäller även prövning som, i enlighet med 1 kap. 2 § andra meningen, sker enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vid handläggningen ska protokoll föras.

RIN är andra och sista instans.

SF och RIN ska registrera alla bestraffningsärenden enligt detta reglemente.

2 § Anmälan

Alla får skriftligen anmäla en förseelse enligt detta reglemente.

Avser ett ärende annan person än som omfattas av detta reglemente ska ärendet allt efter omständigheterna, snarast överlämnas till vederbörande nationella eller internationella idrottsorgan.

3 § Yttranderätt m.m.

Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig skriftligen över anmälan. Anmälan får prövas även om den anmälde inte yttrar sig.

Parterna (anmälare och anmäld part) ska tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.

Samtliga organisationer och enskilda personer inom RF, är skyldiga att på begäran av bestraffningsorganet avge yttrande och upplysningar.

4 § Ombud

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom fullmakt.

5 § Bevisning

Det är parterna (anmälare och anmäld part) som svarar för bevisningen. Bestraffningsorganet får dock på egen hand besluta att bevisning eller annan utredning ska inhämtas.

Anmälaren har bevisbördan för att en förseelse begåtts. Beviskravet är att anmälaren ska göra klart sannolikt att en förseelse begåtts.

Vid prövning av ett ärende ska bestraffningsorganet beakta samtliga föreliggande omständigheter inklusive den anmäldes erkännande.

Om den anmälde inte medverkar i utredningen, t.ex. inte inställer sig till förhandling, får bestraffningsorganet beakta sådan underlåtelse till nackdel för den anmälde.

Uppgifter som lämnas av tävlingsledare, domare eller annan tävlingsfunktionär ska beaktas särskilt, såvida inte övrig utredning visar annat.

Omständigheter till den anmäldes nackdel som slagits fast i lagakraftvunnen dom eller beslut, meddelat av domstol, annan myndighet eller skiljenämnd får ligga till grund för bestraffningsorganets prövning om inte den anmälde visar att avgörandet strider mot grundläggande rättsprinciper.

6 § Muntligt förhör

Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde begär det.

Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör ska parterna kallas.

Den som anmälts för förseelse eller annan som omfattas av detta reglemente, är skyldig att på kallelse av bestraffningsorgan inställa sig till muntlig förhandling.

Om part, vittne eller annan, som ska höras i ett ärende, inte behärskar svenska, eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter, får tolk anlitas. SF respektive RIN utser och bekostar lämplig person att biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får inte anlitas som tolk.

7 § Kostnader

Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar bestraffningsorganet för.

8 § Preskription

Anmälan om förseelse ska ha inkommit inom 10 år från den dag då förseelsen begicks.

9 § Skyndsamhet

Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet.

10 § Avstängning under utredning

När anmälan gjorts får bestraffningsorgan, utan att den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har blivit avgjort avstängs under utredningen, om det är sannolikt att förseelsen kommer att leda till avstängning.

Avstängning under utredning innebär att den avstängde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

Avstängningsbeslut ska senast inom tre dagar från beslutets meddelande tillställas den avstängde, dennes förening eller IdrottsAB, SDF och SF.

På skriftlig begäran får bestraffningsorgan, även innan anmälan har gjorts, besluta att stänga av en person om det är sannolikt att han eller hon kommer att åläggas avstängning. Beslut får meddelas utan att den som berörs dessförinnan hörts. När sådant beslut om avstängning fattas ska bestraffningsorganet förelägga den som gjort begäran att inom viss tid, längst två månader, ge in en anmälan enligt detta reglemente. På begäran får denna tid förlängas. Den sammanlagda avstängningstiden enligt detta stycke får dock inte överstiga fyra månader. Om anmälan inte görs inom förelagd tid, eller om det annars inte längre finns tillräckliga skäl för avstängning, ska bestraffningsorganet besluta att häva avstängningen.

11 § Övriga handläggningsregler

Utöver vad som föreskrivs om handläggning i detta kapitel gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 14 kap. RF:s stadgar.