Kapitel 4: Påföljder

1 § Böter

För förseelse enligt 2 kap. 2 § ska IF och IdrottsAB dömas till böter, lägst 50.000 kr och högst 500.000 kr. SF har rätt att i sina stadgar föreskriva om ett högre maxbelopp för förening och förenings IdrottsAB, dock högst 1 000 000 kr.

Ådömda böter ska betalas till det SF inom vars verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande. Böter ska användas i arbetet med att motverka manipulation och förbjuden vadhållning inom detta SF.

2 § Avstängning

För förseelse enligt detta reglemente ska fysisk person dömas till avstängning lägst en månad och högst 10 år. För förseelse enligt 2 kap. 1 § första stycket 1–3 och 8 ska avstängningen vara lägst 1 år. Avstängning innebär att den dömde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

3 § Nedsättning av avstängningstid

Vid fastställande av avstängningstid ska den skyldiges ungdom beaktas. Med ungdom avses personer under 18 år.

När den som anmälts för förseelse medverkat i utredningen genom att lämna information som varit av väsentlig betydelse för bestraffningsorganets fastställande att en förseelse begåtts, får tiden för avstängning sättas ned. Tiden får även sättas ned om den anmälde visar att det föreligger synnerliga skäl, såsom att den anmälde utsatts för våld eller allvarligt hot.

Av beslutet ska framgå den tid som skulle kommit i fråga om nedsättning av avstängningstiden inte hade skett med stöd av första och andra stycket ovan.

4 § Upprepade förseelser

Om det, efter att en första förseelse har bestraffats, visar sig att den bestraffade begått en förseelse innan han eller hon underrättats om den först bestraffade förseelsen, ska en ny påföljd dömas ut med beaktande av vad påföljden hade bestämts till om förseelserna hade prövats samtidigt.

Upprepad förseelse, efter det att en avstängning dömts ut, är en försvårande omständighet som ska ha straffskärpande påverkan vid påföljdsbestämningen.

5 § Avstängningstid

Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska börja inom en vecka från dagen för beslutet. Avstängning under utredningen, enligt 3 kap. 10 §, ska beaktas vid fastställande av avstängningstiden.

6 § Överträdelse av avstängning

Om den som är avstängd inte iakttar vad som gäller för avstängningen ska avstängningstiden förlängas med en tid motsvarande den ursprungliga avstängningstiden. Denna avstängningstid ska räknas från dagen för överträdelsen av avstängningen eller vid flera överträdelser från den senaste överträdelsen.

Överträdelse enligt denna punkt ska handläggas enligt 3 kap.

7 § Rättsverkan av beslut om påföljd

Avstängning till följd av detta reglemente gäller även Tävlingar utanför Sverige.

RS har rätt att, med beaktande av vad som eventuellt föreskrivs i internationella specialidrottsförbunds regelverk, ingå överenskommelse med annat nationsförbund om ett ömsesidigt erkännande av ålagda påföljder.